Đề KSCL Toán 10 năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc

Trang 1/6 - Mã đề thi 001
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2
KỲ THI KSCL LẦN 1 NĂM HỌC 2018 - 2019
ĐỀ THI MÔN: TOÁN KHỐI: 10
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề.
Đề thi gồm: 06 trang.
Họ và tên thí sinh:.............................................................................. SBD:.....................
Mã đề thi
001
Câu 1. Tập xác định của hàm số
1
1
x
y
x
A.
1; 
. B. . C.
\1
. D.
1; 
.
Câu 2. Gọi
M
là trung điểm của đoạn
. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?
A.
0MA MB
. B.
1
2
MA AB
. C.
MA MB
. D.
2AB MB
.
Câu 3. Cho parabol
2
: 4 3P y x x
đường thẳng
:3d y mx
. Tìm tất cả các giá trị thực của
m
để
d
cắt
P
tại hai điểm phân biệt
,AB
sao cho diện tích tam giác
OAB
bằng
9
2
.
A.
7m 
. B.
1m 
. C.
7m
. D.
1, 7mm
.
Câu 4. Cho hàm số
y x x
. Trên đồ thị của hàm số lấy hai điểm
A
B
hoành độ lần lượt
2
1
.
Phương trình đường thẳng
AB
A.
33
44
x
y 
. B.
33
44
x
y

. C.
44
33
x
y 
. D.
44
33
x
y
.
Câu 5. Đồ thị của hàm số
2
2
x
y
là hình nào?
A. . B. .
C. . D. .
Câu 6. Cho hai tập hợp
9;8
R
CA
; 7 8;
R
CB 
. Chọn khẳng định đúng.
A.
A BR
. B.
A 9; 7B
. C.
A B
. D.
A8B
.
Câu 7. Một chiếc cổng hình parabol dạng
2
1
2
yx
chiều rộng
8dm
. Hãy tính chiều cao
h
của cổng.
(Xem hình minh họa bên cạnh)
Trang 2/6 - Mã đề thi 001
A.
9hm
. B.
7hm
. C.
8hm
. D.
5hm
.
Câu 8. Cho giá trị gần đúng của
8
17
0,47
. Sai số tuyệt đối của số
0,47
là:
A.
0,003
. B.
0,002
. C.
0,001
. D.
0,004
.
Câu 9. Cho hai tập
1;3A 
;
;3B a a
. Với giá trị nào của
a
thì
AB
A.
3
4
a
a

. B.
3
4
a
a

. C.
3
4
a
a

. D.
3
4
a
a

.
Câu 10. Cho hàm số
2
y ax bx c
bảng biến thiên dưới đây. Đáp án nào sau đây là đúng?
A.
2
22y x x
. B.
2
22y x x
.
C.
2
32y x x
. D.
2
22y x x
.
Câu 11. Parabol
2
2y ax bx
đi qua hai điểm
1;5M
2;8N
có phương trình là
A.
2
2y x x
. B.
2
22y x x
. C.
2
2 2 2y x x
. D.
2
2y x x
.
Câu 12. Hàm số
2
4 11y x x
đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?
A.
2; 
. B.
; 
. C.
2;
. D.
;2
.
Câu 13. Cho
A
là tập hợp các hình thoi,
B
là tập hợp các hình chữ nhật và
C
là tập hợp các hình vuông. Khi
đó
A.
\B A C
. B.
A B C
. C.
\A B C
. D.
A B C
.
Câu 14. Câu nào sau đây không là mệnh đề?
A.
4 5 1
.
B.
2x
.
C. Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau.
D.
31
.
Câu 15. Cho tam giác
ABC
đường thẳng
d
. Gọi
O
điểm thỏa mãn hệ thức
20OA OB OC
. Tìm
điểm
M
trên đường thẳng
d
sao cho vectơ
2v MA MB MC
có độ dài nhỏ nhất.
A. Điểm
M
là hình chiếu vuông góc của
O
trên
d
.
B. Điểm
M
là hình chiếu vuông góc của
B
trên
d
.
C. Điểm
M
là hình chiếu vuông góc của
A
trên
d
.
D. Điểm
M
là giao điểm của
AB
d
.
Câu 16. Cho
;;A a b c
,
;;B b c d
; ; ;C a b d e
. Hãy chọn khẳng định đúng
A.
A B C A B A C
. B.
A B C A B C
.
C.
A B C A B C
. D.
A B C A B A C
.
Câu 17. Cho hàm số
2
y ax bx c
. Có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Hỏi mệnh đề nào là đúng?
x
-1
+ ∞
y
+ ∞
-3
+ ∞
Trang 3/6 - Mã đề thi 001
A.
0, 0, 0a b c
. B.
0, 0, 0abc
.
C.
0, 0, 0abc
. D.
0, 0, 0abc
.
Câu 18. Cho
2
2 5 3 0X x x x
, khẳng định nào sau đây đúng:
A.
1X
. B.
3
1;
2
X



. C.
3
2
X



. D.
0X
.
Câu 19. Cho các số thực
,ab
thỏa mãn
0ab
. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
22
22
22
1
a b a b
P
b a b a
.
A.
3
. B.
1
. C.
1
. D.
3
.
Câu 20. Cho hai tập
/ 3 4 2A x x x
/ 5 3 4 1B x x x
. Hỏi các số tự nhiên thuộc cả
hai tập
A
B
là những số nào?
A.
0
. B. Không có. C.
1
. D.
0
1
.
Câu 21. Cho hình chữ nhật
ABCD
12cm, 5cmAB BC
. Độ dài của véctơ
AC
là:
A.
8
. B.
6
. C.
13
. D.
4
.
Câu 22. Gọi
S
tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số
m
để giá trị nhỏ nhất của hàm số
22
44 2mmf myx xx 
trên đoạn
2;0
bằng
3.
Tính tổng
T
các phần tử của
.S
A.
3
.
2
T 
B.
3
.
2
T
C.
1
.
2
T
D.
9
.
2
T
Câu 23. Tập xác định của hàm số
2
1
1
x
y
x
A.
\1
. B.
1; 
. C. . D.
\1
.
Câu 24. Trong các hàm số sau đây:
yx
,
2
4y x x
,
42
2y x x
có bao nhiêu hàm số chẵn?
A. 1. B. 3. C. 2. D. 0.
Câu 25. Cho bốn điểm
, , ,A B C D
phân biệt. Khi đó,
AB DC BC AD
bằng véctơ nào sau đây?
A.
0
. B.
AC
. C.
BD
. D.
2DC
.
Câu 26. Đường thẳng trong hình bên đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt bốn phương
án
, , ,A B C D
dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

Đề KSCL Toán 10 năm 2018 - 2019

VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Đề KSCL Toán 10 năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc. Tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
13 1.132
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 Xem thêm