Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 có file nghe năm học 2018 - 2019 số 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI HỌC 2 LỚP 5 M HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
PART 1 LISTENING
I. Listen and tick (
) the correct picture: (1pt)
E.g.:
1.
2.
3.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
4.
II. Listen and tick (
) true or false: (0.75 pt)
True False
E.g.: It’s sunny.
True False
1. Suzy is very happy.
2. Milly is sleeping.
3. You should bring your sun hats and sunglasses.
III. Listen and complete: (0.75 pt)
E.g.: We’re getting ready for our summer party.
1. Look at this ………………... I am with my mum and aunt, Lola.
2. All the ………………are talking and laughing.
3. We all like the yellow ……………………with purple letters.
PART 2 READING
I. Read the text and write the name under the pictures:
Harry is at the park with his friends. It's cold. He's wearing a scarf and a hat. He's
talking to Ben. Ben is wearing jeans and a coat. Anna is flying a kite. She's wearing a
skirt and black boots. Polly is wearing gloves. She's playing football with her sister Jenny.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1.……………….
II. Read the text again and write “yes” Or “no”: (0.75 pt)
E.g.: Harry is at school with his friends. .................
1. It is cold. .................
2. Harry is wearing a scarf and a hat. .................
3. Polly and her sister are talking and laughing. .................
III. Read the text and write the answers for these questions: (1 pt)
E.g: What’s Harry wearing?
He’s wearing a scarf and a hat.
1. What’s Harry doing?
He’s ………………..to Ben.
2. What’s Ben wearing?
He’s wearing ……………….and a…………
3. What’s Anna doing?
She’s………………………………………..
4. What’s Polly wearing?
……………………………………………….
PART 3 WRITING
I. Fill in each blank with one correct word from the list: (1.25 pts)
sad - friends - grass - real - fairground - water - fields
Suzy is a fairground horse (0). She.................... (1) round and round every day with
her …………….. (2), the red horse and the blue horse. But Suzy isn't happy. She wants
to run in the..................... (3). She wants to eat the green.................... (4). She wants to be
a................... (5) horse.
II. Look at the pictures and complete the sentences: (1.25 pts)
E.g.:
NO
2. ………………….
3. ………………….
4. ………………….
They were happy.
Polly

Đề thi hết năm lớp 5 môn Tiếng Anh

Đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 5 có file nghe mp3 và đáp án nằm trong bộ đề ôn thi học kì 2 lớp 5 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau được biên tập bám sát chương trình đã học giúp học sinh lớp 5 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả.

Tải trọn bộ đề thi, đáp án và file nghe mp3 tại đây: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 có file nghe năm học 2018 - 2019 số 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 online, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
5 5.021
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm