Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016 trường THPT Tiên Lãng, Hải Phòng (Lần 4)

Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Hóa có đáp án

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016 trường THPT Tiên Lãng, Hải Phòng (Lần 4) gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm với nhiều dạng bài và kiểm tra kiến thức từ dễ đến khó, giúp các bạn thí sinh ôn tập và nâng cao kiến thức môn Hóa. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016 trường THCS - THPT Đông Du, Đắk Lắk

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học trường THPT Sông Lô, Vĩnh Phúc

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016 trường THPT Yên Định 1, Thanh Hóa

SỞ GD & ĐT HẢI PHÒNG

TRƯỜNG THPT TIÊN LÃNG

(Đề thi có 5 trang)

ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA 2016 LẦN IV

Môn thi: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề.

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5;
K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; As = 75; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba = 137.

Câu 1: Đun 6,0 gam CH3COOH với C2H5OH dư (xúc tác H2SO4 đặc), thu được 4,4 gam CH3COOC2H5. Hiệu suất của phản ứng este hóa là?

A. 25,00% B. 36,67%. C. 20,75%. D. 50,00%.

Câu 2: Lưu huỳnh trong chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử?

A. SO2. B. Na2SO4. C. H2SO4. D. H2S.

Câu 3: Cho Hình vẽ mô tả sự điều chế Clo trong phòng Thí nghiệm như sau:

Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Hóa

Phát biểu nào sau đây không đúng:

A. Khí Clo thu được trong bình eclen là khí Clo khô.
B. Có thể thay MnO2 bằng KMnO4 hoặc KClO3
C. Không thể thay dung dịch HCl bằng dung dịch NaCl.
D. Dung dịch H2SO4 đặc có vai trò hút nước, có thể thay H2SO4 bằng CaO.

Câu 4: Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X là 1s22s22p63s23p4. Số hiệu nguyên tử của X là?

A. 16. B. 15. C. 27. D. 14.

Câu 5: Đốt cháy 5,625 gam một amin đơn chức, bậc một thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc). Công thức của amin là:

A. CH3NH2 B. C2H5NH2 C. C3H7NH2 D. C6H5NH2

Câu 6: Tơ Lapsan hay Poli (etylen terephtalat) là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng axit teraphtalic với chất nào sau đây?

A. Etylen glicol. B. Ancol etylic. C. Etilen. D. Glixerol.

Câu 7: Chất béo là trieste của axit béo với?

A. ancol etylic. B. ancol metylic. C. Glixerol. D. etylen glicol.

Câu 8: Oxit thuộc loại oxit axit là?

A. CaO. B. CrO3. C. Na2O. D. MgO.

Câu 9: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển xanh:

A. H2SO4 B. NaOH C. NaCl D. Al2(SO4)3

Câu 10: Xà phòng hóa hoàn toàn 7,4 gam HCOOC2H5 bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là?

A. 3,2. B. 4,8. C. 6,8. D. 5,2.

(Còn tiếp)

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa

1. D

2. A

3. D

4. A

5. B

6. A

7. C

8. B

9. B

10. C

11. D

12. D

13. D

14. A

15. D

16. B

17. A

18. C

19. B

20. B

21. C

22. B

23. A

24. D

25. C

26. C

27. A

28. A

29. C

30. D

31. B

32. B

33. B

34. D

35. A

36. B

37. B

38. C

39. C

40. A

41. D

42. D

43. A

44. C

45. C

46. A

47. C

48. D

49. A

50. D

Đánh giá bài viết
1 1.542
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Hóa khối B Xem thêm