Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 11

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ KIỂM TRA HỌC 1 LỚP 3
MÔN TIẾNG ANH
I. Chọn đáp án đúng
1. How _________ you?
A. am B. is C. are
2. Good bye. _________ you later.
A. What B. See C. How
3……….. it a pen?
A. is B. See C. am
4. It is ___________ table.
A. is B. a C. an
5. __________. I am Linda
A. Hello B. Good-bye C. It
6. How _________ she?
A. am B. is C. are
7. Hello. Nice to ______ you.
A. What B. Meet C. How
8. It ________ a dog.
A. is B. See C. am
9. It is ___________ apple.
A. is B. a C. an
II. Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh.
1. name’s / Li Li/ my.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
………………………………
2. I’m/ thank/ you/ fine.
…………………., ……………
3. your/ please/ book/ open.
………………………………
4. come/ may/ out/ I/ ?
………………………………
5. this/ school/ my/ is.
………………………………
III. Khoanh tròn chữ cái A, B hoặc C trước câu trả lời đúng nhất. (4
điểm)
1. Hello, my .......... is Linda.
A. name B. is C. I am
2. What is ......… name?
A. name B. my C. your
3. cây viết chì.
A. It's a pen. B. It's a pencil. C. It's a rubber.
4. How do you ....... your name?
A. what B. is C. spell
5. ......... this a library? - Yes, it is.
A. Is B. who C. What
6. What is this?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. It's a book. B. It's a computer. C. It's a ruler.
7. Is this a school bag?
A. No. B. Yes, it is. C. it is not
IV. Thêm vào một chữ cái để tạo thành một từ hoàn chỉnh: (1 điểm)
1. comp_ter
2. li_rary
3. _encil
4. fr_end
5. sc_ool
6. cl_ssro_m
V. Nối những từ Tiếng Việt cột A phù hợp với những từ Tiếng anh
cột B (2 điểm).
A
B
1) cây viết mực
a/ apple
2) quả táo
b/ pencil
3) cây viết chì
c/ pen
4) đồ chuốt viết chì
d/ School bag

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 có đáp án

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 3 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn thi Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau, giúp học sinh lớp 3 ôn tập và làm quen với các dạng bài tập thường có trong các kỳ thi học kì.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 11. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 3 được cập nhật liên tục trên VnDoc như để học tốt Tiếng Anh lớp 3, bài tập Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit, đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3, ...

Đánh giá bài viết
1 1.334
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm