Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 11 năm học 2017 - 2018 trường THPT Phạm Văn Nghị - Nam Định

VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
    
    
    
   
Môn: Lịch s (thời gian 135 phút).
Đề thi gồm 06 trang.
     
  Câu trả lời đúng nhất về tình hình Nhật Bản giữa thế kỉ XIX như thế nào?
A. Chế độ Mạc phủ Nhật Bản đứng đầu Tướng quân (Sô- gun) m vào khủng hoảng suy
yếu.
B. Kinh tế: nông nghiệp lạc hậu, thuế nặng nề, mất mùa đói kém thường xuyên.
C. hội: nổi lên mâu thuẫn giữa nông dân, sản thị n với chế độ phong kiến lạc hậu.
D. Nhật Bản lâm vào cuộc khủng hoảng toàn diện, trầm trọng.
  Đâu nội dung tích cực nhất trong cuộc cải cách Minh Trị Nhật năm 1868
A. Về chính trị Nhật hoàng tuyên bố thủ tiêu chế độ Mạc phủ, lập chính phủ mới, thực hiện bình
đẳng ban bố quyền tự do.
B. Về kinh tế: xóa bỏ độc quyền ruộng đất của phong kiến thực hiện cải cách theo hướng bản
chủ nghĩa.
C. Giáo dục: chú trọng nội dung khoa học- kỹ thuật. Cử học sinh giỏi đi du học phương y.
D. Giáo dục: chú trọng nội dung khoa học- kỹ thuật. Cử HS giỏi đi du học phương Tây.
  Điểm khác biệt trong cải cách Minh trị Nhật Bản so với các cuộc cải cách Việt Nam thời
phong kiến.
A. Nhật hoàng tuyên bố thủ tiêu chế độ Mạc phủ, lập chính phủ mới.
B. Thực hiện bình đẳng giữa các công dân.
C. Ban hành Hiến pháp mới.
D. Thiết lập chế độ quân chủ.
 . Việt Nam thể rút ra bài học kinh nghiệm từ cuộc cải cách Minh trị cho công cuộc xây
dựng đất ớc hiện nay.
A. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực trong nước bằng việc ưu tiên phát triển giáo dục.
B. Mở rộng quan hệ quốc tế, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại.
C. Áp dụng thành tựu khoa học sản xuất, ng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm.
D. Các nội dung đều đúng.
  y chỉ ra t khác biệt của phong trào đấu tranh của nhân n Ấn Độ những năm 1905 - 1908
so với thời gian trước đó.
A. Tất cả các phương án. B. Mang đậm ý thức dân tộc.
C. Thực hiện mục tiêu đấu tranh độc lập dân chủ. D. Do giai cấp sản nh đạo.
  Ý nào  phản ánh đúng nhiệm vụ đặt ra cho cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 Nga?
A. Giải quyết những mâu thuẫn tồn tại trong hội Nga.
B. Lật đổ chế độ Nga hoàng do Nicôlai II đứng đầu.
C. Tiến hành cuộc cách mạng hội chủ nghĩa.
D. Đem lại quyền lợi cho nhân dân lao động.
  Hai chính quyền song song tồn tại nước Nga sau ch mạng tháng Hai năm 1917
A. Đất nước rộng lớn đòi hỏi có hai chính quyền.
B. Bị các ớc đế quốc n ngoài chi phối, can thiệp.
C. Hai chính quyền đại diện cho lợi ích của các giai cấp khác nhau.
D. Tạo tiền đề để thành lập chính quyền thống nhất trong cả nước.
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
  Từ chính sách kinh tế mới Nga, bài học kinh nghiệm nào Việt Nam thể học tập cho
công cuộc đổi mới đấ ớc hiện nay?
A. Chỉ tập trung phát triển một số ngành kinh tế mũi nhọn.
B. Quan tâm đến lợi ích của các tập đoàn, tổng công ti lớn.
C. Chú trọng phát triển một số ngành công nghiệp nặng.
D. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần sự kiểm soát của nhà ớc.
 . Hậu nghiêm trong nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 :
A. Hàng trục triệu người trên thế giới thất nghiệp.
B. Nhiều người bị phá sản,mất hết tiền bạc và nhà cửa.
C. Sự xuất hiện của chủ nghĩa Phát xít nguy chiến tranh thế giới II.
D. Khắc sâu mâu thuẫn giữa Anh, Pháp, Mỹ và Liên Xô.
  Điểm nào sau đây bản nhất chứng tỏ cách mạng Tân Hợi cuộc cách mạng sản
không triệt để?
A.Chưa đụng chạm đến giai cấp địa chủ phong kiến.
B.Không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.
C.Không thủ tiêu thực sự giai cấp phong kiến,không nêu vấn đề đánh đổ đế quốc.
D.Không giải quyết được mâu thuẫn của một hội thuộc địa nửa phong kiến.
  Điểm khác biệt về ch trương phát triển đất ớc giữa Xiêm (Thái Lan) Việt Nam cuối TK
XI X
A.Văn thân phu người đề xướng cải ch.
B. Các đề ớng cải cách không xuất phát từ các ông vua.
C. Đóng cửa,bế quan tỏa cảng với các ớc phương Tây.
D. Tiến hành cải cách theo khuân mẫu c nước phương Tây.
  Khủng hoảng kinh tế đã đe dọa nghiêm trọng sự tồn tại của…(1)….. Để cứu vãn tình thế, các
nước tư bản buộc phải xem xét lại con đường phát triển của mình. Trong khi các nước Mĩ, Anh, Pháp
tiến nh những ……(2)…..để khắc phục hậu quả của cuộc khủng hoảng đổi mới quá trình quản lí,
tổ chức sản xuất thì các nước ……(3)…..lại tìm kiếm lối thoát bằng những hình thức thống trị mới. Đó
việc thiết lập các chế độ độc tài phát xít….”
Chọn dữ liệu sau để điền vào chỗ trống.
A. (1)chủ nghĩa đế quốc, (2) cải cách kinh tế - hội, (3) Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản.
