Đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc

Trang 1/4 - Mã đề thi 132
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2
-----------
KỲ THI KSCL LẦN 2 NĂM HỌC 2018 - 2019
ĐỀ THI MÔN TOÁN KHỐI 10
Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề
Đề thi gồm 04 trang
———————
Họ, tên thí sinh:..................................................................
Số báo danh: ......................................................................
Mã đề thi
132
Câu 1: Nghiệm của hệ phương trình
32
4 2 3 15
2 4 7
x y z
x y z
x y z
là.
A.
. B.
2;1; 3
. C.
2;1;3
. D.
.
Câu 2: Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai ?
A. Điểm G là trọng tâm của tam giác ABC thì
0GA GB GC
.
B. Tứ giác ABCD là hình bình hành thì
AC AB AD
.
C. Với ba điểm bất O, A, B thì
AB OA OB
.
D. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB với điểm M bất kì thì
2MI MA MB
.
Câu 3: Parabol
2
34y x x
cắt trục
Oy
tại.
A.
0; 1
. B.
0; 4
. C.
1;0
. D.
4;0
.
Câu 4: Cho
( 1;3), (2;4)AB
(1;5)C
. Tọa độ trung điểm
M
của đoạn
AC
trọng tâm
G
của tam
giác
ABC
là.
A.
2
(0;4), ( ;4)
3
MG
. B.
2
(1;1), ( ;4)
3
MG
. C.
(0;4), (2;12)MG
. D.
(0;8), (2;12)MG
.
Câu 5: Hàm số
2
2 6 3y x x
.
A. Đồng biến trên khoảng
0;3
. B. Đồng biến trên khoảng
3; 
.
C. Đồng biến trên khoảng
;3
. D. Đồng biến trên khoảng
;3
.
Câu 6: Cho tam giác
ABC
, tập hợp điểm
M
thỏa mãn
6MA MB MC
.
A. Đường thẳng trung trực của BC. B. Đường tròn có bán kính là 2.
C. Đường tròn có bán kính là 6. D. Đường thẳng qua
A
vuông góc với BC.
Câu 7: Cho hàm số
()y f x
có bảng biến thiên như sau:
x

3

()fx
5


Điều kiện của
m
để phương trình
có 2 nghiệm là.
A.
5m
. B.
5m
hoặc
0m
. C.
5m
. D.
5m
hoặc
3m
.
Câu 8: Cho tập hợp
;2A
5;1B 
. Tìm
\AB
.
A.
;2
B.
; 2 1;2
. C.
; 5 1;2
. D.
; 5 1;2
.
Câu 9: Tập nghiệm của phương trình
5 1 3xx
là.
A.
3
2;
2



. B.
2
. C.
3
;2
2



. D.
.
Câu 10: Cho
1; 2 , 0;3ab
. Tọa độ của vectơ
3x a b
là.
Trang 2/4 - Mã đề thi 132
A.
3;3x 
. B.
3; 3x 
. C.
1;1x
. D.
3; 9x 
.
Câu 11: Tìm
m
để hệ bất phương trình
10
23
x
xm


có nghiệm
A.
5m
. B.
5m
. C.
5m
. D.
5m
.
Câu 12: Parabol (P):
2
36y x mx m
cắt đường thẳng
: 2 1yx
tại hai điểm A B độ dài
25AB
. Giá trị của
m
thuộc tập nào sau đây.
A.
4;7m
. B.
2;4m
. C.
2;2m
. D.
4; 2m
.
Câu 13: Cho tập hợp
;2A
0;5B
. Tập hợp
AB
là.
A.
;5AB
. B.
2;5AB
. C.
;0AB
. D.
0;2AB
.
Câu 14: Cho tam giác
ABC
, biết
(1;1), (1;4)AB
(5;1)C
. Tọa độ tâm đường tròn nội tiếp tam giác
ABC
là.
A.
2;2
.
B.
3;3
. C.
3;2
. D.
2;3
.
Câu 15: Tập xác định của hàm số
1
1
2
yx
x
là.
A.
1;D 
. B.
1;2 2;D 
.
C.
1;2D 
. D.
2;D 
.
Câu 16: Số nghiệm của phương trình
2
2 3 3x x x
.
A.
4
. B.
1
. C.
2
. D.
0
.
Câu 17: Phương trình
3 5 3xx
có bao nhiêu nghiệm.
A. 2. B. 3. C. 1. D. 0.
Câu 18: Cho góc
bất kì thỏa mãn
00
90 180

