Đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 cụm trường THPT TP Nam Định

Trang 1/5 - Mã đề thi 132
CỤM TRƯỜNG THPT
THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2018-2019
Môn Toán - Lớp 12
Thời gian làm bài: 90 phút
Mã đề thi
132
Họ tên thí sinh: ....................................................................... Số báo danh: .............................
Câu 1: Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu
2
2
2
( ): 4 2 2 19 0S x y z x y z
mặt phẳng
(
)
:2 2 3 0P x y z m
với m tham số. Gọi T tập tất cả các gtrị thực của tham số m để mặt
phẳng
()P
cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn chu vi bằng
6
. Tổng giá trị của tất cả các phần tử
thuộc T bằng
A. 4. B. 24. C. -20. D. -16.
Câu 2: Đường thẳng
1x
là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số nào dưới đây?
A.
2
1
.
1
x
y
x
B.
2
1.yx
C.
2
1
.
1
x
y
x
D.
2
1
.
1
y
x
Câu 3: Hàm số
2
2
3
x
y
có đạo hàm là
A.
2
2
3
'
l
n
3
x
y
. B.
2
2
2
.
3
'
ln3
x
x
y
. C.
2
2
'
2
.3 .ln3
x
yx
. D.
2
2
'
2
.3
x
yx
.
Câu 4: Một lớp học có 38 học sinh. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ngẫu nhiên hai bạn học sinh trong lớp?
A. 406. B. 703. C. 360. D. 38.
Câu 5: Cho hàm số
1
(
)
ln
4
x
fx
x
. Tính giá trị của biểu thức
'
(
0) '(3) '(6) .... '(2019)P f f f f
.
A.
1
4
. B.
2024
2023
. C.
2022
2023
. D.
2020
2023
.
Câu 6: Đồ thị trong hình bên là của hàm số
()y
f
x
S là diện tích hình phẳng ( phần tô đậm trong hình) là
A.
01
20
(
)
( )S f x dx f x dx


. B.
1
2
()S
f
x dx
.
C.
21
00
(
)
( )S f x dx f x dx


. D.
01
20
(
)
( )S f x dx f x dx


.
Câu 7: Số nghiệm nguyên của bất phương trình
1
2
l
o
g ( 1) 3x
A. 6. B. 7. C. 8. D. 9.
Câu 8: bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng (-2019; 2020) để hàm số
32
2
3
(2 1) 6 ( 1) 2019y x m x m m x
đồng biến trên khoảng
(
2
; )
?
A. 2021. B. 2020. C. 2018. D. 2019.
Câu 9: Trong không gian Oxyz, cho điểm
(
2
; 1; 3)A 
mặt phẳng
(
)
:3 2 4 5 0P x y z
. Mặt
phẳng
()Q
đi qua A và song song với mặt phẳng (P) có phương trình là
A.
( )
:3 2 4 4 0Q x y z
. B.
( )
:3 2 4 4 0Q x y z
.
Trang 2/5 - Mã đề thi 132
C.
(
):3 2 4 5 0Q x y z
. D.
(
):3 2 4 8 0Q x y z
.
Câu 10: Cho tứ diện ABCD; trên các cạnh BC, BD, AC lần lượt lấy các điểm M, N, P sao cho
3
3
, , 2
2
BC BM BD BN AC AP
. Mặt phẳng (MNP) chia khối tứ diện ABCD thành hai khối đa diện
có thể tích là
12
,VV
, trong đó khối đa diện chứa cạnh CD có thể tích là
2
V
. Tính tỉ số
1
2
V
V
.
A.
1
2
26
19
V
V
. B.
1
2
26
13
V
V
. C.
1
2
15
19
V
V
D.
1
2
3
19
V
V
Câu 11: Tính diện tích S của mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a
A.
2
7
3
a
S
. B.
3
8
a
S
. C.
2
Sa
. D.
2
7
9
a
S
.
Câu 12: Hình lập phương có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?
A. 6. B. 7. C. 8. D. 9.
Câu 13: Cho hàm số
()y
f x
có đồ thị như hình vẽ.
Số nghiệm của phương trình
2
( ) 3 0fx
A. 3. B. 1. C. 2. D. 0.
Câu 14: Cho hàm số
()fx
biết
(0
) 1f
,
'
( )fx
liên tục trên [0;3] và
3
0
'
( ) 9f x dx
. Tính
(
3)f
.
A. 9. B. 10. C. 8. D. 7.
Câu 15: Cho hàm số
3
2 2 2
2( 1) 2( 2 ) 4y x m x m m x m
đồ thị (C) đường thẳng
:
4 8d y x
. Đường thẳng
d
cắt đồ thị (C) tại 3 điểm phân biệt hoành độ
1
2 3
,,x x x
. Tìm gtrị lớn
nhất của biểu thức
3
3 3
1 2 3
P x x x
.
A.
m
ax 16 2 8P 
. B.
m
ax 8P 
.
C.
m
ax 16 2 8P
. D.
m
ax 8P
.
Câu 16: Cho hai số thực
,xy
thỏa mãn:
44
l
og ( ) log ( ) 1x y x y
. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
2P
x y
.
A. 4. B. -4. C.
23
. D.
10
3
3
.
Câu 17: Trong không gian Oxyz, cho ba điểm
(
0;1; 2), (3;1;1), ( 2;0;3)A B C
. Mặt phẳng (ABC) đi qua
điểm nào sau đây?
A.
(
2;1;0)N
. B.
(
2;1;0)Q
. C.
(
2; 1;0)M
. D.
(
2; 1;0)P 
.
Câu 18: Biết đồ thị hàm số
()y
f x
đối xứng với đồ thị hàm số
l
og (0 1)
a
y x a
qua điểm
(
2;2)I
.
Tính
2018
(
4 )fa
.
A. -2020. B. 2014. C. -2014. D. 2020.
Câu 19: Cho hàm số
3
2
2
3 1
3
x
y x x
đồ thị (C). Có bao nhiêu tiếp tuyến của (C) song song với
đường thẳng
31yx
?
A. 3. B. 1. C. 0. D. 2.
Trang 3/5 - Mã đề thi 132
Câu 20: Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu
2
2 2
( ): 2 2 4 3 0S x y z x y z
. Bán kính R của
mặt cầu (S) bằng
A. R=3. B. R= 2. C. R=6. D. R=9.
Câu 21: Cho cấp số cộng
()
n
u
biết
23
n
un
. Công sai d của cấp số cộng là
A.
3d
. B.
2d
. C.
3d 
. D.
2d 
.
Câu 22: Tính chiều cao của khối lăng trụ tam giác đều biết thể tích bằng
3
3
2
a
, cạnh đáy bằng
a
.
A.
3a
. B.
2a
. C.
.a
D.
6a
.
Câu 23: Một khối nón có thể tích bằng
3
92a
. Tính bán kính R đáy khối nón khi diện tích xung quanh
nhỏ nhất.
A.
3Ra
. B.
6
3
2
a
R
. C.
3
9Ra
. D.
3
3
2
a
R
.
Câu 24: Gọi m là giá trị nhỏ nhất của hàm số
4
1
1
yx
x
trên khoảng
(
1; )
. Tìm m ?
A.
5m
. B.
4.m
C.
2m
. D.
3m
.
Câu 25: Cho hình chóp
.S
ABCD
có đáy ABCD là hình thoi cạnh
,,a
AC a
cạnh
SA
vuông góc với mặt
phẳng (ABCD)
S
A a
. Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD.
A.
3
3
2
a
V
. B.
3
3
12
a
V
. C.
3
3
4
a
V
. D.
3
3
6
a
V
.
Câu 26: Cho hàm số
()y
f x
đạo hàm trên
R
thỏa mãn
(
2) ( 2) 0ff
đồ thị hàm số
'
( )y f x
có dạng như hình dưới.
Hàm số
2
[
( )]y f x
đạt cực đại tại điểm nào?
A.
2x
. B.
2x 
. C.
1x
. D.
0x
.
Câu 27: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm
(
1; 1; 3), ( 2;2;1)AB
. Vectơ
AB
có tọa độ là
A. (-3;3;4). B. (-1;1;2). C. (3;-3;4). D. (-3;1;4).
Câu 28: Cho khối chóp S.ABC, mặt bên SBC tam giác vuông cân tại S
2B
C a
, cạnh
2S
A a
và tạo với mặt phẳng (SBC) một góc
0
30
. Tính thể tích của khối chóp S.ABC.
A.
3
2
3
a
. B.
3
3
3
a
. C.
3
3
6
a
. D.
3
2
6
a
.
Câu 29: Tập nghiệm của phương trình
2
3
1
2
4
xx
A.
S 
. B.
{
1;2}S
. C.
{
0}S
. D.
{
1}S
.
Câu 30: Cho hàm số
()y
f x
có đồ thị như hình vẽ.

Đề thi giữa học kì 2 Toán 12

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT cụm trường THPT TP Nam Định. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 cụm trường THPT TP Nam Định. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
3 1.062
Sắp xếp theo
    Đề thi giữa kì 2 lớp 12 Xem thêm