B. (1)chủ nghĩa bản, (2) cải các chính tr - kinh tế, (3) Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản.
C. (1)chủ nghĩa bản, (2) cải cách kinh tế - hội, (3) Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản.
  Đâu không phải điểm giống nhau giữa cuộc cải cách Minh Tr Nhật Bản với cuộc cải cách
của vua Rama V Xiêm?
A. Cải cách đưa Nhật Bản Xiêm thoát khỏi ách cai trị của ch nghĩa thực n.
B. những cuộc cải ch mang tính chất cuộc cách mạng tư sản, giúp cho Nhật Bản Xiêm xóa
bỏ chế độ phong kiến, phát triển theo ớng bản ch nghĩa.
C. Cải cách được tiến hành trong bối cảnh bị chủ nghĩa thực dân tiến hành xâm lược.
D. Cải cách triệt để trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, giáo dục, quân sự…
  Điểm giống nhau lớn nhất trong các tác phẩm văn học, ngh thuật và trong lĩnh vực tư tưởng
vào buổi đầu thời cận đại là:
A. Lên án chủ nghĩa thực dân khi tiến hành xâm lược m rộng lãnh thổ.
B. Lên án sự cổ hủ, lạc hậu của chế độ phong kiến, hình thành quan điểm, tưởng của giai cấp
sản.
C. Ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên, tình cảm nhân văn của con người.
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
D. Cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân các dân tộc thuộc địa trong đấu tranh chống chủ nghĩa
thực dân.
  Điểm chung trong phong trào đấu tranh chống thực dân châu Phi châu Á từ giữa thế k
XIX đầu thế kỉ XX:
A. Phong trào diễn ra sôi nổi, quyết liệt giành được thắng lợi.
B. Phong trào diễn ra sôi nổi, quyết liệt nhưng hầu hết thất bại.
C. Phong trào bị thực dân đàn áp ngay khi mới nổ ra.
D. Phong trào diễn ra lẻ tẻ một số quốc gia nên nhanh chóng b thực dân đàn áp.
  Điểm nào dưới đây điểm khác nhau giữa quá trình phát t hóa Nhật so với Đức?
A. Thông qua s chuyển đổi từ chế độ dân ch sản đại nghị sang chế độ chuyên chế độc tài
phát xít.
B. Thông qua việc quân phiệt a bộ y nhà nước tiến hành chiến tranh xâm ợc.
C. Thông qua các cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa các phe phái lãnh đạo
D. Thông qua việc đẩy mạnh cải cách phát triển kinh tế trong nước tiến hành c cuộc chiến
tranh xâm ợc.
  Cho các phát biểu sau:
1. Mâu thuẫn giữa các đế quốc về thuộc địa nguyên nhân sâu xa của chiến tranh thế giới thứ
nhất
2. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc với sự thất bại của phe Hiệp ước.
3. Một hệ qu nằm ngoài ý muốn của các nước đế quốc trong quá trình diễn ra chiến tranh thế
giới I thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
4. Chiến tranh chỉ đem lại lợi ích cho các nước đế quốc, nhất Mĩ.
Trong các phát biểu trên, các phát biểu đúng là:
A. 1, 2, 3, 4 B. 1, 2, 3 C. 1, 3 ,4 D.1, 2, 4
  Từ quá trình đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít Đức, nhân loại thể rút ra bài họ để bảo
vệ hòa bình thế giới?
A. Tập trung phát triển kinh tế, hợp tác cùng lợi giữa các nước.
B, Kiên quyết đấu tranh chống lại các thế lực hiếu chiến, cực đoan.
C, Đoàn kết c nước trong một tổ chức quốc tế lợi ích chung.
D. Thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình, hữu nghị giữa các quốc gia.
  Ảnh ởng của Cách mạng Tân Hợi đến phong trào giải phóng dân tộc châu Á như thế nào?
A. Góp phần c phong trào đấu tranh theo khuynh hướng dân chủ sản.
B. Góp phần cổ phong trào đấu tranh theo khuynh ớng sản.
C. Góp phần cổ phong trào đấu tranh mục tiêu kinh tế.
D. Góp phần c phong trào đấu tranh chống chiến tranh đế quốc phi nghĩa.
  Cụm từ Cần ơng” nghĩa
A. Giúp vua kiến thiết xây dựng đất nước.
B. Giúp vua tiêu diệt những kẻ chủ hòa thân Pháp.
C. Phò vua, giúp vua cứu ớc. D. ủng hộ Hàm Nghi lên ngôi vua.
  sao triều đình nhà Nguyễn đã bỏ lỡ hội đánh thực dân Pháp (1859-1860) khi chúng gặp
khó khăn chiến trường Trung Quốc châu Âu ?
A. Triều đình đang tìm sự giúp đỡ của Trung Quốc.
B. Lực lượng kháng chiến của triều đình còn yếu.
C. Triều đình Huế muốn tăng cường củng cố lại lực lượng.
D. Do quan quân triều đình áp dụng chiến thuật phòng thủ bị động.

Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 11 năm học 2017 - 2018 trường THPT Phạm Văn Nghị - Nam Định, nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, 3 bài tập tự luận sẽ giúp các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập.

----------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 11 năm học 2017 - 2018 trường THPT Phạm Văn Nghị - Nam Định. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Ngữ văn lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
3 4.101
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 11 Xem thêm