Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016 trường THPT Long Xuyên, An Giang (Lần 2)

Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Hóa học

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016 trường THPT Long Xuyên, An Giang (Lần 2) gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm là trong thời gian 90 phút với đáp án đi kèm. Đây là tài liệu ôn thi THPT Quốc gia, luyện thi Đại học, Cao đẳng khối A, khối B môn Hóa hữu ích dành cho các bạn học sinh.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016 trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu, An Giang

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học trường THPT Phụ Dực, Thái Bình

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học trường THPT Nguyễn Du, Hà Nội

TRƯỜNG THPT LONG XUYÊN

ĐỀ CHÍNH THỨC

Mã đề thi: 132

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 2016

Môn: HOÁ HỌC

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể phát đề)

(Đề thi gồm 04 trang, 50 câu trắc nghiệm)

Cho biết: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Cl = 35,5; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Fe = 56; Cu = 64;
Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.

Câu 1: Chất nào sau đây làm tan đá vôi?

A. C2H5OH. B. CH3CHO. C. CH3COOH. D. CH3NH2.

Câu 2: Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) được gọi là:

A. đá vôi. B. thạch cao khan. C. thạch cao sống. D. thạch cao nung.

Câu 3: Chất nào sau đây vừa tác dụng được với H2NCH2COOH, vừa tác dụng được với CH3NH2?

A. HCl. B. NaOH. C. CH3OH. D. NaCl.

Câu 4: Số hợp chất hữu cơ đơn chức, mạch hở X có công thức phân tử C3H6O2 tham gia phản ứng với dung dịch NaOH là:

A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

Câu 5: Ứng dụng không phải của ozon là:

A. Chữa sâu răng.
B. Chất chống nấm mốc cho lương thực, thực phẩm.
C. Sát trùng nước sinh hoạt.
D. Tẩy trắng tinh bột, dầu ăn.

Câu 6: Dãy gồm các kim loại chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy là:

A. Al, Na, Ca. B. K, Zn, Ba. C. Mg, Sr, Ag. D. Be, Na, Cr.

Câu 7: Một nguyên tố X có tổng số eletron trong các phân lớp p bằng 10. X là nguyên tố nào?

A. Cl (Z = 17). B. O (Z = 8). C. S (Z = 16). D. P (Z = 15).

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một este X (chứa C, H, O) đơn chức, mạch hở cần dùng vừa đủ V lít khí O2 (ở đktc) thu được 6,72 lít khí CO2 (ở đktc) và 3,6 gam H2O. Giá trị của V là:

A. 4,48 lít. B. 6,72 lít. C. 8,96 lít. D. 2,24 lít.

Câu 9: Hòa tan hoàn toàn m gam sắt bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư) thu được 3,36 lít khí (đktc). Giá trị của m là:

A. 5,6. B. 9,6. C. 2,8. D. 8,4.

Câu 10: Trong các chất sau: (1) saccarozơ, (2) glixerol, (3) axit fomic, (4) etyl axetat. Số chất có thể hòa tan Cu(OH)2 ở điều kiện thường là:

A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.

(Còn tiếp)

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016

Câu 1: Chất nào sau đây làm tan đá vôi?

A. C2H5OH. B. CH3CHO. C. CH3COOH. D. CH3NH2.

Câu 2: Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) được gọi là:

A. đá vôi. B. thạch cao khan. C. thạch cao sống. D. thạch cao nung.

Câu 3: Chất nào sau đây vừa tác dụng được với H2NCH2COOH, vừa tác dụng được với CH3NH2?

A. HCl. B. NaOH. C. CH3OH. D. NaCl.

Câu 4: Số hợp chất hữu cơ đơn chức, mạch hở X có công thức phân tử C3H6O2 tham gia phản ứng với dung dịch NaOH là:

A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

Câu 5: Ứng dụng không phải của ozon là:

A. Chữa sâu răng.
B. Chất chống nấm mốc cho lương thực, thực phẩm.
C. Sát trùng nước sinh hoạt.
D. Tẩy trắng tinh bột, dầu ăn.

Câu 6: Dãy gồm các kim loại chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy là:

A. Al, Na, Ca. B. K, Zn, Ba. C. Mg, Sr, Ag. D. Be, Na, Cr.

Câu 7: Một nguyên tố X có tổng số eletron trong các phân lớp p bằng 10. X là nguyên tố nào?

A. Cl (Z = 17). B. O (Z = 8). C. S (Z = 16). D. P (Z = 15).

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một este X (chứa C, H, O) đơn chức, mạch hở cần dùng vừa đủ V lít khí O2 (ở đktc) thu được 6,72 lít khí CO2 (ở đktc) và 3,6 gam H2O. Giá trị của V là:

A. 4,48 lít. B. 6,72 lít. C. 8,96 lít. D. 2,24 lít.

Câu 9: Hòa tan hoàn toàn m gam sắt bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư) thu được 3,36 lít khí (đktc). Giá trị của m là:

A. 5,6. B. 9,6. C. 2,8. D. 8,4.

Câu 10: Trong các chất sau: (1) saccarozơ, (2) glixerol, (3) axit fomic, (4) etyl axetat. Số chất có thể hòa tan Cu(OH)2 ở điều kiện thường là:

A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.

(Còn tiếp)

Đánh giá bài viết
1 1.546
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Toán khối D Xem thêm