Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới Unit 11, 12, 13, 14, 15 (số 1)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
English 5 REVISION (U11 U15)
I. Phonics:
Odd one out:
1. A. story B. worry C. fly D. study
2. A. ride B. like C. nice D. fish
3. A. fever B. very C. bed D. well
4. A. school B. chocolate C. child D. children
5. A. many B. animal C. engineer D. friend
Odd one out:
6. A. singer B. worker C. farmer D. engineer
7. A. cartoon B. programme C. music D. classroom
8. A. garden B. question C. delicious D. water
9. A. intelligent B. greedy C. princess D. favourite
10.A. character B. apple C. because D. stupid
II. Vocabulary:
Odd one out:
11.A. engineer B. teacher C. farm D. doctor
12.A. stomachache B. headache C. fever D. school
13.A. bike B. motorbike C. plane D. comic
14.A. write B. read C. song D. sleep
15.A. apple B. fox C. elephant D. lion
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Match:
How to stay healthy?
Answer
1. Wash your hands
a. your teeth twice a day
2. Eat
b. a shower everyday
3. Brush
c. healthy food
4. Not drink
d. alcohol and beer
5. Take
e. morning exercise
regularly
6. Keep your nails
f.before having meals
7. Do
g. short and clean
Choose the correct answer:
16. What would you like to be in the future? I’d like to be _____ writer.
A. a B. an C. Ø D. the
17.I think Tam is _______.
A. greedy B. kind C. ugly D. stupid
18.My favourite book is _______.
A. comics B. songs C. TV D. children
19.The main character in Snow White is _______.
A. the princess B. Snow White C. Doraemon D. Tom
20.Trung would like to be a _______ in the future.
A. pilot B. engineer C. artist D. architect
21.What are you doing? I am _______ my favourite books.
A. read B. reading C. listen D. listening
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
22.Nam has a high temperature. He has a/an _______.
A. earache B. stomachache C. fever D. toothache
23.Why do you would like to be a teacher? - _______ I’d like to teach children.
A. When B. Because C. What D. Where
24.Why would you like to be a nurse? - _______.
A. Because I would like to look after the patients.
B. Because I would like to teach the children.
C. Because I would like to write stories for children.
D. Because I would like to fly a plane.
25.Linda has a pain in her throat. She has a/an _______.
A. toothache B. sore throat C. earache D. backache
26.Don’t ride your _____ so fast!
A. car B. matches C. bike D. stairs
27.You shouldn’t play with the knife because it’s _______.
A. small B. sharp C. tall D. deep
28.What is she doing? She _______ with matches.
A. are playing B. was playing C. is playingD. am playing
29.What’s the ______ with you, Tony? I’ve got a fever.
A. problem B. matter C. happinessD. luck
30. What do you do in your free time? I surf _______.
A. the Internet B. comics C. homework D. flowers

Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới - REVISION (U11 – U15)

Mời quý thầy cô, các em học sinh tham khảo Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới Unit 11, 12, 13, 14, 15 gồm nhiều bài tập hay đã được chúng tôi tuyển chọn, có tác dụng củng cố, bổ trợ kiến thức cho đơn vị bài học. Với Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới này, quý thầy cô sẽ có thêm tư liệu hữu ích để phục vụ việc giảng dạy, hướng dẫn học sinh ôn tập hiệu quả hơn.

Mời các bạn tải toàn bộ bài tập tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới Unit 11, 12, 13, 14, 15 (số 1). Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 2.700
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm