Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 môn Toán năm 2020 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương

1/7 - Mã đề 132
SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƢƠNG
TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG
ĐỀ KHẢO SÁT LẦN 2, NĂM HỌC 2019-2020
Môn: TOÁN 12
Thời gian làm bài: 90 phút (không tính thời gian giao đề)
Số câu của đề thi: 50 câu Số trang: 07 trang
- Họ và tên thí sinh: .................................................... Số báo danh : ...............................
Câu 1. Tìm nguyên hàm của hàm số
cos3f x x
.
A.
cos3 d sin3x x x C
. B.
cos3 d 3sin3x x x C
.
C.
1
cos3 d sin3
3
x x x C
. D.
1
cos3 d sin3
3
x x x C
.
Câu 2. Đồ th hàm s
y f x
đối xng với đồ th ca hàm s
qua điểm
1;1I
.
Giá tr ca biu thc
1
2 log
2019
a
f



bng
A.
2016
. B.
2017
. C.
2017
. D.
2019
.
Câu 3. Nếu
22
3 2 3 2
m
thì
A.
3
2
m
. B.
1
2
m
. C.
3
2
m
. D.
1
2
m
.
Câu 4. Cho hai đƣờng thng song song
1
d
,
2
d
. Trên
1
d
ly
5
điểm phân bit tô màu xanh, trên
2
d
ly
8
điểm phân biệt màu đỏ. Xét tt c các tam giác đnh ly t c điểm trên. Chn ngu
nhiên mt tam giác. Tính xác suất để tam giác đƣợc chọn có đúng hai đỉnh màu xanh.
A.
4
11
. B.
5
143
. C.
5
11
. D.
7
11
.
Câu 5. Vi
,2nn
tha mãn
2 2 2 2
2 3 4
1 1 1 1 9
...
5
n
C C C C
. Tính giá tr ca biu thc
53
2
4!
nn
CC
P
n
.
A.
53
90
. B.
59
90
. C.
61
90
. D.
29
45
.
Câu 6. Tnh thể tch của khối lăng tr biết diện tch đáy
2
2a
và chiều cao là
3a
.
A.
3
6Va
. B.
3
3Va
. C.
3
2
3
Va
. D.
3
2Va
.
Câu 7. Tập xác định
D
ca hàm s
32
5
log ( 2 )y x x x
A.
0;2 (4; )D
. B.
1;D
.
C.
0;1D
. D.
1;0 (2; )D  
.
Câu 8. Đƣờng cong trong hình bên đ th ca mt hàm s trong bn hàm s đƣợc lit bn
phƣơng án A, B, C, D dƣới đây. Hỏi hàm s đó là hàm số nào?
MÃ ĐỀ THI: 132
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
2/7 - Mã đề 132
x
y
1
2
1
4
-4
3
O
A.
2
log 2yx
. B.
1
2
logyx
. C.
2
logyx
. D.
2
logyx
.
Câu 9. Tập nghiệm của bất phƣơng trình
1
31
x
A.
1x
. B.
1x
. C.
1x 
. D.
0x
.
Câu 10. Tích các nghim của phƣơng trình
2
3
3
log 2 log 4 0xx
A.
0
. B.
62
. C.
9 3 2
. D.
9 3 2
.
Câu 12. Cho lăng tr
.ABC AB C
, hình chiếu vuông góc ca
'A
lên mt phng
()ABC
trùng vi trng
tâm
G
ca
ABC
; góc gia
AA
và mp
()ABC
là góc nào trong các góc sau
A.
A AB
. B.
A AC
. C.
A AG
. D.
AGA
.
Câu 13. Cho hàm s
y f x
có bng biến thiên nhƣ hình.
.
Tìm phát biu đúng.
A. Hàm s đồng biến trên các khong
;2
2; 
.
B. Đồ th hàm s có tim cận đứng
2x
và tim cn ngang
2y 
.
C. Hàm s nghch biến trên
.
D. Đồ th hàm s có tim cận đứng
2x 
và tim cn ngang
2y
.
Câu 14. T các s
1;2;3;4;5;6
th lập đƣợc bao nhiêu s t nhiên, mi s sáu ch s đng thi
thỏa mãn điu kin: Sáu s ca mi s khác nhau trong mi s đó tng ca 3 ch s đầu
nh hơn tổng ca 3 ch s sau một đơn vị.
A.
36
. B.
104
. C.
106
. D.
108
.
Câu 15. Cho hình lập phƣơng
1 1 1 1
..ABCD ABC D
Góc giữa hai đƣờng thng
AC
1
DA
bng
A.
0
90
. B.
0
120
. C.
0
45
. D.
0
60
.
Câu 16. Cho t din
MNPQ
. Gi
,IJ
lần lƣợt trung điểm các cnh
,MN
,MP
điểm
K
nằm trên đon
thng
MQ
sao cho
2.MK KQ
. T s th tích
MIJK
MNPQ
V
V
x

2

y
y
2


2
Câu 11. Cho hình lập phƣơng
ABCD.A'B'C'D'
cnh bng
a
. Din tích xung quanh ca hình tr
hai đáy là hai hình tròn ngoại tiếp 2 hình vuông
ABCD
A'B'C'D'
bng
A.
2
a
3
. B.
3
a
2
. C.
a
2
. D.
2
a
2
.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
3/7 - Mã đề 132
A.
1
6
. B.
1
4
. C.
1
8
. D.
1
3
.
Câu 17. Cho một tấm nhôm hình chữ nhật
ABCD
60AD cm
. Ta gập tấm nhôm theo hai cạnh
MN
PQ
vào pha trong đến khi
AB
DC
trùng nhau nhƣ hình vẽ sau đây để đƣợc một hình
lăng tr khuyết hai đáy. Tìm
x
để thể tch khối lăng tr là lớn nhất?
A.
20x
. B.
30x
. C.
15x
. D.
25x
.
Câu 18. Phƣơng trình
22
2
2
log log 2xx
tƣơng đƣơng với phƣơng trình nào sau đây?
A.
2
22
1
4log log 2 0
2
xx
. B.
2
22
2log 2log 2 0xx
.
C.
2
22
1
2log log 2 0
2
xx
. D.
2
22
4log 2log 2 0xx
.
Câu 19. Cho hàm s
y f x
có đạo hàm trên tp s thc, biết
2
3f x x x
.Tính
2f
.
A.
23f

. B.
21f

. C.
23f
. D.
22f

.
Câu 20. Hàm s
32
Câu 21. Cho hàm số
y f x
liên tc trên đoạn
7
0;
2



, có đồ thị hàm số
'fx
nhƣ hình vẽ
Hàm s
y f x
đạt giá tr ln nhất trên đoạn
1
;3
2



tại điểm
0
x
nào dƣới đây?
y x 31x
đồng biến trên khong nào trong các khong sau?
A.
;0
. B.
;1
. C.
0;2
. D.
2;
.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 môn Toán năm 2020 trường THPT Đoàn Thượng

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 môn Toán năm 2020 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia năm trước. Mời bạn đọc cùng tham khảo và tải về tại đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 môn Toán năm 2020 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương vừa được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm đề trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 môn Toán năm 2020 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương. Mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 222
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thư viện Đề thi Xem thêm