Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 năm học 2017 - 2018 trường THPT Phan Chu Trinh - Đắk Lắk

Trang 1/4 - Mã đề thi 135
SỞ GD & ĐT ĐĂK LĂK
TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN TOÁN
Lớp: 11 Năm học 2017 – 2018
Thời gian làm bài: 90 phút
Mã đề thi 135
Họ và tên học sinh:.....................................................Lớp:................ Số báo danh: .............................
(Học sinh không được sử dụng tài liệu)
I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)
Câu 1: Cho hàm số
( )
y fx=
đồ thị
( )
C
điểm
( )
(
)
00
;
Mxy C
. Khi đó tiếp tuyến của
( )
C
tại điểm
M
hệ số góc là:
A.
B.
( )
'.fx
C.
( )
0
'.fxx
D.
( )
0
'.fxx+
Câu 2: Đạo hàm của hàm số
yx=
là:
A.
2
'.y
x
=
B.
1
'.y
x
=
C.
1
'.
2
y
x
=
D.
'2 .
yx
=
Câu 3: Cho cấp số nhân lùi hạn
( )
n
u
công bội
q
. Khi đó tổng của cấp số nhân lùi hạn đó được tính bởi
công thức nào sau đây:
A.
1
.
1
S
q
=
B.
1
.
1
u
S
q
=
C.
1
.
1
n
u
S
q
=
+
D.
1
.
1
n
u
S
q
=
Câu 4: Cho hình lập phương
.''' 'ABCD A B C D
có cạnh bằng
a
. Tính
.' 'AB A D
 
.
A
D
B
C
B'
C'
D'
A'
A.
2
.a
B.
2
a
. C.
0
. D.
2
.
2
a
Câu 5: Khẳng định nào sau đây sai
?
A. Nếu
( )
d
α
và đường thẳng
( )
//a
α
thì
.da
B. Nếu đường thẳng
( )
d
α
thì
d
vuông góc với hai đường thẳng trong
( )
.
α
C. Nếu đường thẳng
d
vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong
( )
α
thì
d
vuông góc với bất kì
đường thẳng nào nằm trong
( )
.
α
D. Nếu đường thẳng
d
vuông góc với hai đường thẳng nằm trong
( )
α
thì
( )
.d
α
Câu 6: Trong không gian cho đường thẳng
và điểm
O
. Qua
O
có bao nhiêu đường thẳng vuông góc với
?
A. 2. B. Vô số. C. 1. D. 3.
Câu 7: Đạo hàm của hàm số
cosyx=
là:
A.
' sin .yx=
B.
' tan .yx=
C.
2
1
'.
tan
y
x
=
D.
' sin .yx=
Câu 8: Tính giới hạn
( )
2
1
lim 1 .
x
I xx
= ++
A.
3.I =
B.
1.I =
C.
D.
2.I =
Câu 9: nh giới hạn
3
lim .
x
Hx
+∞
=
A.
0.H =
B.
.H = −∞
C.
3.H =
D.
.H = +∞
Câu 10: Cho hàm số
( )
fx
thỏa mãn
( )
2018
lim 2018
x
fx
+
=
và
( )
2018
lim 2018.
x
fx
=
Khi đó khẳng định nào sau đây
đúng:
Trang 2/4 - Mã đề thi 135
A.
( )
2018
lim 0.
x
fx
=
B.
(
)
2018
lim 2018.
x
fx
=
C.
( )
2018
lim 2018.
x
fx
=
D. Không tồn tại
( )
2018
lim .
x
fx
Câu 11: Tính chất nào sau đây không phải
là tính chất của hình lăng trụ đứng?
A. Các mặt bên của hình lăng trụ đứng vuông góc với nhau.
B. Các mặt bên của hình lăng trụ đứng là những hình chữ nhật.
C. Các cạnh bên của hình lăng trụ đứng bằng nhau và song song với nhau.
D. Hai đáy của hình lăng trụ đứng có các cạnh tương ứng song song và bằng nhau.
Câu 12: Đạo hàm của hàm số
( )
( )
2
2
31fx x=
tại
1x =
là:
A.
( )
' 1 4.f =
B.
(
)
' 1 4.
f =
C.
( )
' 1 24.f =
D.
( )
' 1 8.f =
Câu 13: Tính giới hạn
21
lim
1
n
n
+
.
A.
.
+∞
B.
.
−∞
C.
2.
D.
1.
Câu 14: Vi phân của hàm số
( )
sin2fx x=
tại điểm
3
x
π
=
ứng với
0,01x∆=
là:
A.
0,1
B.
0,01
C.
1,1
D.
10
Câu 15: Cho hàm số
32
31yx x=++
có đồ thị
( )
C
. Phương trình tiếp tuyến của
( )
C
taị điểm
( )
1; 3M
là:
A.
3.
yx
=
B.
3.yx=−+
C.
9 6.yx
=−+
D.
9 6.yx
=−−
Câu 16: Cho hình chóp
.S ABCD
đáy
ABCD
là hình vuông
( )
SA ABCD
. Gọi
α
góc giữa
SC
và mp
( ).ABCD
Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau ?
A.
.ASC
α
=
B.
.SCA
α
=
C.
.SAC
α
=
D.
.
SBA
α
=
Câu 17: Cho hình chóp
.S ABCD
đáy
ABCD
là hình thoi tâm
, ( ).O SA ABCD
Các khẳng định sau, khẳng
định nào sai
?
O
D
A
B
C
S
A.
SA BD
. B.
SC BD
. C.
SO BD
. D.
AD SC
.
Câu 18: Cho hình lập phương
111 1
.ABCD A BC D
. Gọi
O
là tâm của hình lập phương. Chọn đẳng thức đúng?
Trang 3/4 - Mã đề thi 135
D
1
C
1
B
1
A
1
O
C
B
D
A
A.
( )
1
1
.
3
AO AB AD AA
= ++
   
B.
( )
1
1
.
2
AO AB AD AA= ++
   
C.
( )
1
1
.
4
AO AB AD AA= ++
   
D.
( )
1
2
.
3
AO AB AD AA= ++
   
Câu 19: Dãy nào sao đây có giới hạn bằng 0.
A.
1
.
2
n
n
u

=


B.
3
.
2
n
n
u

=


C.
D.
2018 .
n
n
u =
Câu 20: Hàm số
( )
y fx=
có đồ thị dưới đây gián đoạn tại điểm có hoành độ bằng bao nhiêu?
A. 0. B. 1. C. 3. D. 2.
Câu 21: Cho hàm số
33
sin cos
1 sin cos
xx
y
xx
+
=
. Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
'' 0.yy
−=
B.
2 '' 3 0.yy−=
C.
2 '' 0.yy
+=
D.
'' 0.yy+=
Câu 22: Cho hàm số
( )
3
8
2
2
12
x
khi x
fx
x
mx khi x
=
+=
. Tìm tất cả các giá trị của tham số thực
m
để hàm số liên tục tại
2.x =
A.
17
.
2
m =
B.
C.
15
.
2
m =
D.
13
.
2
m =
Câu 23: Cho hình lập phương
.ABCD A B C D
′′
có cạnh bằng
a
(tham khảo hình vẽ). Khoảng cách giữa hai đường
thẳng
BD
AC
′′
bằng:
A.
3
2
a
. B.
2a
. C.
a
. D.
3a
.
Câu 24: Cho hàm số
2
1
x
y
x
−+
=
đồ thị
( )
C
điểm
( )
;1Aa
. Gọi
S
tập hợp tất cả các giá trthực của
a
để
có đúng một tiếp tuyến từ
( )
C
đi qua
A
. Tổng tất cả giá trị của phần tử
S
bằng:
A.
1
. B.
3
2
. C.
5
2
. D.
1
2
.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11

Để giúp các bạn học sinh học tập hiệu quả hơn môn Toán, VnDoc mời các bạn tham khảo Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 năm học 2017 - 2018 trường THPT Phan Chu Trinh - Đắk Lắk, nội dung tài liệu kèm theo đáp án sẽ là nguồn tài liệu hay để giúp các bạn học sinh học tập một cách hiệu quả hơn.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 năm học 2017 - 2018 trường THPT Phan Chu Trinh - Đắk Lắk. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.815
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán Xem thêm