Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh có file nghe

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 có file nghe + đáp án

VnDoc.com xin giới thiệu đến thầy cô và các em Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh có file nghe được sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho thầy cô ra đề và các em ôn tập, củng cố kiến thức trước khi bước vào kì thi chính thức tới đây.

PART I: LISTENING (15 minutes)

Question 1. Listen and tick. There is one example.

Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh có file nghe

Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh có file nghe

Question 2. Listen and write YES or No.

Example: I have a new doll. ….No….

1. I have a new toy. It is a kite. ………………………

2. The garden is beautiful. ………………………

3. My sister is in the garden. ………………………

4. There are four posters in my room. ………………………

Question 3. Listen and number.

Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh có file nghe

Question 4: Listen and write the words

Example: 1. She is my mother. She is singing.

2. He is my brother. He is _________________.

3. She is my grandmother. She is _______________.

4. He is my ______________. He is laughing.

5. He is my ______________. He is riding.

PART 2: READING AND WRITING

Question 5: Odd one out.

1. A. puzzle  B. rabbit  C. robot  D. truck
2. A. wardrobe  B. cupboard C. table  D. those
3. A. fish  B. rabbits  C. bird  D. goldfish
4. A. teddy bear  B. rainy  C. cloudy  D. sunny

Question 6: Look at the picture and the letters. Write the words as example:

Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh có file nghe

Question 7:. Circle the best answer A, B, C or D.

1. Where …….. the posters? - They’re on the wall.

A. do

B. does

C. is

D. are

2. What is the weather like in Hanoi?

-It’s ………… and windy.

A. happy

B. big

C. cloudy

D. long

3. How many………… are there in your house?

A. rooms

B. room

C. kitchen

D. bedroom

4. Are there……… pictures on the wall?

A. any

B. some

C. a

D. an

5 . ………he like birds? - Yes, he does.

AIs

B. Do

C. Does

D. Are

Question 8: Read and tick Yes or No

Hi. My name is Nam. I have a lot of toys. I have a red plane, a blue car, a green ship and a yellow ball. Dong is my brother. He also has many toys. He has two robots. They are black and red. He has a red ship, a green car and a yellow yo-yo. We always play together. We have much fun.

  Yes No
1. Nam and Dong have many toys. V  
2. Nam has a yellow ball and a blue car.    
3. Dong is Nam’s friend.    
4. They always play together.    

Question 9: Rewrite the following sentences using given words.

1. have?/How/do/ you/ many/ notebooks/ …………………………………………….

2. like/I /and cats./ dogs/ ………………………………..……………………..

3. are/Linda and Tony/ classroom./ in the/ …………………………………………………

4. have/you/any/ Do/ pets?…………………………………………………….…..

5. are/ the living room./watching TV/They/ in/ ……………………………………………

Download đề thi, đáp án & file nghe mp3 tại: Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 cuối học kì 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
25 11.347
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm