Đề kiểm tra Toán 12 năm 2018 - 2019 trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến - Bình Dương lần 5

ĐỀ KIỂM TRA LẦN 5 NĂM HỌC 2018-2019
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề.
BK-TS
Họ và tên học sinh:.......................................................................
Câu 1. Khẳng định nào sau đây sai về hàm số y = x
3
3x?
A. Hàm số hai điểm cực trị. B. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm.
C. Đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ O. D. Đồ thị hàm số cắt trục hoành đúng hai điểm.
Câu 2. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba điểm A (1; 2; 1), B (2; 1; 3), C (3; 5; 1).Tìm
tọa độ điểm D sao cho tứ giác ABCD hình bình hành.
A. D (2; 8; 3). B. D (4; 8; 5). C. D (2; 2; 5). D. D (4; 8; 3).
Câu 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y =
x
3
3
+ 2x
2
+ 3x 4 trên đoạn [4; 0] lần
lượt M và n. Giá trị của tổng M + n bằng
A. 4. B.
28
3
. C.
4
3
. D.
4
3
.
Câu 4. Hàm số y = x
4
3x
2
+ 1 có:
A. một cực đại và 2 cực tiểu. B. một cực tiểu và cực đại.
C. một cực đại duy nhất. D. một cực tiểu duy nhất.
Câu 5. Cho các số thực dương a, b với a 6= 1. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. log
a
2
(ab) =
1
2
log
a
b. B. log
a
2
(ab) = 2 + 2log
a
b.
C. log
a
2
(ab) =
1
2
+
1
2
log
a
b. D. log
a
2
(ab) =
1
4
log
a
b.
Câu 6. Tính thể tích của hình nón c đỉnh bằng 60
0
và diện tích xung quanh bằng 6πa
2
A. V =
3πa
3
2
4
. B. V = 3πa
3
. C. V =
πa
3
2
4
. D. V = πa
3
.
Câu 7. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba vectơ
a = (1; 2; 3) ,
b = (2; 2; 1) ,
c = (4; 0; 4)
tọa độ vectơ
d =
a
b + 2
c
A.
d = (7; 0; 4). B.
d = (7; 0; 4). C.
d = (7; 0; 4). D.
d = (7; 0; 4).
Câu 8. Tập xác định của hàm số y = (4 x
2
)
2
3
A. D = (2; 2). B. D = R\2}. C. D = R. D. D = (2; +).
Câu 9. Chọn khẳng định đúng v hàm số y = x
4
3x
3
+ 2
A. Hàm số không cực trị. B. Số điểm cực trị của hàm số 2.
C. Số cực trị của hàm số 1. D. Hàm số giá trị cực tiểu bằng27.
Câu 10.
Cho hàm số ax
4
+ bx
2
+ c đồ thị như hình bên.
Mệnh đề nào dưới đây đúng
A. a > 0, b < 0, c > 0.
B. a > 0, b < 0, c < 0.
C. a > 0, b > 0, c < 0.
D. a < 0, b > 0, c < 0.
O
x
y
Câu 11. Đồ thị hàm số y = x
3
3x
2
+ 2ax + b điểm cực tiểu A (2; 2). Tính a + b
A. -4. B. 2. C. 4. D. 2.
1
Câu 12. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho
u (1; 1; 2),
v (1; m; m 2). Khi đó |[
u ,
v ]| =
14 thì
A. m = 1; m =
11
5
. B. m = 1; m =
11
3
.
C. m = 1; m = 3. D. m = 1.
Câu 13. Tìm số tiệm cân đứng và ngang của đồ thi hàm số y =
x + 1
x
3
3x 2
A. 3. B. 2. C. 1. D. 0.
Câu 14. Cho hàm số f (x) = x.5
x
. Tổng các nghiệm của phương trình 25
x
+ f
0
(x) x.5
x
. ln 5 2 = 0
A. -2. B. 0. C. -1. D. 1.
Câu 15. Tìm tất cả giá trị của m để đồ thị hàm số y = mx
4
+ (m 1) x
2
+ 1 2m chỉ một cực trị.
A. m 1. B. m 0. C. 0 m 1. D. m 0 m 1.
Câu 16. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxyz, cho vectơ
a = (2; 2; 4) ,
b = (1; 1; 1). Mệnh đề
nào dưới đây sai?
A.
a +
b = (3; 3; 3). B.
a và
b cùng phương.
C.
b
=
3. D.
a
b .
Câu 17. Biết rằng đồ thi của hàm số y =
(a 3) x + a + 2018
x (b + 3)
nhận trục hoành làm tiệm cận ngang
và trục tung làm tiệm cân đứng. Khi đó giá trị của a + b là:
A. 3. B. -3. C. 6. D. 0.
Câu 18. bao nhiêu giá trị nguyên của m để đồ thị hàm số y = 2x
3
6x
2
m + 1 luôn cắt trục
hoành tại ba điểm phân biệt?
A. 2. B. 3. C. 7. D. 9.
Câu 19. Cho hình chóp tứ giác S.ABCD đáy ABCD hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông
c với mặt phẳng đáy và SA =
2a. Tính thể tích của khối chóp S.ABCD.
A.
2a
3
6
. B.
2a
3
4
. C.
2a
3
. D.
2a
3
3
.
Câu 20. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho 2 điểm B (1; 2; 3) , C (7; 4; 2). Nếu điểm E
thỏa mãn đẳng thức
CE = 2
EB thì tọa độ điểm E
A.
3;
8
3
;
8
3