. Chọn khẳng định đúng .
A.
cot 0
. B.
sin 0
. C.
cos 0
. D.
tan 0
.
Câu 19: Cho tập hợp
;2A m m
0;5B
. Điều kiện của m để
AB
là.
A.
03m
. B.
0m
hoặc
5m
. C.
05m
. D.
03m
.
Câu 20: Trên khoảng
0;2019
tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của
m
để phương trình
2
4 2 1 0x mx
có hai nghiệm phân biệt là.
A.
2011
. B.
2017
. C.
2014
. D.
2016
.
Câu 21: Cho tam giác
ABC
vuông tại
B
độ dài các cạnh
1, 5AB AC
. Tìm độ dài
AB AC
.
A.
15
. B.
2
. C.
6
. D.
22
.
Câu 22: Để sản xuất 100 sản phẩm thì Mai Lan cùng làm hết 72 giờ, Lan Chi cùng làm hết 63 giờ,
còn Mai Chi cùng làm hết 60 giờ. Trong buổi tổng kết sắp tới trưởng sở sản xuất muốn thưởng cho
một người sản xuất năng suất nhất. Hỏi ai sẽ được thưởng?
A. Mai. B. Lan. C. Chi. D. Mai và Chi.
Câu 23: Cho tam giác
ABC
có độ dài các cạnh
2AB
cm,
3AC
cm
4BC
cm. Tìm diện tích tam
giác
ABC
.
A.
2
3 13
4
cm
. B.
2
5 15
4
cm
. C.
2
5 13
4
cm
. D.
2
3 15
4
cm
.
Câu 24: Mệnh đề phủ định của mệnh đề
'' : ( ) 0''x R f x
.
A.
'' : ( ) 0''x R f x
. B.
'' : ( ) 0''x R f x
. C.
'' : ( ) 0''x R f x
. D.
'' : ( ) 0''x R f x
.
Câu 25: Bất phương trình
2 1 8xx
có số nghiệm nguyên là.
A. 5. B. 7. C. 4. D. 3.
Câu 26: Cho đồ thị hàm số
()y f x
như hình bên.
Trang 3/4 - Mã đề thi 132
x
y
-2
-2
-1
O
2
Số nghiệm của phương trình
2
( ) 3 ( ) 1 0f x f x
là.
A.
2
. B.
4
. C.
3
. D.
6
Câu 27: Phương trình
1
1
1x
có nghiệm là.
A.
0x
. B.
3x
. C.
2x
. D.
1x
.
Câu 28: Tập nghiệm của bất phương trình
13
13xx

là.
A.
3; 1 0;
. B.
; 3 1;0
. C.
; 3 1;0
. D.
0;
.
Câu 29: Cho Parabol
2
y ax bx c
có đỉnh
I(1;4)
và đi qua
A(2;5)
. Giá trị của
2T a b c
là.
A.
2T
. B.
3T
. C.
1T
. D.
0T
.
Câu 30: Cho hai hàm số
42
( ) 8 2019f x x x
2
g( ) 1xx
. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Hàm số
()fx
g( )x
không chẵn không lẻ.
B. Hàm số
()fx
chẵn, hàm số
g( )x
không chẵn không lẻ.
C. Hàm số
()fx
chẵn, hàm số
g( )x
lẻ.
D. Hàm số
()fx
g( )x
đều chẵn .
Câu 31: bao nhiêu giá trị nguyên dương của
m
để bất phương trình
2
40x x m
nghiệm thuộc
(0;6)
.
A.
5
. B.
4
. C.
3
. D.
7
.
Câu 32: Cho các số thực
, , ,a b c d
với
ac
, biết
c
d
nghiệm của phương trình
2
0x ax b
,
còn ab là nghiệm của phương trình
2
0x cx d
. Giá trị của
23S a b c d
là.
A.
1S
. B.
2S
. C.
0S
. D.
3S
Câu 33: Cho tam giác
ABC
vuông ở A có độ dài các cạnh
2, 3AB AC
. Tìm độ dài cạnh
BC
.
A.
13BC
. B.
5BC
. C.
5BC
. D.
13BC
.
Câu 34: Cho tam giác
ABC
vuông cân tại
A
có độ dài cạnh
BC a
. Tính
.BCCA
.
A.
2
2
a
. B.
2
2
a
. C.
2
2
2
a
. D.
2
2
2
a
.
Câu 35: Cho tập hợp
2A x N x
. Khẳng định nào sau đây là đúng ?
A.
0;2A
. B.
1;2A
. C.
;2A
. D.
0;1;2A
.
Câu 36: Cho hình thang
ABCD
đáy lớn
DC
gấp hai lần đáy nhỏ
AB
. Gọi M, N lần lượt là trung
điểm của cạnh ADBC. Hãy chọn khẳng định đúng.
A.
33
44
MN MA MC
. B.
33
44
MN MA MC
.
C.
35
44
MN MA MC
. D.
13
44
MN MA MC
.
Câu 37: Cho tam giác
ABC
BC a
, góc
0
60BAC
hai đường trung tuyến
BM
CN
vuông
góc với nhau. Diện tích tam giác
ABC
là.
A.
2
3a
. B.
2
3
2
a
. C.
2
23a
. D.
2
a
.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài tiếp theo của chúng tôi:

-----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 1.127
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 10 Xem thêm