Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Lê Thành Phương - Phú Yên

Trang 1/6 - Mã đề thi 135
SỔ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO PHÚ YÊN
TRƯỜNG THPT LÊ THÀNH PHƯƠNG
(Đề thi có 05 trang và gm 50 câu hi)
THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018
Bài thi: TOÁN
Thi gian làm bài: 90 phút, không k thi gian phát đề
Họ và tên:……………………………………………………. SBD: ……………... Mã đề 135
Câu 1: Rút gọn biểu thức
27
24
3
4
1
Pa.a.:a(a0)
a
.
A.
1
3
Pa
.
B. Pa . C.
1
5
Pa
.
D.
1
2
Pa
.
Câu 2: Cho hàm số
2x
y
x1
. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng
0;1 .
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng

0; .
C. Hàm số đồng biến trên
\1.
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng

;1
1; .
Câu 3: Một người lần đầu gửi ngân hàng 200 triệu đồng với hạn 3 tháng, lãi suất 4% / quý và lãi từng
quý sẽ được nhập vào vốn. Sau đúng 6 tháng, người đó gửi thêm
150 triệu đồng với kì hạn và lãi suất n
trước đó. Hỏi tổng số tiền người đó nhận được sau hai năm kể từ khi gửi thêm tiền lần hai là bao nhiêu?
A.
521,39
triệu đồng. B.
480,05
triệu đồng. C.
463,51
triệu đồng. D.
501,33
triệu đồng.
Câu 4: Tìm số hạng không chứa
x
khi khai triển nhị thức
n4
2
2
x
x



biết
*
nN
34
n1 n
4
n
AC
23
A24
.
A.
66
9
C.2
. B.
44
6
C.2
. C.
33
9
C.2
. D.
22
6
C.2
.
Câu 5: Cho p, q là các số thực thỏa mãn
2p q 2q p
11
m,n.
ee

 

 
 
Biết
mn,
hãy so sánh p và q.
A.
2p q
. B.
p2q
. C.
pq
. D.
pq
.
Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm
M(2; 2; 1)
N(0; 2;5)
. Viết phương trình
mặt phẳng (
) là mặt trung trực của đoạn thẳng MN .
A.
():x 2y 3z 10 0
. B.
():x 2y 3z 5 0
.
C.
():2x 2y z 9 0
. D.
():2y 5z 9 0
.
Câu 7: Tìm tập xác định D của hàm số

4
3
yx2.
A.
D
. B.
D\2
. C.

D2;
. D.
D\0
.
Câu 8: Cho dãy số
n
u
xác định bởi
n
nn
u 2017sin 2018cos
23


. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?
A.
*
n9 n
uu,n

. B.
*
n15 n
uu,n

. C.
*
n12 n
uu,n

. D.
*
n6 n
uu,n

.
Câu 9: Biết rằng

1
0
1
x cos 2xdx a sin 2 b cos2 c
4

, với
a,b,c
. Khẳng định nào sau đây khẳng
định đúng?
A.
abc1.
B.
abc0.
C.
2a b c 1.
D.
a2bc1.
Câu 10: Cho hình lăng trụ tam giác đều
ABC.A B C

độ dài cạnh đáy bằng
a
chiều cao bằng
2a
.
Tính thể tích V của khối cầu ngoại tiếp hình lăng trụ
ABC.A B C .

A.
3
32 3 a
V
9
. B.
3
32 3 a
V
27
. C.
3
32 3 a
V
81
. D.
3
83a
V
27
.
Trang 2/6 - Mã đề thi 135
Câu 11: Một người dùng một cái ca hình bán cầu có bán kính
3cm
để múc nước đổ vào trong một lon
hình trụ với chiều cao
3cm
và bán kính đáy bằng
12cm
. Hỏi người ấy sau bao nhiêu lần đổ thì nước đầy
lon (giả thiết mỗi lần đổ, nước trong ca luôn đầy và không bị rơi vãi khi chiết nước)?
A.
24
lần. B.
12
lần. C.
20
lần. D.
10
lần.
Câu 12: Tìm phần thực và phần ảo của số phức zi1 .
A. Phần thực là 1 và phần ảo là . B. Phần thực là  và phần ảo là 1.
C. Phần thực là 1 và phần ảo là i. D. Phần thực là i. và phần ảo là 1.
Câu 13: Biết đ th
(C)
ca hàm s
2
x4x5
y
x1

hai điểm cực trị. Đường thẳng đi qua hai điểm
cực trị của đồ thị
(C)
cắt trục hoành tại điểm M có hoành độ
M
x
bằng:
A.
M
x2.
B.
M
x1.
C.
M
x12. D.
M
x12.
Câu 14: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, phương trình đường thẳng đi qua điểm

A1; 2;3
có vectơ chỉ phương
u 2;1;2
là:
A.
x1 y2 z3
.
424



B.
x1 y2 z3
.
212



C.
x1 y2 z3
.
21 2



D.
x1 y2 z3
.
212



Câu 15: Chom s
32
y2x 3m3x 6mx4 cos đồ thị (C
m
). Gọi T tập các g trị của tham s
m thỏa mãn (C
m
) có đúng hai điểm chung với trục hoành. Tính tổng S tất cả các phần tử của T.
A.
8
S.
3
B. S7. C. S6. D.
2
S.
3
Câu 16: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình
222
log cos x mlog cos x m 4 0
vô nghiệm.
A.

m2;2 . B.

m2;2 .
C.

m2;2
. D.
;2 2;