. B.
8
3
; 3;
8
3
. C.
3; 3;
8
3
. D. .
1; 2;
1
3
.
Câu 21. Cho hàm số y =
1
3
x
3
2x
2
+ 3x + 1 (C). Tiếp tuyến của đồ thị (C) song song với đường
thẳng d : y = 3x + 1 phương trình
A. y = 3x 1. B. y = 3x
26
3
. C. y = 3x 2. D. y = 3x
29
3
.
Câu 22. Với các số thực x, y dương thỏa mãn log
9
x = log
6
y = log
4
x + y
6
. Tính tỉ số
x
y
A. 3. B. 5. C. 2. D. 4.
Câu 23. Một khối lăng trụ tam giác đáy tam giác đều cạnh bằng 3, cạnh bên bằng 2
3 tạo với
mặt phẳng đáy một c 30
o
. Khi đó thể tích khối lăng trụ là:
A.
9
4
. B.
27
4
. C.
27
3
4
. D.
9
3
4
.
Câu 24. Đặt a = log
2
3, b = log
5
3. Nếu biểu diễn log
6
45 =
a (m + nb)
b (a + p)
thì m + n + p bằng
A. 3. B. 4. C. 6. D. -3.
2
Câu 25. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxyz, Tam giác ABC với A (1; 3; 3) , B (2; 4; 5) , C (a; 2; b)
nhận điểm G (1; c; 3) làm trọng tâm của thì giá trị của tổng a + b + c bằng
A. -5. B. 3. C. 1. D. -1.
Câu 26. Tổng tất cả các nghiệm nguyên của bất phương trình 2log
2
x + 1 2 log
2
(x 2) bằng
A. 12. B. 9. C. 5. D. 3.
Câu 27. Từ một khối đất sét hình trụ tròn chiều cao 20 cm, đường tròn đáy bán kính 8 cm. Bạn
Na muốn chế tạo khối đất đó thành nhiều khối cầu và chúng cùng bán kính 4 cm. Hỏi bạn Na thể
làm ra được tối đa bao nhiêu khối cầu?
A. 20. B. 30. C. 15. D. 45.
Câu 28. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm H(2; 1; 2), H hình chiếu vuông c
của gốc tọa độ O xuống mặt phẳng (P ), số đo c giữa mặt (P ) và mặt phẳng (Q) : x y 11 = 0.
A. 60
o
. B. 30
o
. C. 45
o
. D. 90
o
.
Câu 29. Trong không gian, hình chữ nhật ABCD AB = 1, AD = 2. Gọi M, N lần lượt trung
điểm của AD, BC. Tính diện tích toàn phần của hình trụ tạo thành khi quay hình chữ nhật ABCD
quanh trục MN.
A. S
tp
= 2π. B. S
tp
= 4π. C. S
tp
= 6π. D. S
tp
= 8π.
Câu 30. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tứ diện ABCD A (2; 1; 1), B (3; 0; 1),
C (2; 1; 3), D Oy và thể tích bằng 5. Tính tổng tung độ của các điểm D.
A. -6. B. 2. C. 7. D. -4.
Câu 31. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A (2; 1; 5) , B (5; 5; 7) , M (x; y; 1). Với
giá trị nào của x, y thì A, B, M thẳng hàng.
A. x = 4; y 7. B. x = 4; y = 7. C. x = 4; y = 7. D. x = 4; y = 7.
Câu 32. Cho hai số thực a và b với 1 < a < b. Chọn khẳng định đúng.
A. log
a
b < 1 < log
b
a. B. 1 < log
a
b < log
b
a. C. log
a
b
2
< 1 < log
b
a. D. log
b
a < 1 < log
a
b.
Câu 33. Hình chóp S.ABC đáy ABC tam giác đều cạnh bằng 1, mặt bên SAB tam giác đều
và nằm trong mặt phẳng vuông c với mặt phẳng đáy. Tính thể tích của khối cầu ngoại tiếp hình chóp
S.ABC.
A. V =
5
15π
18
. B. V =
5
15π
54
. C. V =
4
3π
27
. D. V =
5π
3
.
Câu 34. Hàm số y =
(m + 1) x + 2m + 2
x + m
nghịch biến trên khoảng (1; +) khi và chỉ khi
A. m 1. B. 1 < m < 2. C. m < 1 hay m > 2. D. 1 m < 2.
Câu 35. Cho hàm số y =
2x + 1
x 1
(C). Tính tổng tung độ của các điểm M thỏa mãn M thuộc đồ thị
(C) đồng thời khoảng cách từ M đến tiệm cận đứng của đồ thị (C) bằng khoảng cách từ M đến trục
Ox.
A. 4. B. 2. C. 0. D. -2.
Câu 36. Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình bình hành. Điểm M thỏa mãn
MA = 3
MB.
Mặt phẳng (P ) qua M và song song với hai đường thẳng SC, BD. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. (P ) không cắt hình chóp.
B. (P ) cắt hình chóp theo thiết diện một tứ giác.
C. (P ) cắt hình chóp theo thiết diện một tam giác.
D. (P ) cắt hình chóp theo thiết diện một ngũ giác.
3

Đề kiểm tra Toán 12 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề kiểm tra Toán 12 năm 2018 - 2019 trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến - Bình Dương lần 5. Tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo.

---------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 200
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm