Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 kèm file nghe năm học 2018 - 2019 số 1

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 học kỳ 1

Đề thi môn Tiếng Anh học kì 1 lớp 3 kèm file nghe và đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 3 mới nhất do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau được biên tập bám sát nội dung bài học giúp học sinh lớp 3 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả và đạt điểm cao trong kì kiểm tra chất lượng cuối kì 1 sắp tới.

A. LISTENING.

Part 1: Listen and match.

Ví dụ: 0→ B

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 kèm file nghe năm học 2018 - 2019 số 1

Part 2: Listen and number.

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 kèm file nghe năm học 2018 - 2019 số 1

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 kèm file nghe năm học 2018 - 2019 số 1

B. READING AND WRITING

Part 1: Look and circle the best answer

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 kèm file nghe năm học 2018 - 2019 số 1

Part 2 : Look and fill in the blank with the correct letters, using the given letters below.

ss - oo - en - ci - in

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 kèm file nghe năm học 2018 - 2019 số 1

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 kèm file nghe năm học 2018 - 2019 số 1

Part 3: Re-order the words to make the sentences.

1. your / Close / , please. / book

.............................................................

2. her / What / name ? / is

.............................................................

3. you / much. / Thank / very

............................................................

4. do / How / spell / you/ name? / your

............................................................

Part 4: Look and choose the best answer.

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 kèm file nghe năm học 2018 - 2019 số 1

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 kèm file nghe năm học 2018 - 2019 số 1

Part 5: Match each question with a suitable answer.

Ví dụ: 0 - c

0. How do you spell your name? a. My name is Peter
1. How are you? b. I'm eight years old.
2. What's your name? c. P- H- O- N-G.
3. How old are you? d. I play chess
4. What do you do at break time? e. I’m fine. thank you.

Part 6: Read and complete the paragraph with the suitable word.

nine - name - school - is

Hello. My (1)_____________ is Nga. I'm (2)______________years old. I'm in class 3A. This is my (3)___________________. It's big. It has ten classrooms, a gym, a library and a computer room. It (4) _____________ very beautiful.

ĐÁP ÁN

A. Listening

Part 1: Listen and draw the lines.

Key: 1. A; 2. D; 3. E; 4. C;

Part 2: Listen and number.

1. b; 2. a; 3. d; 4. c;

B. Reading and writing

Part 1: Look and circle the best answer.

1. pen; 2. library; 3. football; 4. nine;

Part 2 : Look and fill in the blank with the correct letters, using the given letters below.

1. Close your book, please.

2. What is her name?.

3. Thank you very much.

4. How do you spell your name?

Part 3: Re-order the words to make the sentences.

1. Open your book, please!

2. These are my pencils.

3. My school is big.

4. I like badminton.

Part 4: Look and choose the best answer.

1. B; 2. A; 3. C; 4. B;

Part 5: Match each question with a suitable answer.

1.E; 2. A; 3. B; 4. D;

Part 6: Read and complete the paragraph with the suitable word.

1. name; 2. nine; 3. school; 4. is;

Mời bạn đọc tải tài liệu đầy đủ gồm file nghe + đáp án tại đây: Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 kèm file nghe năm học 2018 - 2019 số 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh khác như để học tốt Tiếng Anh lớp 3, bài tập Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit, đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 mới cập nhật trên VnDoc.

Đánh giá bài viết
9 10.241
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm