Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng lần 1

SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG
TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN
ĐỀ THI THỬ LẦN I
(Đề có 04 trang)
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC 12
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 121
Câu 41:
Polime được dùng sản xuất ống dẫn nước, vỏ dây điện ... là
A.
Poli(vinyl clorua).
B.
Tơ capron.
C.
Xenlulozơ.
D.
Nhựa novolac.
Câu 42:
Metyl axetat có công thức là
A.
C
2
H
5
COOC
2
H
5
.
B.
CH
3
CH
2
OH.
C.
CH
3
COOC
2
H
5
.
D.
CH
3
COOCH
3
.
Câu 43:
Kim loại dùng để sản xuất dây dẫn truyền tải điện năng ngoài trời (cao thế, trung thế...) là
A.
Ag.
B.
Cu.
C.
Fe.
D.
Al.
Câu 44:
Phenol không phản ứng với
A.
Na.
B.
Nước Brom.
C.
NaOH.
D.
HCl đặc.
Câu 45:
Anilin công thức
A.
H
2
N-CH
2
-COOH
B.
C
6
H
5
NH
2
C.
C
6
H
5
CH
2
NH
2
D.
C
2
H
5
NH
2
Câu 46:
Tơ có nguồn gốc từ xenlulozơ là
A.
tơ visco
B.
tơ olon
C.
tơ tằm
D.
tơ nilon- 6,6
Câu 47:
Chất thuộc loại polisaccarit là
A.
tinh bột.
B.
glucozơ.
C.
glixerol.
D.
saccarozơ.
Câu 48:
Chất có vị ngọt, dễ tan trong nước có nhiều trong cây mía và củ cải đường là
A.
Glucozơ
B.
Saccarozơ
C.
Tinh bột
D.
Xenlulozơ
Câu 49:
Công thức phân tử của Alanin là
A.
C
2
H
5
O
2
N
B.
C
3
H
7
O
2
N
C.
C
4
H
7
O
2
N
D.
C
3
H
5
O
2
N
Câu 50:
Hiđrocacbon làm mất màu dung dịch nước brom là
A.
Benzen.
B.
Propan.
C.
Etan.
D.
Etilen.
Câu 51:
Giấm ăn là dung dịch chứa khoảng 5% axit
A.
Axit Acrylic.
B.
Axit Fomic.
C.
Axit clohiđric.
D.
axit xetic.
Câu 52:
Kim loại tác dụng với dung dịch FeCl
3
nhưng không tác dụng với dung dịch HCl là
A.
Cu.
B.
Ag.
C.
Mg.
D.
Na.
Câu 53:
Polime X có phân tử khối là 336000 và h số trùng hợp là 12000. Tên gọi của X là
A.
Poli(vinyl clorua)
B.
Teflon
C.
Poli propilen
D.
Poli etilen
Câu 54:
Hoà tan hoàn toàn 4,34 gam hỗn hợp 3 kim loại Fe, Mg, Al trong dung dịch HCl dư thu được 4,48 lít
khí H
2
(đktc) và m gam muối. Giá trị của m là
A.
18,54.
B.
13,7.
C.
11,44.
D.
12,6.
Câu 55:
Cho 6,4 gam một ancol no, đơn chức, mạch hở A tác dụng hoàn toàn với Na dư, sau phản ứng thu
được 2,24 lít khí H
2
(đktc). Công thức của A là
A.
C
3
H
7
OH.
B.
C
4
H
9
OH.
C.
C
2
H
5
OH.
D.
CH
3
OH.
Câu 56:
Đun nóng tristearin với dung dịch NaOH , sau phản ứng thu được muối nào sau đây?
A.
C
17
H
35
COONa.
B.
C
17
H
31
COONa.
C.
C
15
H
31
COONa.
D.
C
17
H
33
COONa.
Câu 57:
Khối lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 60% là:
A.
1,08 gam.
B.
3 gam.
C.
1,8 gam.
D.
2,7 gam.
Câu 58:
Cho dãy các chất : HCHO, CH
3
COOH, C
6
H
12
O
6
(Glucôzơ), C
2
H
5
OH. Số chất trong dãy tham gia
phản ứng tráng bạc là
A.
2.
B.
1.
C.
3.
D.
4.
Câu 59:
Phát biểu không đúng
A.
Chất béo là trieste của glixerol và axit béo.
B.
Khi đun nóng chất béo với dung dịch NaOH hoặc KOH sẽ thu được xà phòng.
C.
Triolein có khả năng làm mất màu dung dịch nước brom.
D.
Chất béo (dầu, mỡ ăn) có thể dùng làm chất bôi trơn cho động cơ và ổ trục máy móc.
Câu 60:
Để thu được Ag tinh khiết từ quặng bạc có lẫn Cu, người ta cho quặng bạc đó vào dung dịch chứa
chất X dư . X là chất nào sau đây ?
A.
Fe(NO
3
)
3
.
B.
Cu(NO
3
)
2
.
C.
HNO
3
.
D.
Fe(NO
3
)
2
.
Câu 61:
X là hợp chất hữu cơ mạch hở có công thức C
3
H
6
O
2
. X tác dụng với dung dịch NaOH thu được một
muối và ancol etylíc, X không tác dụng với Na. Công thức cấu tạo của X là
A.
C
2
H
5
COOH.
B.
CH
3
-COOCH
3
.
C.
HOCH
2
-CH
2
CHO.
D.
HCOOC
2
H
5
.
Câu 62:
Dung dịch X gồm 0,02 mol Cu(NO
3
)
2
x mol HCl. Khối lượng Fe tối đa phn ứng được với dung
dịch X là 5,6 gam (biết NO là sản phẩm khử duy nhất NO
3
-
). Thể tích khí thu được sau phản ng là
A.
0,672 lít
B.
1,12 lít
C.
2,24 lít
D.
1,344 lít
Câu 63:
Cho 5,9 gam amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn
thu được dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y được 9,55 gam muối khan. Số công thức cấu tạo ứng
với công thức phân tử của X là
A.
3.
B.
4.
C.
5.
D.
2.
Câu 64:
Cho 53,2 gam hỗn hợp X chứa chất A (C
5
H
16
O
3
N
2
) và chất B (C
4
H
12
O
4
N
2
) tác dụng với dung dịch
NaOH vừa đủ, đun nóng cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi cô cạn thu được m gam hỗn hợp
Y gồm 2 muối và hỗn hợp Z gồm 2 amin no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối so với H
2
bằng
18,5. Phần trăm khối lưng ca cht A trong hn hợp X là
A.
85,71%.
B.
42,86%.
C.
28,57%.
D.
57,14%.
Câu 65:
Hỗn hợp X chứa hai este đều đơn chức, mạch hở. Để phản ứng với 0,14 mol X cần dùng vừa đủ
160 ml dung dịch NaOH 1M, chưng cất dung dịch sau phản ứng thu được ancol metylic và 12,36
gam hỗn hợp Y gồm ba muối. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử lớn trong hỗn
hợp X
A.
29,13%
B.
32,85%
C.
23,63%
D.
19,72%
Câu 66:
Cho 27,75 gam hỗn hợp A gồm Fe, Fe
3
O
4
tác dụng với 300ml dung dịch HNO
3
a (mol/lít). Sau khi
phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 lít khí NO duy nhất (đktc), dung dịch B và 2,19 gam kim
loại chưa tan. Giá trị của a là
A.
3,2.
B.
1,2.
C.
2,4.
D.
1,6.
Câu 67:
Cho 19,2 gam hỗn hợp gồm hai amino axit no chứa một chức axit và một chức amin (tỷ lệ khối lượng
phân tử của chúng là 1,373) tác dụng với 110 ml dung dịch HCl 2M, được dung dịch X. Để tác dụng
hết với các chất trong dung dịch X cần dùng 140 ml dung dịch KOH 3M. Phần trăm số mol của mỗi
aminoaxit trong hỗn hợp ban đầu bằng:
A.
40% và 60%.
B.
25% và 75%.
C.
20% và 80%.
D.
50% và 50%.
Câu 68:
Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất béo thu được lượng CO
2
vào H
2
O hơn kém nhau 6 mol. Mặt khác a
mol chất béo trên tác dụng tối đa với 600ml dung dịch Br
2
1M. Giá trị của a
A.
0,30
B.
0,10
C.
0,20
D.
0,15
Câu 69:
Đốt cháy hoàn toàn 10,8 gam hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic no, đơn chức và một ancol đơn
chức , sau phản ứng thu được 0,4 mol CO
2
và 0,6 mol H
2
O. Thực hiện phản ứng este hóa 5,4 gam X
với hiệu suất 60% thu được m gam este. Giá trị của m là
A.
4,25.
B.
8,5.
C.
3,06.
D.
1,53.
Câu 70:
Cho sơ đồ chuyển hóa sau :
(1). C
4
H
6
O
2
+ NaOH
(X) + (Y)
(2). (X) + AgNO
3
+ NH
3
+H
2
O
0
t
→
(F) + Ag↓ + NH
4
NO
3
(3). (Y) + NaOH
→
0
CaO,t
CH
4
+ Na
2
CO
3
Công thức cấu tạo thu gọn của Y là
A.
CH
3
COOH
B.
CH
3
CHO
C.
CH
3
COONa
D.
C
2
H
3
COONa
Câu 71:
Cho hỗn hợp Fe, Cu vào HNO
3
đặc, đun nóng cho tới phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ
chứa một chất tan và còn lại m gam chất rắn không tan. Chất tan đó là
A.
Fe(NO
3
)
2
.
B.
Cu(NO
3
)
2
.
C.
Fe(NO
3
)
3
.
D.
HNO
3
.
Câu 72:
Cho các phát biểu sau
(1). H
2
NCH
2
CONHCH
2
-CH
2
COOH là đipeptit.
(2). Muối natri của axit glutamic được sử dụng sản xuất mì chính.
(3). Tính bazơ của NH
3
yếu hơn tính bazơ của metyl amin
(4). Tetrapetit có chứa 4 liên kết peptit.
(5). Ở điều kiện thường metylamin và đimetylamin là những chất khí có mùi khai.
Số phát biểu đúng là
A.
3.
B.
2.
C.
4.
D.
1.
Câu 73:
Cho m gam Cu vào 100 ml dung dịch AgNO
3
1M, sau một thời gian thì lọc được 10,08 gam hỗn hợp
2 kim loại và dung dịch Y. Cho 2,4 gam Mg vào Y, phản ứng kết thúc thì lọc được 5,92 gam hỗn hợp
kim loại. Giá trị của m là
A.
3,84.
B.
3.
C.
4.
D.
4,8.
Câu 74:
Cao su lưu hóa (loại cao su được tạo thành khi cho cao su thiên nhiên tác dụng với lưu huỳnh) có
khoảng 1,849% lưu huỳnh về khối lượng. Giả thiết rằng cầu nối –S–S– đã thay thế cho H ở cầu
metylen trong mạch cao su. Vậy khoảng bao nhiêu mắt xích isopren có một cầu đisunfua –S–S– ?
A.
44.
B.
46.
C.
50.
D.
48.
Câu 75:
Hòa tan hết 35,64 gam hỗn hợp X gồm FeCl
2
, Cu và Fe(NO
3
)
2
vào 400 ml dung dịch HCl 1,5M, sau
phản ứng thu được dung dịch Y và khí NO (đktc). Cho từ từ dung dịch chứa AgNO
3
1M vào Y đến
các phản ứng hoàn thấy đã dùng 870 ml, kết thúc thu được m gam kết tủa và thoát ra 0,672 lít khí NO
( đktc). Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N
+5
trong cả quá trình, giá trị của m là ?
A.
116,68.
B.
126,34.
C.
123,78.
D.
137,22.
Câu 76:
Cho các phát biểu sau:
(1). Khi có mặt ion kim loại nặng (Pb
2+
, Cu
2+
…) hoặc đun nóng protein bị đông tụ.
(2). Amilopectin có mạch không phân nhánh.
(3). Tơ visco và tơ axetat thuộc loại tơ nhân tạo.
(4). Thủy phân este đơn chức trong môi trường kiềm luôn cho sản phẩm là muối và ancol.
(5). Số nguyên tử N có trong phân tử đipeptit GluLys là 2.
(6). Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure.
(7). Hiđro hóa glucơzơ và frutozơ đều thu được sobitol.
(8). Oxi hóa chất béo lỏng trong điều kiện thích hợp thu được chất béo rắn.
Số phát biểu đúng là
A.
4.
B.
5.
C.
3.
D.
2.
Câu 77:
Cho các phát biểu sau
(1). Hỗn hợp Fe
3
O
4
+ Cu (tỉ lệ mol 1:1) có thể tan hết trong dung dịch HCl .
(2). Cho dung dịch FeCl
2
tác dụng với dung dịch AgNO
3
dư, chất rắn thu được gồm AgCl và Ag.
(3). Hỗn hợp kim loại Al, Fe tan hoàn toàn trong d
ung dịch H
2
SO
4
đặc, nguội.

Đề thi thử năm 2019 môn Hóa học

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng lần 1. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng lần 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 401
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm