Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS Bình Phú, TP. Hồ Chí Minh có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh 6 có đáp án

Dành thời gian ôn tập trong sách giáo khoa cho mỗi kì thi thôi thì hiệu quả không cao bằng việc ôn tập qua các đề thi có câu hỏi, dạng bài tập được xây dựng một cách logic. VnDoc.com xin giới thiệu đến với các bạn học sinh Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS Bình Phú, TP. Hồ Chí Minh có đáp án gồm có rất nhiều đề thi hay và, đạt cả chất lượng lẫn nội dung theo chương trình chuẩn của Bộ GD&ĐT.

Binh Phu secondary school

Name:

Class:

THE 1ST 45-MINUTE TEST

Subject: English

Date:

Mark

Comment

1. Pronunciation(1p)

A. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.

1. a. chair b. school c. teach d. chicken

2. a. sometimes b. mountain c. often d. Saturday

B. Choose the word whose main stress pattern is not the same as of others.

3. a. teacher b. student c. sixteen d. basket

4. a. remember b. exercise c. eleven d. eraser

2. Complete the sentences with the correct words. (1.25ps)

1. My _______ lives in America.

A. parents B. teacher’s C. cousin

2. I’m _______. I stay in bed late every day!

A. intelligent B. lazy C. popular

3. This film isn’t very interesting. It’s _______!

A. expensive B. modern C. boring

4. That is my _______ new car.

A. parents B. parent’s C. parents’

5. - “Hi, Nga. This is Jane”

-“__________”

A. thank you, Jane B. good evening, Jane C. how old, Jane

3. Complete the sentences with the correct verbs in the present simple. (1.25ps)

I get up every morning at 7.00 a.m. After breakfast I 1.(go) ______ to school. My mum 2.(drive)______ me in the car. My brother, Tim, 3.(not)________ go to school. He’s a baby. My mum 4.(stay)______ at home with Tim. She 5.(not go)____________ to work.

4. Complete the sentences with the correct present simple affirmative form of the verbs in the box. (1.5ps)

love get up go study drive watch listen

1. My friends _______ to school by bus.

2. My dad _______ football on television every Saturday.

3. My parents _______ at 7.30 a.m.

4. My mum _______ The Simpsons!

5. I _______ to music after school every day.

6. Jenny _______ medicine at university.

5. Read the text. Then do true-false task. (2.5ps)

Best friends

Beth and Gemma are cousins and they’re the same age. They are also best friends. They live in the same town and they are in the same class at school. But the girls are very, very different! Beth loves sports and she swims every day. She gets up at 5.00 a.m. and goes swimming before school. Then, after school she goes to the gym and swims again! At the weekend she goes to different towns with her swimming team for competitions. On Sundays she stays at home and does her homework.

Gemma hates sports! She stays in bed every morning until 8.30 a.m. and at the weekend she stays in bed until 12.00! Gemma’s hobbies are shopping and parties! She goes shopping in town every Saturday afternoon with her friends and goes to a party on Friday nights. She goes to bed very late after the party! On Sundays she visits her brother and his wife. They have a baby and Gemma likes to play with her. Sometimes Gemma doesn’t do her homework and Beth helps her.

‘We’re very different and I don’t see Gemma often out of school, but we’re still best friends! We text and phone a lot,’ says Beth.

So, there is one thing they BOTH like to do. Talk!

1. Beth and Gemma have the same grandmother. ____

2. Beth goes swimming before and after school. ____

3. Gemma gets up early on Saturdays. ____

4. Beth goes shopping with Gemma at the weekend. ____

5. Gemma has a young niece. ____

6. Write questions for these underlined words.

2. __________________________________? I’m fifteen.

3. __________________________________? He lives in London.

Writing (2ms): Write a letter to your pen friend . Introduce yourself and tell about your family. Write 70-100 words.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-------------- Good luck -------------

Đáp án Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 6

1. Pronunciation(1p)

1. b 2. c

3. c 4. b

2. Complete the sentences with the correct words. (1.25ps)

1. C

2. B

3. C

4. C

5. B

3. Complete the sentences with the correct verbs in the present simple. (1.25ps)

1. go 2. drives 3. does not 4. stays 5. does not go

4. Complete the sentences with the correct present simple affirmative form of the verbs in the box. (1.5ps)

1. go 2. watches 3. get up 4. likes 5. listen 6. studies

5. Read the text. Then do true-false task. (2.5ps)

1. T

2. T

3. F

4. F

5. T

6. Write questions for these underlined words. (0.5p)

1. How old are you?

2. Where does he live?

Writing (2ps) :Write a letter to your pen friend . Introduce yourself and tell about your family. Write 70-100 words.

Date: 0.2 đ

Dear: 0.1 đ

Introduce themselves (at least 3 sentences): 0.6 đ

Tell something about students’ family (at least 3 sentences): 0.6 đ

Tell the feeling about students’ family (at least 1 sentence) 0.3 đ

Ending: 0.2 đ

------------

Để có một kì thi cuối kì 1 thành công nhất, ngoài việc luyện đề các bạn cũng cần nắm chắc toàn bộ cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh đã được thầy cô trau dồi vừa qua. Đề cương ôn thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 6 do VnDoc.com sưu tầm đăng tải bao quát đầy đủ ngữ pháp trọng điểm và các dạng bài luyện tập cần cho kì thi học kì 1 sắp tới của các bạn. Chúc các bạn thi tốt!

Đánh giá bài viết
2 2.373
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm