Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 Sở GD&ĐT Bắc Giang

Trang 1/2 - Mã đề 111
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC GIANG
(Đề gồm có 02 trang)
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN: TOÁN LỚP 11 THPT
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề
Mã đề: 111
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)
Câu 1: Cho dãy số
( )
n
u
với
2
1
n
unn
= ++
với
*
n
. Số
21
số hạng thứ bao nhiêu của dãy số đã cho?
A.
4.
B.
5.
C.
D.
6.
Câu 2: Cho
2
2
4
34
lim
4
x
xx a
xxb
→−
+−
=
+
với
là phân số tối giản. Tính giá trị biểu thức
22
ab
.
A.
41.
B.
14.
C.
D.
9.
Câu 3: Cho tứ diện đều
ABCD
. Gọi
,MN
lần lượt là trung điểm của cạnh
AB
,
CD
2MN cm=
.
Độ dài một cạnh của tứ diện
ABCD
bằng
A.
3.cm
B.
22 .cm
C.
3.cm
D.
2.cm
Câu 4: Cho hàm số
( )
2
22
51
1
1
11
x
khi x
fx
x
m x mx khi x
+
<
=
+
++
với
m
là tham số. Tập hợp tất cả các gtrị của
m
để hàm số đã cho liên tục trên tập xác định của nó là
A.
{ }
1; 2 .−−
B.
{
}
1; 2 .
C.
{ }
1; 2 .
D.
{ }
1; 2 .
Câu 5: Cho hình chóp
.S ABC
đáy
ABC
tam giác vuông tại
B
,3AB a BC a= =
. Đường
thẳng
SA
vuông góc với mặt phẳng
( )
ABC
2
SA a=
. Sđo góc giữa đường thẳng
SC
mặt phẳng
( )
ABC
bằng
A.
0
45 .
B.
0
60 .
C.
0
30 .
D.
0
75 .
Câu 6: Đạo hàm của hàm số
32
() 3 1
fx x x=−+
tại
3x =
bằng
A.
12
. B.
10
. C.
6
. D.
9
.
Câu 7: Cho cấp số nhân
( )
n
u
thỏa mãn
15
26
51
102
uu
uu
+=
+=
. Tìm công bội
q
của cấp số nhân đã cho.
A.
5
q =
. B.
2q =
. C.
2q =
. D.
3q =
.
Câu 8: Cho hàm số
( ) (
)
3
2
1 3 12
3
x
y mx mx=−+ + + +
với
m
là tham s thc. Tp hp tt c các giá tr
của
m
để phương trình
'0y =
có nghiệm là
A.
(
] [
)
; 1 2; .−∞ +
B.
[ ]
1; 2 .
C.
(
) ( )
; 1 2; .
−∞ +
D.
(
]
( )
; 1 2; .−∞ +
Câu 9: Đạo hàm của hàm số
cosyx x= +
trên tập
A.
' sin .yx x=
B.
' 1 sin .yx= +
C.
' 1 sin .yx=
D.
' sin .yx x= +
Câu 10:
(
)
2
lim 1nn+−
bằng
A.
.+∞
B.
.−∞
C.
D.
1
.
2
Câu 11:
21
lim
23
x
x
x
−∞
bằng
A.
1
. B.
2
3
. C.
1
. D.
2
3
.
Câu 12: Hàm số nào sau đây có đạo hàm bằng
( )
23 1x
?
A.
2
3 2 3.yx x= −+
B.
( )
2
3 1.yx=
C.
2
3 2.yx=
D.
2
3 2 3.yx x= ++
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/2 - Mã đề 111
Câu 13: Tính hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị hàm số
23
1
x
y
x
+
=
+
tại điểm có hoành độ bằng
2.
A.
1.
B.
1
.
9
C.
1.
D.
5
.
9
Câu 14: Cho hàm số
( )
( )
2020g x xf x x
= +
với
( )
fx
là hàm s có đo hàm trên
. Biết
(
)
'1 3
g
=
( )
'1 2f =
. Tính giá trị của biểu thức
( )
( )
11Pf g= +
.
A.
2018.P
=
B.
2020.
P =
C.
2019.P =
D.
2018.P =
Câu 15: Cho hàm số
2
() 1fx x x= +
. Biết
(
)
2
2
'
1
ax bx c
fx
x
++
=
+
với
,,abc
. Gtrị của biểu thức
23 2
3
ab c
++
bằng
A.
5.
B.
7.
C.
D.
7.
Câu 16: Cho hình lập phương
.' ' ' 'ABCD A B C D
. Số đo góc giữa hai đường thẳng
'
AB
'
AD
bằng
A.
0
120 .
B.
0
60 .
C.
0
150 .
D.
0
30 .
Câu 17: Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng?
A. Cho đường thẳng
a
vuông góc với mặt phẳng
( )
P
, mọi mặt phẳng
( )
Q
chứa
a
thì
( ) ( )
.QP
B. Cho hai đường thẳng
a
b
vuông góc với nhau, mặt phẳng nào vuông góc với đường thẳng y
thì song song với đường thẳng kia.
C. Cho hai đường thẳng
a
b
chéo nhau, luôn luôn một mặt phẳng chứa đường thẳng này
vuông góc với đưởng thẳng kia.
D. Cho hai đường thẳng
a
b
vuông góc với nhau, nếu mặt phẳng
( )
P
chứa
a
mặt phẳng
( )
Q
chứa
b
thì
( )
( )
.PQ
Câu 18: Cho lăng trụ đều
.' ' '
ABC A B C
cạnh đáy bằng
a
. Một mặt phẳng
( )
α
đi qua đỉnh
cắt
hai cạnh
'AA
,
'CC
lần lượt tại điểm
M
điểm
N
. Khoảng cách giữa hai đường thẳng MN BB’ bằng
A.
.a
B.
3
.
2
a
C.
.
2
a
D.
3.a
Câu 19: Cho hàm số
1
1
y
x
=
+
với
1x ≠−
. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?
A.
( )
2 ' 1.xy x y−+ =
B.
( )
2 ' 1.xy x y
++ =
C.
( )
1 ' 1.xy x y++ =
D.
( )
1 ' 1.xy x y−+ =
Câu 20: Cho hàm số
siny xx= +
với
x
. Tập hợp nghiệm của phương trình
'0y =
A.
2, .
2
kk
π
π