 

.
Câu 17: Cho tích phân

2
2
2
0
x 2x cos x cos x 1 sin x
c
Idxabln
xcosx



vi
a,b,c
các shữu
tỉ. Tính giá trị của biểu thức
3
Pac b.
A.
5
P.
4
B.
P2.
C.
P3.
D.
3
P.
2
Câu 18: Phương trình
2x 1 x 3
222m0


có hai nghiệm phân biệt khi:
A. m4 . B.
m0
. C. m4 . D.
4m0
.
Câu 19: Khi sản xuất vlon sữa hình trụ, các nhà thiết kế luôn đặt mục tiêu sao cho chi phí nguyên
liệu làm vỏ lon ít nhất. Muốn thể tích khối trụ đó luôn bằng 1 dm
3
thì bán kính đáy của hình trụ phải
bằng bao nhiêu để cho chi phí nguyên liệu làm vỏ lon sữa bò đó là thấp nhất?
A.
3
1
dm
.
B.
1
dm
2
.
C.
3
1
dm
2
.
D.
1
dm
.
Câu 20: Cho
H hình phẳng giới hạn bởi
yx,yx2
trục hoành. Diện tích của hình

H
bằng:
A.
8
3
. B.
16
3
. C.
7
3
. D.
10
3
.
Câu 21: Cho hai cấp số cộng
n
x : 4,7,10,13,...
và
n
y :1,6,11,16,...
. Hỏi trong 2018 số hạng đầu tiên
của mỗi cấp số cộng đó có bao nhiêu số hạng chung?
A. 672. B. 673. C. 403. D. 404.
Trang 3/6 - Mã đề thi 135
Câu 22: Gi M, N, P lầnt làc điểm biu din của các s phc
12 3
z1i, z 8i, z13i 
trong
mặt phẳng phức Oxy. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. MNP vuông. B. MNP đều. C. MNP cân. D. MNP vuông cân.
Câu 23: Trong hộp đựng 9 viên bi đỏ và 6 viên bi xanh. Số cách lấy ra 2 viên bi gồm một bi đỏ và một bi
xanh là:
A.
11
96
C.C
. B.
2
6
C
. C.
2
15
C
. D.
2
9
C
.
Câu 24: Tiếp tuyến của đồ thị hàm s
32
yx 3x 2x1
song song với đường thẳng
2x y 3 0
có phương trình:
A.
y2x1
. B.
x2y10
. C.
2x y 1 0
. D.
2x y 2 0
.
Câu 25: Cho số phức
12
z32i,z65i . Tìm số phức liên hợp của số phức
12
z6z 5z.
A.
z5140i
. B.
z 48 37i
. C.
z5140i
. D.
z 48 37i
.
Câu 26: Đồ thị hàm số
42
yax bx c cắt trục hoành tại bốn điểm phân biệt
A
,
B
,
C ,
D
như hình vẽ bên. Biết rằng
AB BC CD,
mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
2
a 0,b 0,c 0,100b 9ac . B.
2
a 0,b 0,c 0,9b 100ac .
C.
2
a0,b0,c0,9b 100ac . D.
2
a 0,b 0,c 0,100b 9ac .
Câu 27: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số
f(x) sin(2x 1)
là:
A.
1
F(x) cos(2x 1) C.
2
  
B.
1
F(x) cos(2x 1) C.
2

C.
F(x) cos(2x 1) C.  
D.
F(x) cos(2x 1).
Câu 28: Cho hình chóp S.ABCD
có đáy ABCD là hình vuông cạnh a . Mặt bên SAB là một tam giác đều
và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy (ABCD). Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD.
A.
3
a3
V
12
. B.
3
a3
V
6
. C.
3
a3
V
4
. D.
3
a3
V
9
.
Câu 29: Tính đạo hàm của hàm số
2x
2
y7 log(5x).
A.
2x
2.7 ln 2
.
y' 7
ln 5 5x

B.
2x
2.7 ln 2
.
y'
ln 7 5x

C.
2x
1
.
y' 2.7 .ln7
xln5

D.
2x
1
.
y' 2.7 .ln7
xln2

Câu 30: Đường thẳng nào dưới đây là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm s
x5
y
12x
.
A.
5
y.
2

B.
1
x.
2
C.
1
y.
2

D.
1
x.
2

Câu 31: Tính chiều cao h của hình trụ bằng đọ dài bán kính đáy và biết thể tích của khối trụ đó là
8
.
A.
3
h4
. B.
h2
. C.
h22
. D.
3
h32
.
Câu 32: Thể tích khối tròn xoay tạo được do hình phẳng giới hạn bởi c đường
x
y;y0;x1;x4
4

quay quanh trục Ox là:
A.
21
16
. B.
15
16
. C.
21
16
. D.
15
8
.
Câu 33: Tính tổng các nghiệm của phương trình
2016 2016 2018 2018
sin x cos x 2 sin x cos x
trong khoảng

0;2018
.
A.
2
1285
4



. B.

2
642
. C.
2
1285
2



. D.

2
643
.
Câu 34: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình vuông cạnh
a,
cạnh bên SA vuông góc với mặt
phẳng (ABCD) và
SA a 3 . Khi đó khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (SAC) là:

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018

VnDoc mời bạn đọc tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Lê Thành Phương - Phú Yên, hy vọng bộ tài liệu sẽ là nguồn thông tin hay để phục vụ công việc học tập của các bạn học sinh được tốt hơn.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Lê Thành Phương - Phú Yên. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 108
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm