Đề kiểm tra học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2021 trường THPT Long Thạnh, Kiên Giang

Trang 1/9 - Mã đề 174
Câu 1: Nghiệm của phương trình
2
2 5 0
z z
trên tập số phức là
A.
1 2
z i
. B.
2
z i
. C.
z i
. D.
1 2
z i
.
Câu 2: Trong không gian
Oxyz
, mặt cầu nào dưới đây có tâm thuộc đường thẳng
Oz
?
A.
2 2 2
( ) : 2 8 0
S x y z z
B.
2 2 2
( ) : 6 10 0
S x y z x
C.
2 2 2
( ): 2 6 8 0
S x y z x z
D.
2 2 2
( ) : 6 10 0
S x y z y
Câu 3: Trong không gian
Oxyz
, điểm
A
'
là hình chiếu vuông góc của điểm
1 2 3
A
( ; ; )
lên mặt
phẳng
Oxy
có tọa độ là
A.
0 2 3
A
'( ; ; )
B.
1 2 0
A
'( ; ; )
. C.
1 0 3
A
'( ; ; )
. D.
1 2 3
A
'( ; ; )
.
Câu 4: Cho số phức
1 2
;
z a bi z c di
. Khẳng định nào đúng trong các khẳng định dưới
đây ?
A.
1
2 2
2
( ).( )
z a bi c di
z a b
. B.
1
2 2 2 2
2
( ).( )
.
z a bi c di
z
a b c d
.
C.
1
2 2
2
( ).( )
z a bi c di
z c d
. D.
1
2 2
2
( ).( )
z a bi c di
z
c d
.
Câu 5:
1
1
0
x
xe dx
bằng :
A.
1
.
B.
1
.
C.
1
e
.
D.
2
e
.
Câu 6:
1
2 4
2
2
1
2
(1 )
1
x x x
dx
x
bằng :
A.
1
.
B.
1
.
C.
0
.
D.
2
.
Câu 7: Cho hai số phức
1
3 2
z i
2
2
z i
. Số phức
1 2
w z z
bằng
A. . B.
C.
5
w i
D.
Câu 8: Trong không gian
Oxyz
, cho đường thẳng
3 4 1
:
2 5 3
x y z
d
. Vecto nào dưới đây
là một vecto chỉ phương của
d
?
A.
4
3;4;1
u
. B.
3
2; 5;3
u
. C.
1
u
. D.
2
2;4; 1
u
.
Câu 9: Cho số phức
7
z m i
(với
m
). Số phức liên hợp của
z
A.
7
z m i
. B.
7
z m i
. C.
7
z m i
. D.
7
z mi
.
5
w i
5
w i
5
w i
TRƯỜNG THCS & THPT LONG THẠNH
TỔ TOÁN
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HK II – NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN TOÁN 12
Thời gian làm bài : 90 Phút; (Đề có 50 câu)
Ngày: 12/5/2021
(Đề có 6 trang)
Họ tên : ............................................................... Lớp : ...................
Mã đề 174
Trang 2/9 - Mã đề 174
Câu 10: Tính
cos(5 4)
x dx
, kết quả là
A.
1
sin(5 4)
5
x C
.
B.
1
sin(5 4)
5
x C
.
C.
5sin(5 4)
x C
.
D.
5sin(5 4)
x C
.
Câu 11: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho mặt phẳng
: 4 3 2 0
P x y
. Vectơ nào
dưới đây là một vectơ pháp tuyến của
P
?
A.
4
4;3;0
n
. B.
2
4; 3;0
n
. C.
3
4; 3;2
n
. D.
1
4;3;2
n
.
Câu 12: Trong không gian
Oxyz
, cho
(2;0; 3), ( 4;2; 1)
A B
. Điểm
M
là trung điểm của
AB
có tọa độ:
A.
2 2 4
; ;
3 3 3
M
. B.
6;2;2
M
. C.
1;1; 2
M
. D.
2;2; 4
M
.
Câu 13: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi
2
( ) 2021
f x x
,
0
y
,
3
x
,
4
x
A.
42530
3
. B.
42350
3
. C.
43250
3
. D.
42305
3
.
Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho đường thẳng
1 2
: 3
4
x t
d y t t
z t
. Khi đó
phương trình chính tắc của
d
A.
1 3 4
2 1 1
x y z
. B.
1 3 4
2 1 1
x y z
C.
2 3 5
2 1 1
x y z
. D.
2 1 1
1 3 4
x y z
.
Câu 15: Phần thực và phần ảo của số phức
9 8
2
i
z
lần lượt là
A.
9
; 4
2
. B.
9
;4
2
. C.
9;4
. D.
9; 4
.
Câu 16: Trong không gian
Oxyz
, mặt phẳng (Q) đi qua điểm
0; 2;3
M
và nhận
2; 1; 4
n
làm vectơ pháp tuyến có phương trình là
A.
: 2 3 14 0
Q y z
B.
: 2 4 14 0
Q x y z
C.
: 2 4 14 0
Q x y z
D.
: 2 3 14 0
Q y z
Câu 17: Trong không gian
Oxyz
, cho mặt cầu
2
2 2
: ( 1) 2 9
S x y z
. Tọa độ tâm
I
bán kính
R
của
S
bằng:
A.
I 0; 1;2 ,R 9
. B.
I 0;1; 2 ,R 9
. C.
I 0; 1;2 ,R 3
. D.
I 0;1; 2 ,R 3
.
Trang 3/9 - Mã đề 174
Câu 18: Tính thể tích V của khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường
sin 3y x
,
0y
,
6
x
,
3
4
x
quay quanh trục
Ox
.
A.
2
11π
12 24
. B.
11π
12 24
. C.
2
1 11π
12 24
. D.
2
11π
12 24
.
Câu 19: Tính
1
(sin )x dx
x
, kết quả là
A.
cos lnx x C
.
B.
cos lnx x C
.
C.
2
1
cos x C
x
.
D.
cos lnx x C
.
Câu 20: Cho số phức
1
4 7 ,z i
2
3 5z i
. Khi đó phần ảo của số phức
1 2
5 2z z z
là:
A.
45i
B.
30i
C.
45
.
D.
30
Câu 21: Tính
( 1)sinx xdx
, kết quả là
A.
( 1)cos sinx x x C
.
B.
( 1)sin cosx x x C
.
C.
( 1)cos sinx x x C
.
D.
( 1)cos sinx x x C
.
Câu 22: Trong không gian
Oxyz
, cho ba điểm
2;0;0A
,
0; 3;0B
và
0;0;4C
. Mặt phẳng
( )ABC
có phương trình là
A.
6 4 3 12 0x y z
. B.
6 4 3 0x y z
.
C.
6 4 3 12 0x y z
. D.
6 4 3 12 0x y z
.
Câu 23: Trong không gian
Oxyz
, cho đường thẳng
2 3 1
: ;
2 1 1 2
x y z
m
1
2
m
mặt
phẳng
( ): 2 3 0P x y z
. Giá trị của
m
để đường thẳng ∆ song song với
( )P
.
A.
1 m
B.
3m
C.
0m
D.
2m
Câu 24: Cho đồ thị hàm số
( )y f x
có đồ thị như hình bên dưới. Tính diện tích
S
phần gạch
chéo.
A.
( ) ( ) ( )
a b c
b c d
S f x dx f x dx f x dx
. B.
( ) ( ) ( )
b c d
a b c
S f x dx f x dx f x dx
.
C.
( ) ( ) ( )
b c d
a b c
S f x dx f x dx f x dx
. D.
( ) ( ) ( )
b c d
a b c
S f x dx f x dx f x dx
.

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2020 - 2021

Mời thầy cô và các em học sinh tham khảo đề kiểm tra cuối học kì 2 Toán 12 năm học 2020 - 2021 trường THPT Long Thạnh, Kiên Giang. Đề thi Toán 12 học kì 2 bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, là tài liệu hữu ích cho các em học sinh tham khảo, chuẩn bị cho kỳ thi học kì 2 sắp tới đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 2 Toán 12 năm 2021 trường THPT Long Thạnh, Kiên Giang nằm trong bộ đề kiểm tra học kì 2 lớp 12 với đầy đủ các môn, là tài liệu hay và phong phú cho các bạn học sinh ôn thi và làm quen với nhiều dạng đề khác nhau.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 Toán 12 năm 2021 trường THPT Long Thạnh, Kiên Giang. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 55
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 12 Xem thêm