+∈


B.
2, .
2
kk
π
π

−+


C.
{ }
2, .kk
ππ
+∈
D.
{ }
2, .kk
π
PHẦN II. TỰ LUẬN (5,0 điểm)
Câu 1. (3,0 điểm).
1) Tính giới hạn
2
2
lim
2
x
x
xx
−+
.
2) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
32
34yx x=−+
, biết tiếp tuyến có hệ số góc bằng 9.
Câu 2. (2,0 điểm)
Cho hình chóp
.S ABCD
đáy
ABCD
hình chữ nhật,
3AB a=
2AC a=
. Biết
( )
SA ABCD
, góc giữa đường thẳng
SB
và mặt phẳng
( )
ABCD
bằng
0
60
.
1) Chứng minh
( )
BC SAB
.
2) Gọi
G
là trọng tâm tam giác
SAB
. Tính diện tích thiết diện của hình chóp
.S ABCD
cắt bởi mặt phẳng
( )
CDG
theo
-------------------------------Hết--------------------------------
Họ và tên học sinh: ............................................. Số báo danh:...........................................................
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán trắc nghiệm năm 2019-2020 Sở GD&ĐT Bắc Giang

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 Sở GD&ĐT Bắc Giang vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu học tập, ôn tập cho thi học kì 2 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 Sở GD&ĐT Bắc Giang để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 20 câu hỏi trắc nghiệm và 2 câu tự luận, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 Sở GD&ĐT Bắc Giang, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 11, tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé.

Đánh giá bài viết
1 368
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán Xem thêm