Đề ôn thi vào lớp 6 môn tiếng Anh năm 2022 số 6

Đề thi tiếng Anh vào lớp 6 2022 có đáp án

Nằm trong bộ đề thi lên lớp 6 mon tiếng Anh năm 2022 - 2023, đề luyện thi vào lớp 6 môn Anh văn có đáp án trên đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 lên lớp 6 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tự luận + trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 mới khác nhau giúp các em học sinh lớp 5 nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả cũng như kiểm tra kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Tham khảo thêm: Bộ 100 đề thi tiếng Anh vào lớp 6 năm 2022

I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others by circling A, B, C, or D.

1. A. family B. can C. graduate D. party

2. A. pleasure B. please C. easy D. leave

3. A. expensive B. event C. essay D. except

II. Find which word does not belong to each group.

4. A. reporter B. collector C. gardener D. newspaper

5. A. stamp B. album C. collector D. mountain

III. Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best completes the sentence.

6. _____________ a beautiful holiday!

A. It B. What C. How D. Which

7. How are you getting on at school, Mai? - _____________

A. That’s all right B. You are welcome C. Very well, thanks. D. Not at all

8. I am very glad to see you again after a long summer holiday.

A. I do, too. B. So am I C. Neither am I D. so doI

9. My father takes care _____________ sick children.

A. of B. on C. about D. with

10. – Is Singapore rather crowded?

- No, there are _____________ people than in Hong Kong.

A. more B. a lot C. less D. fewer

11. He writes articles for a newspaper. He is _____________

A. a journalist B. a teacher C. a musician D. farmer

12. Red is my _____________ color.

A. interesting B. beautiful C. favorite D. main

13. Students have two _____________ each day.

A. 20-minutes breaks B. 20-minute break

C. 20-minute breakes D. 20-minute breaks

14. _____________ he liked chocolate, he tried not to eat it.

A. As B. Though C. Since D. Despite

15. “_____________ cleans our room this afternoon?” - “Quynh, Duong and Linh”

A. Who B. When C. Where D. What

IV. Supply the correct form of the words in CAPITAL letters.

16. When being a child, she received a good ______________________. (EDUCATE)

17. Walking is a fun, easy and ________________________ activity. (EXPENSIVE)

18. A balanced diet alone is not enough for a healthy ___________________. (LIFE)

19. That woman is very pleasant, but her younger sister is a little _______. (FRIEND)

20. Jane likes to wear ______________________________ clothes. (COLOUR)

Đề khảo sát tiếng Anh vào lớp 6 năm 2022 có đáp án với nội dung bám sát chương trình học tiếng Anh lớp 5 chương trình mới của bộ Giáo dục & Đào tạo giúp các em học sinh kiểm tra kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

* Bộ đề do thầy Bùi Văn Vinh biên soạn được VnDoc sưu tầm và reup với mong muốn mang đến cho thầy cô, các bậc phụ huynh nguồn tài liệu luyện thi tiếng Anh 5 lên 6 môn tiếng Anh đa dạng và hữu ích.

Download đề thi & đáp án tại: Đề thi tuyển sinh lớp 6 môn Anh có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện thi tuyển sinh lớp 6 năm 2022 các môn khác như: Thi vào lớp 6 môn Toán, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh, Thi lớp 6 trường Chuyên, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
39 6.746
Sắp xếp theo
    Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh Xem thêm