Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 10 năm học 2014-2015 trường THPT Ngô Gia Tự

Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 10 năm học 2014-2015 trường THPT Ngô Gia Tự là đề kiểm tra học kì II môn Hóa lớp 10 được biên soạn bởi các thầy cô bộ môn tổ Hóa trường THPT Ngô Gia Tự, là tài liệu tham khảo hay giúp các bạn học sinh ôn tập Hóa học chương trình lớp 10 chuẩn bị cho kì thi cuối học kì 2 môn Hóa lớp 10 diễn ra sắp tới.

Đề kiểm tra học kì 2 môn Hóa lớp 10 năm học 2013-2014 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên

Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 10

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
TỔ HÓA HỌC
Mã đề thi 132
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn Hóa học 10 - Năm học 2014-2015
Thời gian: 45 phút Điểm ………

Họ, tên thí sinh:........................................................Số báo danh…………………Lớp……

Phần trắc nghiệm (4,0đ)

Lưu ý: Các bài toán sau phản ứng xảy ra hoàn toàn,khí đo ở đktc.

1. Clorua vôi thu được khi cho clo phản ứng với:

A.Ca(OH)2 B. NaOH C. KOH (100oC) D. KOH

2. Phản ứng nào sau đây chứng tỏ HCl có tính khử?

A. 4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2+ 2H2O B. 2HCl +Mg(OH)2 MgCl2 +2H2O

C. 2HCl + CuO2 CuCl2 + H2O D. 2HCl + Zn ZnCl2 + H2

3. Khí CO2 có lẫn tạp chất là SO2. Để loại tạp chất thì cần sục hỗn hợp vào dung dịch:

A. Br2 (dư) B. Ba(OH)2(dư) C. Ca(OH)2 (dư) D. NaOH (dư)

4. Ion nào có tính khử mạnh nhất?

A. Cl- B. Br- C. I- D. F-

5. Trong phòng thí nghiệm, khí clo được điều chế bằng cách oxi hóa hợp chất sau:

A. NaCl. B. HCl. C. KClO3. D. KMnO4.

6. Để hòa tan 5,8 gam oxit FexOy cần vừa đủ 200 ml dung dịch HCl 1M. Cho CO dư qua ống đựng 5,8 gam oxit này nung nóng sẽ thu được m gam Fe. Giá trị của m là:

A. 5,60 B. 3,36 C. 4,20 D. 4,48

7. Các nguyên tử nhóm Oxi - Lưu huỳnh đều có số electron ở lớp ngoài cùng là:

A. 6 B. 5 C. 4 D. 2

8. Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng?

A. Ag B. Mg. C. Na. D. Ca.

9. Khí nào sau đây có khả năng làm mất màu nước brom?

A. O2. B. SO2. C. CO2. D. H2

10. Đơn chất không tác dụng với Clo là:

A.H2. B.Fe. C.Cu. D. O2

11. Cho sơ đồ chuyển hoá (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng):

NaOH → Fe(OH)2 → Fe2(SO4)3 → BaSO4

Các dung dịch X, Y, Z lần lượt là:

A.FeCl3, H2SO4 (đặc, nóng), Ba(NO3)2 B.FeCl3, H2SO4 (đặc, nóng),BaCl2

C.FeCl2, H2SO4 (đặc, nóng), BaCl2 D.FeCl2, H2SO4 (loãng), Ba(NO3)2

12. Có thể phân biệt 3 dung dịch: KOH, HCl, H2SO4 (loãng) bằng một thuốc thử là:

A. giấy quỳ tím. B. Zn. C. Al. D. BaCO3

13. Để đánh giá sự ô nhiễm kim loại nặng trong nước thải của một nhà máy, người ta lấy một ít nước, cô đặc rồi thêm dung dịch Na2S vào thấy xuất hiện kết tủa màu vàng. Hiện tượng trên chứng tỏ nước thải bị ô nhiễm bởi ion.

A. Fe2+ B. Cu2+ C. Pb2+. D. Cd2+.

14. Hấp thụ hết 6,72 lit khí H2S trong dung dịch chứa 16 gam NaOH thu được m gam muối Na2S. Giá trị của m là:

A. 15,6 B. 23,4 C. 11,2 D. 7,8

15. Muối bạc halogenua nào sau đây tan trong nước:

A. AgF B. AgCl C. AgBr D. AgI.

16. Cho Fe tác dụng vừa hết với dung dịch H2SO4 thu được khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất) và 16,56 g muối. Biết số mol của Fe phản ứng bằng 37,5% số mol H2SO4. Khối lượng của Fe đã dùng là:

A. 5,6 g B. 5,04 g C. 4,48 g D. 8,40 g

Cho: O = 16; K = 39; S = 32; Fe = 56; Na = 23; Cl = 35,5; Br = 80; F = 19; Mg = 24; Cu = 64; I =127; Li = 7, Rb = 85,5; Cs = 133.

Phần tự luận (6,0đ)

Câu 1 (2,0đ): Hoàn thành các phương trình phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có)

a. Fe + Cl2

.........................................................................................................................................

b. HCl + dd Na2CO3

.........................................................................................................................................

c. H2S + O2

.........................................................................................................................................

d. Dd FeCl3 + Dd H2S

.........................................................................................................................................

Câu 2 (1,5 đ): Đun nóng 11,6 gam hỗn hợp X gồm Fe và S có tỉ lệ mol tương ứng là 3:2 (không có không khí) thu được chất rắn Y. Cho Y hòa tan hết trong dung dịch HCl loãng thu được V lít khí. Tính V

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Câu 3 (1,5 đ): Cho m gam hỗn hợp A gồm Fe,Cu vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 4,48 lít khí. Nếu cho m gam A hòa tan hết trong dung dịch H2SO4,đặc nóng dư thu được 8,96 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất).

a. Tính m

b. Lượng khí ở trên làm mất màu vừa hết 200 ml dung dịch KMnO4xM. Tính x

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Câu 4 (1,0đ): A là hỗn hợp gồm 2 kim loại kiềm X và Y (MX < MY) ở 2 chu kì kế tiếp. Cho A tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được m gam muối, nếu cho cùng lượng A như trên tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng thu được 1,196 m gam muối. Tính % khối lượng của X trong A

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..................................................................................................................

Đánh giá bài viết
2 2.168
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Hóa Xem thêm