Đề thi giữa học kỳ 1 Toán 12 trường THPT Nhân Chính, Hà Nội năm 2021 - 2022

1
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ N
ỘI
TRƯỜNG THPT NHÂN CHÍNH
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2021 - 2022
Môn: TOÁN - Lớp 12
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
Mã đề thi
100
Câu 1:MĐ1 Cho hàm số
3
3 .y x x Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng
; 1
và nghịch biến trên khoảng
1;
.
B. Hàm số đồng biến trên khoảng
( ; ). 
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng
; 1
và đồng biến trên khoảng
1;
.
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng
1;1
.
Câu 2:MĐ1 Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau
Hàm số
y f x
nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
2;0
. B.
; 2
. C.
0;2
. D.
0;
.
Câu 3:MĐ1 Cho hàm số
3 1
2 1
x
y
x
có đồ thị
C
. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Đường thẳng
3y
là tiệm cận ngang của đồ thị
C
.
B. Đường thẳng
3
2
y
là tiệm cận đứng của đồ thị
C
.
C. Đường thẳng
1
2
x
là tiệm cận đứng của đồ thị
C
.
D. Đường thẳng
1
2
y
là tiệm cận ngang của đồ thị
C
.
Câu 4: MĐ2 Trên đồ thị hàm số
3 2
2 1
x
y
x
có bao nhiêu điểm có tọa độ nguyên?
A.
1
. B.
2
. C. 0 . D.
4
.
Câu 5:MĐ1 Giá trị lớn nhất của hàm số
3
3 5y x x trên đoạn
3
0;
2
là:
x
-
2
+ ∞
y'
+
+
0
y
3
-
1
3
2
A.
3
. B.
5
. C.
7
. D.
31
8
.
Câu 6:MĐ1 Hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số
ax b
y
cx d
biết 0c .
Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. 0, 0, 0.a b d B. 0, 0, 0.a b d C. 0, 0, 0.a b d D. 0, 0, 0.a b d
Câu 7:MĐ1 Cho hàm số
2
1y x
. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số đạt cực đại tại 0x . B. Hàm số không có cực trị.
C. Hàm số đạt cực tiểu tại 0x . D. Hàm số có hai điểm cực trị.
Câu 8:MĐ2 Cho hàm số
y f x
xác định trên
D
và tồn tại các giới hạn hữu hạn
lim ; lim 2
x x
f x a f x a
 
trong đó
a
số thực. Để đồ thị m số
y f x
có đúng một đường tiệm cận ngang thì
a
bằng
A. 1.a B. 1.a C. 0.a D. Không tồn tại
a
.
Câu 9:MĐ2 Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên sau:
Khẳng định nào sau đây là đúng?
A.
0 3.f
B. Hàm số đạt cực đại tại
3.x
C. Hàm số đạt cực tiểu tại
2.x
D. Hàm số đạt cực đại tại
4.x
Câu 10 : MĐ2 Tìm
m
để giá trị nhỏ nhất của hàm số
3
3 1y x x m trên đoạn
1;4
là 2?
A. 3.m B. 3.m C. 4.m D. 2.m
Câu 11 : MĐ2 Số tiếp tuyến của đồ thị hàm số
4 2
4y x x
mà song song với trục
Ox
A. 0 . B. 3 . C.
1
. D.
2
.
Câu 12: MĐ2 Cho hàm số
y f x
xác định trên
\ 1 ,
liên tục trên mỗi khoảng xác định bảng biến
thiên như sau:
3
Tìm tập hợp tất cả các gtrị thực của tham số
m
sao cho phương trình
f x m
ba nghiệm thực
phân biệt.
A.
1;1 .
B.
2; 1 . C.
2; 1 .
D.
1;1 .
Câu 13: MĐ3 Tìm tất cả các giá trị của tham số
m
sao cho đồ thị hàm số
2 2
1
( 1)
mx x
y
x x
có hai
đường tiệm cận ngang.
A. Không tồn tại
m
B.
0m
. C.
0m
. D.
0m
.
Câu 14:MĐ1 Cho hàm số
y f x
xác định, liên tục trên
và có bảng biến thiên như hình vẽ
Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số chỉ có giá trị nhỏ nhất không có giá trị lớn nhất.
B. Hàm số có một điểm cực trị.
C. Hàm số có hai điểm cực trị.
D. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng
2
và giá trị nhỏ nhất bằng
3.
Câu 15:MĐ2 Có bao nhiêu số nguyên
m
để hàm số
4 2
( 3) (2 ) 1y m x m x m
chỉ có một điểm
cực trị và là điểm cực tiểu ?
A. 2. B.1 . C. 3. D. 0.
Câu 16:MĐ1 Cho hàm số
y f x
liên tục trên
và có đạo hàm
 
2 3
1 1 2f x x x x
. Hàm số
y f x
đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
1;2
. B.
; 1
. C.
1;1
. D.
2;
.
Câu 17 :MĐ2 Tìm
m
để hàm số
3 2 2
2
2 3 5
3
y x mx m m x
đạt cực đại tại
1x
.
A.
1
2
m
m
. B.
1m
. C.
2m
. D.
1
2
m
m
.

Đề thi Toán 12 giữa học kì 1 năm 2021 - 2022

Mời các bạn tham khảo Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 12 trường THPT Nhân Chính, Hà Nội năm 2021 - 2022 do VnDoc sưu tầm và đăng tải sau đây. Đề kiểm tra Toán 12 bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 có đáp án, là tài liệu hay cho các em ôn tập, chuẩn bị cho kì thi giữa học kì 1 Toán 12 sắp tới đạt kết quả cao. Đây cũng là tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề thi.

Trước các kỳ thi quan trọng, việc thực hành luyện đề là rất cần thiết để nắm được cấu trúc đề thi cũng như các dạng bài thường gặp trong đề thi. Chuyên mục đề thi giữa kì 1 Toán 12 được giới thiệu trên VnDoc bao gồm nhiều đề thi khác nhau được sưu tầm từ nhiều trường THPT trên cả nước, là tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề và các em học sinh ôn tập, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Ngoài tài liệu Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 12 năm 2021-2022 trường THPT Nhân Chính, Hà Nội, mời các bạn có thể tham khảo thêm Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
2 1.046
Sắp xếp theo

Đề thi giữa kì 1 lớp 12

Xem thêm