Đề kiểm tra năng lực hội thi nói giỏi Tiếng Anh cấp tiểu học năm học 2018 - 2019 số 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ KIỂM TRA NG LỰC TIẾNG ANH CẤP TIỂU HỌC
MÔN TIẾNG ANH LỚP 5
Part 1: LISTENING
Question 1. Listen and tick the correct pictures. There is one example.
Example: What’s your favourite food?
A.
B.
C.
1. What would she like to eat?
A.
B.
C.
2. What would he like to drink?
A.
B.
C.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3. How much chocolate does she eat every week?
B.
C.
4. How much lemonade does she drink every day?
A.
B.
C.
5. How many bananas does she eat every week?
A.
B.
C.
Question 2. Listen and write R for Right or W for Wrong. There is one example (0).
0. Sa Pa is an interesting place in the north of Viet Nam.
____R___
1. It is about 700 metres above sea level.
_________
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2. Tourists come to Sa Pa to enjoy fresh air and white clouds round the mountains.
_________
3. The weather is cooler in summer and very cold in winter.
_________
4. Tourists can buy souvenirs and other things in the shops and Sa Pa Market.
_________
5. They can visit all places in the town by motorbike.
_________
Part 2: VOCABULARY & GRAMMAR
Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
Chọn một từ trọng âm khác vị trí các từ còn lại.
Question 1. A. cartoon B. Vietnamese C. underground D. repeat
Question 2. A. listen B. answer C. story D. today
Chọn một từ phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại.
Question 3. A. stomach B. architect C. Christmas D. children
Question 4. A. dances B. washes C. hopes D. finishes
Chọn một đáp án đúng để hoàn thành các câu.
Question 5. Nam and his little sister often go to school _______his father’s car.
A. in B. by C. with D. on
Question 6. Now, Trung _______in Ha Noi. He ________there two months ago.
A. live move B. lives moves C. lived - moved D. is living- moved
Question 7. They built a new school in my neighbour hood ___________.
A. every year B. at the moment C. next year D. last year
Question 8. - “Do you know where there’s a public telephone?” - “______________”
A. Yes, It’s open all day. B. But it’s very old.
C. No, why do you? D. There’s one at the street corner.
Question 9. My city is __________than your home town.
A. noisy B. more noisy C. noisier D. noisyer
Chọn từ hoặc cụm từ được gạch chân cần phải sửa để câu thành chính xác.
Question 10. Don’t eat too much fast food. It isn’t bad for your health.
A B C D
Question 11. My sister likes the fall because she likes the weather cool.
A B C D

Ôn tập nâng cao Tiếng Anh lớp 5

Đề khảo sát năng lực môn Tiếng Anh 5 trong Hội thi nói giỏi Tiếng Anh cấp tiểu học 2019 thuộc phòng GD - ĐT Quế Võ, Bắc Ninh có file nghe và đáp án nằm trong bộ đề ôn tập Tiếng Anh 5 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 được biên tập bám sát chương trình đã học giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức đã học hiệu quả.

Tải trọn bộ nội dung đề thi, đáp án và file nghe mp3 tại đây: Đề kiểm tra năng lực hội thi nói giỏi Tiếng Anh cấp tiểu học năm học 2018 - 2019 số 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 online, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.237
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm