Đề thi cuối học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2021 trường Võ Nguyên Giáp, Quảng Bình

Trang 1/5 – Mã đề 311
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
VÕ NGUYÊN GIÁP
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: TOÁN – LỚP 12
(Đề thi có 05 trang) Đề thi gồm có 50 câu
trắc nghiệm.
Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đ
)
Họ và tên học sinh: ………………………………………..
Số báo danh: ………………………………………………
Câu 1: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A.
f x dx F x C f t dt F t C
.
B.
/
d
f x x f x
.
C.
d d
f x x F x C f u x F u C
. D.
d d
kf x x k f x x
(
k
là hằng số
0).
k
Câu 2: Hàm số
ln
F x x
là một nguyên hàm của hàm số nào sau đây trên (0; +
∞) ?
A.
1
.
f x
x
B.
1
.
f x
x
C.
ln .
f x x x x C
D.
2
1
.
f x
x
Câu 3: Trong không gian
,
Oxyz
cho đường thẳng
1 1 3
:
2 1 2
x y z
d
. Trong các vectơ sau, vectơ nào là
vectơ chỉ phương của đường thẳng
?
d
A.
2;1;2
u
. B.
1; 1; 3
u
. C.
2; 1; 2
u
. D.
2;1; 2
u
.
Câu 4: Trong không gian Oxyz, vectơ nào sau đây là vectơ pháp tuyến của mp
: 4 3 1 0?
P x y
A.
4; 3;0 .
B.
4; 3;1 .
C.
4; 3; 1 .
D.
3;4;0 .
Câu 5: Trên mặt phẳng
,
Oxy
điểm
3; 1
M
là điểm biểu diễn số phức nào sau đây ?
A.
1 3 .
z i
 
B.
1 3 .
z i
C.
3 .
z i
D.
3 .
z i
Câu 6: Cho số phức
1 2
z i
. Phần ảo của số phức
z
bằng
A.
1.
B.
2 .
i
C.
1.
D.
2.
Câu 7: Cho số phức
3 4
z i
. Số phức liên hợp của số phức
z
bằng
A.
3 4 .
i
B.
3 4 .
i
C.
3 4 .
i
D.
4 3 .
i
Câu 8: Cho hàm số
3
4 2 1
f x x x
. Tìm
d
f x x
.
A.
4 2
d 12 2 .
f x x x x x C
B.
2
d 12 2.
f x x x
C.
4 2
d .
f x x x x x C
D.
2
d 12 2 .
f x x x C
Câu 9: Cho
F x
là một nguyên hàm của hàm số
f x
trên
thỏa mãn
2 2, 1 6.
F F
Giá trị của
2
1
f x dx
bằng
A.
4.
B.
12.
C.
8.
D.
8.
Câu 10: Trên mặt phẳng
Oxy
, cho hình phẳng
H
được giới hạn bởi đồ thị hàm số
2
2
y x x
, trục
hoành và hai đường thẳng
1; 3.
x x
Diện tích
H
thể được tính bằng công thức
A.
3
2
1
2 .
S x x dx
B.
3
2
1
2 .
S x x dx
C.
3
2
0
2 .
S x x dx
D.
3
2
0
2 .
S x x dx
Câu 11: Trong không gian
,
Oxyz
cho
2 3 .
a i j k
Tọa độ vec
a
bằng
A.
(1; 2;3).
B.
( 1;2;3).
C.
(1;2; 3).
D.
( 1;2; 3).
Câu 12: Trong không gian
,
Oxyz
cho mặt phẳng
( )
P
phương trình
2 3 2 0.
x y z
Điểm nào sau đây
thuộc mặt phẳng
( ) ?
P
MÃ ĐỀ: 311
Trang 2/5 – Mã đề 311
A.
(1;2; 3).
B.
( 1;2;3).
C.
(1;2;1).
D.
(1;2; 2).
Câu 13: Trong không gian
,
Oxyz
mặt cầu
2 2 2
( 1) ( 1) 1
x y z
có tâm là
A.
(0; 1;1).
I
B.
(0;1; 1).
I
C.
(1;1;1).
I
D.
(1;1; 1).
I
Câu 14: Cho số phức
2 5
z i
. Số phức
w iz z
A.
7 3
w i
. B.
3 3
w i
. C.
3 3
w i
. D.
7 7
w i
.
Câu 15: Nghiệm phức của phương trình (ẩn
)
z
:
3 4 5 6 3
i z i i
A.
4 2
5 5
z i
. B.
1
1
2
z i
. C.
2 4
5 5
z i
. D.
1 1
2 2
z i
.
Câu 16: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm
2;0;1 , 4;2;5 .
A B
Phương trình mặt phẳng trung trực
đoạn thẳng
AB
A.
3 2 10 0.
x y z
B.
3 2 10 0.
x y z
C.
3 2 10 0.
x y z
D.
3 2 10 0.
x y z
Câu 17: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng
1 1 2
:
2 1 1
x y z
d
. Điểm o sau đây thuộc đường
thẳng d ?
A.
( 1;1; 2).
B.
( 1; 2;1).
C.
(2;1;1).
D.
(1;2; 2).
Câu 18: Phần thực, phần ảo của số phức z thỏa mãn
5
3
1 2
z i
i
lần lượt là:
A.
1;1.
B.
1; 2.
C.
1; 2.
D.
1; 1.
Câu 19: Cho số phức
2
2 5
z x iy x iy
(với
,x y
). Với giá trị o của x, y thì số phức đó
số thực?
A.
1
x
0.
y
B.
1.
x
C.
1
x
hoặc
0.
y
D.
1.
x
Câu 20: Cho hàm số
y f x
có đạo hàm là
1
'
2 1
f x
x
1 1
f
thì
5
f
có giá trị bằng
A.
ln 2.
B.
ln3.
C.
ln 2 1.
D.
ln3 1.
Câu 21: Cho
F x
họ các nguyên hàm của hàm số
4
sin cos
y x x
. Khi đó,
F x
hàm số nào sau
đây?
A.
5
cos
5
x
F x C
. B.
4
cos
4
x
F x C
. C.
4
sin
4
x
F x C
. D.
5
sin
5
x
F x C
.
Câu 22: Cho
1
0
( ) 2
f x dx
1
0
( ) 5,
g x dx
khi đó
1
0
( ) 2 ( )
f x g x dx
bằng
A.
3.
B.
8.
C.
1.
D.
12.
Câu 23: Trong
2
1
1 3
0
. ,
x
I e x dx
nếu đặt
2
1
t x
thì
I
bằng kết quả của phép tính nào sau đây?
A.
1
2
0
.
t
e t dt
B.
2
1
1
1 .
2
t
e t dt
C.
2
1
1 .
t
e t dt
D.
2
2
1
1
.
2
t
e t t dt
Câu 24: Cho hàm số
( )
f x
liên tục trên đoạn
0;10
thỏa n
10
0
( ) 7
f x dx
6
2
( ) 3.
f x dx
Giá trcủa
2 10
0 6
( ) ( )
P f x dx f x dx
A.
7.
P
B.
4.
P
C.
10.
P
D.
4.
P
Trang 3/5 – Mã đề 311
Câu 25: Diện tích phần hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ bên
được tính theo công thức nào dưới đây?
A.
2
2
1
2 2 4 .
x x dx
B.
2
2
1
2 2 4
x x dx
C.
2
1
2 2 .
x dx
D.
2
1
2 2 .
x dx
Câu 26: Cho hai số phức :
21
2 3 ; 4 +3
z i z i
. Đáp án nào sau đây là đúng?
A.
1 2
. 5.
z z
B.
1
2
7
.
5
z
z
C.
1 2
8.
z z
D.
1 2
5 7.
z z
Câu 27: Cho số phức z thỏa mãn:
2
(3 2 ) (2 ) 4 .
i z i i
Hiệu của phần thực và phần ảo của số phức z bằng
A.
2.
B.
3.
C.
1.
D.
0.
Câu 28: Gọi
1 2
,
z z
là hai nghiệm phức của phương trình
2
2 5 0.
z z
Giá trị biểu thức
2 2
1 2
z z
bằng
A.
6.
B.
4.
C.
6.
D.
5.
Câu 29: Trong mặt phẳng
,
Oxy
tập hợp các điểm biểu diễn cho số phức
z
thỏa mãn điều kiện
3 4 2
z i
là hình tròn có diện tích bằng
A.
12 .
B.
6 .
C.
2 .
D.
4 .
Câu 30: Cho số phức
z a bi
,a b
thỏa mãn :
2 3 1 9
z i z i
. Giá trị của
1
ab
là :
A.
1
. B. 0. C. 1. D.
2
.
Câu 31: Trong không gian
,
Oxyz
cho điểm
(1;2;3)
I
mặt phẳng
( ) : 2 2 10 0.
P x y z
Mặt cầu (S)
tâm
I
và tiếp xúc với mặt phẳng
( )
P
có phương trình là
A.
2 2 2
( 1) ( 2) ( 3) 9.
x y z
B.
2 2 2
( 1) ( 2) ( 3) 9.
x y z
C.
2 2 2
( 1) ( 2) ( 3) 81.
x y z
D.
2 2 2
( 1) ( 2) ( 3) 3.
x y z
Câu 32: Trong không gian
,
Oxyz
hình chiếu của điểm
1;2;3
M
trên mặt phẳng
Oxy
điểm nào trong
các điểm sau đây?
A.
1;2;0 .
A
B.
0;1;2 .
B
C.
2;3;0 .
C
D.
0;0;3 .
D
Câu 33: Trong không gian
,
Oxyz
cho
1;1; 2 , 2;1;3 .
a b
Số đo của góc giữa hai véc
,
a b
(đơn vị
độ) gần nhất với giá trị nào trong các giá trị sau?
A.
0
30 .
B.
0
60 .
C.
0
90 .
D.
0
120 .
Câu 34: Trong không gian
,
Oxyz
phương trình đường thẳng đi qua
(1;2;1)
A
vectơ chỉ phương
( 1;3;5)
a
A.
2 11 16
.
1 3 5
x y z
B.
1 3 5
.
1 3 5
x y z
C.
1 2 1
.
1 3 5
x y z
D.
1 2 1
.
1 3 5
x y z
Câu 35: Trong không gian
,
Oxyz
cho ba điểm
1;0;0 , 0;2;0 , 0;0;3 .
A B C Pơng trình mặt phẳng
ABC
A.
.
1 2 3
x y z
B.
0.
1 2 3
x y z
C.
1.
1 2 3
x y z
D.
1 0.
1 2 3
x y z
Câu 36:
F x
là một nguyên hàm của hàm số
ln
x
y
x
. Nếu
2
4
F e
thì
F x
bằng

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2020 - 2021

Mời thầy cô và các em học sinh tham khảo đề kiểm tra cuối học kì 2 Toán 12 năm học 2020 - 2021 trường THPT Võ Nguyên Giáp, Quảng Bình. Đề thi Toán 12 học kì 2 bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, là tài liệu hữu ích cho các em học sinh tham khảo, chuẩn bị cho kỳ thi học kì 2 sắp tới đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 2 Toán 12 năm 2021 trường THPT Võ Nguyên Giáp, Quảng Bình nằm trong bộ đề kiểm tra học kì 2 lớp 12. Đây là tài liệu hay và phong phú cho các bạn học sinh ôn thi và làm quen với nhiều dạng đề khác nhau.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 Toán 12 năm 2021 trường THPT Võ Nguyên Giáp, Quảng Bình. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 398
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán Xem thêm