Đề kiểm tra học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2021 trường THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk

1/6 - Mã đề 001
SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
(Đề có 06 trang)
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2
NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN TOÁN Khối lớp 12
Thời gian làm bài : 90 phút
(không kể thời gian phát đề)
Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
Câu 1. Trong không gian với h tọa đ
Oxyz
, cho ba điểm A(1;-2;1), B(-2;2;1), C(1;-2;2). Đường phân giác
trong góc
A
của tam giác
ABC
cắt mặt phẳng
( )
Oyz
tại điểm nào dưới đây?
A.
28
(0; ; )
33
B.
28
(0; ; )
33
C.
24
(0; ; )
33
D.
Câu 2. Trên tập hợp s phức
, gọi
12
,zz
hai nghiệm phức của phương trình
2
2 11 0zz++=
. Tính giá
tr của biểu thức
22
12
|| | |Az z= +
.
A.
24
. B.
22
. C.
11
. D.
2 11
.
Câu 3. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường
2
yx=
,
14
33
yx=−+
và trục hoành như hình vẽ.
A.
11
6
. B.
39
2
.
C.
56
3
. D.
7
3
.
Câu 4. Cho
1
0
() 2f x dx =
1
0
() 5g x dx =
, khi đó
1
0
[() 2()]f x g x dx
bằng
A. -8 B. -3 C. 1 D. 12
Câu 5. Một biển quảng cáo dạng hình elip với
1212
,,,AABB
như hình bên. Biết chi phí để sơn phần
đậm là 200.000 đồng/
2
m
và phần còn lại là 100.000 đồng/
2
m
. Hỏi số tiền để sơn theo cách trên gần nhất với
số tiền nào dưới đây, biết
12
8AA m=
,
12
6BB m=
và tứ giác
MNPQ
là hình chữ nhật có MQ = 3m ?
A. 5.782.000 đồng B. 7.213.000 đồng C. 7.322.000 đồng D. 5.526.000 đồng
Mã đề 001
2
y = -
1
3
x+
4
3
y =
x
2
1
4
1
y
O
x
2/6 - Mã đề 001
Câu 6.
Công thức tính diện tích
S
của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số
( )
fx
liên tục trên đoạn
[
]
;
ab
,
trục hoành và hai đường thẳng
, x ax b= =
A.
( )
d
b
a
S fx x=
B.
(
)
d
b
a
S fx x
π
=
C.
( )
d
b
a
S fx x=
D.
( )
2
d
b
a
S f xx
π
=
Câu 7. Trong không gian với h tọa đ
Oxyz
, cho bốn điểm
(1;0;0)
A
,
(0; 3; 0)B
,
(0;0;6)C
(2; 5; 6)D
. Tìm độ dài đường cao của t diện ABCD hạ từ đỉnh D ?
A.
22
41
B.
21
42
C.
21
42
D.
41
22
Câu 8. S phức
( )( )
12 23z ii=+−
bằng
A.
4.i−+
B.
8.
C.
8.i
D.
8.i+
Câu 9. Cho hai số phức
12
1 3 ; 2 .
z iz i=+=
Tìm s phức
12
2 3.wz z=
A.
49wi=−−
. B.
32wi=−−
. C.
49wi=−+
. D.
32wi=−+
.
Câu 10. Trong không gian với h tọa đ
Oxyz
, đường thẳng
d
đi qua hai đim
( )
2; 3; 4M
,
(
)
3; 2; 5
N
phương trình là
A.
234
111
xyz −−
= =
B.
234
1 11
xyz −−
= =
−−
C.
325
1 11
xyz−−
= =
−−
D.
325
1 11
xyz−−
= =
Câu 11. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường thẳng
21yx= +
và đồ th hàm số
2
3yx x= −+
A.
1
6
. B.
1
6
. C.
1
7
. D.
1
8
.
Câu 12. Trong không gian với h tọa đ
Ozyz
,
cho điểm
( )
2;1;2A −−
đường thẳng
( )
d
phương
trình
111
1 11
xyz−−
= =
. Gọi
( )
P
mặt phẳng đi qua điểm
A
, song song với đường thẳng
( )
d
khoảng cách t đường thẳng
d
tới mặt phẳng
( )
P
lớn nhất. Khi đó mặt phẳng
( )
P
vuông góc với mt
phẳng nào sau đây?
A.
3 2 10 0xyz+++=
B.
3 20xz++=
C.
60xy−=
D.
2 3 10xyz − −=
Câu 13. Cho biết
3
1
( )d 16fx x
=
. Tính giá trị của
( )
2
0
3 2 2019 dPf x x=−+

A.
8089P =
. B.
4046P
=
. C.
4030P =
. D.
4054P
=
.
Câu 14. Nghim có phn o dương ca phương trình
2
4 50zz+ +=
A.
22i−+
B.
22i−−
C.
2 i−−
D.
2 i−+
Câu 15. Đim
A
trong hình vẽ bên biểu diễn cho số phức
z
. Tìm phần thực và phần ảo ca s phức
z
.
3/6 - Mã đề 001
A. Phần thực là
3
và phần ảo là
2.
B. Phần thực là
3
và phần ảo là
2.i
C. Phần thực là
3
và phần ảo là
2.i
D. Phần thực là
3
và phần ảo là
2.
Câu 16. Xét s phức
z
tha mãn
2 4 2.z izi−− =
Tìm giá tr nhỏ nhất của
z
.
A.
4.
B.
8.
C.
10.
D.
2 2.
Câu 17. Biết
( )( )
2
1
d
ln 2 ln3 ln 5
12 1
xx
abc
xx
= ++
++
. Tính
S abc=++
.
A.
1S =
. B.
2S =
. C.
1S =
. D.
0
S =
.
Câu 18. Cho số phức
z
tha mãn
15
(2 ) 7 10
1
i
iz i
i

. Môđun của s phức
2
20 3wz i=++
A.
4
. B.
5
. C.
25
. D.
3
.
Câu 19. Trong không gian với h to độ Oxyz, cho ba điểm
( )
0; 1; 2 ,A
( )
2; 2; 1 ,B
( )
2; 0; 1C
. Đim M
thuộc mặt phẳng (P):
2 2 30x yz
+ +−=
sao cho MA = MB = MC . Gi sử điểm
M
ta đ
( )
0 00
;;Mx yz
. Giá trị của
0 00
Tx y z=++
là:
A.
2T =
B.
6T =
C.
4T =
D.
12
T =
Câu 20. S phức
(
) ( )
23 2 1z ii
=+−
bằng:
A.
1
i+
. B.
1
i
. C.
3 i+
. D.
3 i
.
Câu 21. S phức
bằng:
A.
2 11
25 25
i
B.
11 2
25 25
i
C.
2 11
25 25
i+
D.
11 2
25 25
i+
Câu 22. Công thức tính thể tích V của khối tròn xoay được tạo ra khi quay hình thang cong giới hạn bởi đ
th hàm số
( )
y fx=
trc
Ox
và hai đường thẳng
(),x ax b a b= = <
xung quanh trục
Ox
A.
() .
b
a
V f x dx=
B.
2
() .
b
a
V f x dx=
C.
2
() .
b
a
V f x dx
π
=
D.
() .
b
a
V f x dx
π
=
Câu 23. Trong không gian với hệ to độ
Oxyz
, cho đường thẳng
1
:
42
x
dy t
zt
=
=
=
và mặt cầu
2 22
( ): 2 2 2 0Sx y z x y+ + + −=
. Hai mặt phẳng (P) (Q) đồng thời cha đường thẳng d, tiếp xúc
mặt cầu (S) lần lượt tại M và N. Tính đoạn MN = ?
A.
8
3
MN =
B.
4
5
MN =
C.
6
5
MN =
D.
4MN =
Câu 24. Trong không gian với h tọa đ
29 26 7
;;
33 3
M

−−


, cho 3 đim
( )
1; 0; 1 ,A
( )
2;1; 1 ,B

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2020 - 2021

Mời thầy cô và các em học sinh tham khảo đề kiểm tra cuối học kì 2 Toán 12 năm học 2020 - 2021 trường THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk. Đề thi Toán 12 học kì 2 bao gồm cả trắc nghiệm và tự luận có đáp án, là tài liệu hữu ích cho các em học sinh tham khảo, chuẩn bị cho kỳ thi học kì 2 sắp tới đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 2 Toán 12 năm 2021 trường THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk nằm trong bộ đề kiểm tra học kì 2 lớp 12 với đầy đủ các môn, là tài liệu hay và phong phú cho các bạn học sinh ôn thi và làm quen với nhiều dạng đề khác nhau.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 Toán 12 năm 2021 trường THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 151
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán Xem thêm