Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 cụm trường THPT - TP Vũng Tàu

Trang 1/6 - Mã đề thi 357
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BRVT
KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019
CỤM TRƯỜNG THPT TP VŨNG TÀU
Bài thi: TOÁN
(Đề thi có 6 trang)
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
H
ọ, tên thí sinh: ………………………………………….
S
ố báo danh:…………………………………………….
u 1: Cho hàm số
( )
y fx=
có bảng biến thiên như sau
Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là
A.
4.
B.
2.
C.
3.
D.
1.
Câu 2: Trong không gian
,Oxyz
cho tam giác
.
ABC
Biết
tọa độ trọng
tâm
G
của tam giác
ABC
A.
5
;1;2.
2

−−


B.
524
;; .
333



C.
(
)
5; 2; 4 .
D.
52 4
;; .
33 3



Câu 3: Số nghiệm của phương trình
( )
2
log sin 1 0x +=
trên đoạn
[ ]
0,
π
A.
0.
B.
3.
C.
1.
D.
2.
Câu 4: Hngun hàm của hàm số
( )
52
x
fx x= +
A.
1
2
5
.
1
x
xC
x
+
++
+
B.
5 ln 5 2 .
x
xC++
C.
2
5.
x
xC++
D.
2
5
.
ln 5
x
xC++
Câu 5: Cho hàm số
y fx
đạo hàm
 
23
1 12fx x x x
  
. Hàm số
y fx
đồng biến
trên khoảng nào dưới đây?
A.
( )
, 1.
−∞
B.
1;1 .
C.
1; 2 .
D.
( )
2, .+∞
Câu 6: Cho khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng
.a
Thể tích khối lăng trụ đó bằng
A.
3
6
.
4
a
B.
3
2
.
4
a
C.
3
3
.
4
a
D.
3
3
.
12
a
Câu 7: Đặt
25
log 5 , log 3ab= =
. Khi đó
24
log 15
bằng
A.
1
.
ab
b
+
B.
1
.
1
b
a
+
+
C.
1
.
1
ab
a
+
+
D.
( 1)
.
3
ab
ab
+
+
Câu 8: Cho hàm
( )
fx
đạo hàm liên tục trên
[ ]
2;3
đồng thời
( )
22f =
,
( )
3 5.f =
Khi đó
3
2
f x dx
bằng
A.
3.
B.
3.
C.
10.
D.
7.
Câu 9: Với
k
n
là hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn
kn
. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
( )
!
!!
k
n
n
A
knk
=
. B.
( )
!
!
k
n
n
A
nk
=
. C.
( )
!!
!
k
n
knk
A
n
=
. D.
!
!
k
n
n
A
k
=
.
Câu 10: Trong không gian
,Oxyz
cho điểm
( )
1; 2; 3 .I
Phương trình mặt cầu tâm
I
tiếp xúc với trục
Oy
A.
( ) ( ) ( )
22 2
1 - 2 3 10.xyz+ + ++ =
B.
( ) ( ) ( )
22 2
1 - 2 3 10.xyz+ + ++ =
C.
( ) ( ) ( )
2 22
-1 2 - 3 10.xy z++ + =
D.
( ) ( ) ( )
2 22
-1 2 - 3 10.xy z++ + =
Mã đề thi 357
Trang 2/6 - Mã đề thi 357
Câu 11: Tập nghiệm của bất phương trình
2
3
5
log 2 - 1 0xx
A.
3
1; .
2



B.
(
)
3
;1 ; .
2

−∞ +∞


C.
(
)
1
;0 ; .
2

−∞ +∞


D.
1
0; .
2



Câu 12: Cho hàm số
(
)
y fx=
có bảng biến thiên như sau
Hàm số
( )
y fx=
nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
( )
;0−∞
. B.
(
)
;2−∞
. C.
( )
1; 0
. D.
( )
0; +∞
.
Câu 13: Trong không gian
,Oxyz
cho ba điểm
(
) (
) (
)
3; 2; 2 , 3; 2; 0 , 0; 2;1 .A BC−−
Phương trình mặt
phẳng
(
)
ABC
A.
2 3 6 12 0.xyz++=
B.
2 3 6 12 0.xyz+−=
C.
2 -3 6 0.xy z+=
D.
2 3 6 12 0.xyz+++=
Câu 14: Cho cấp số cộng
( )
n
u
số hạng đầu
1
4u =
và công sai
3d =
. Tổng
2019
số hạng đầu của cấp
số cộng bằng
A.
6118579,5.
B.
6119589.
C.
6122617,5.
D.
6113531.
Câu 15: Trong không gian
,Oxyz
cho nh bình hành
.ABCD
Biết
( ) ( ) ( )
1;1;1 , 2; 3; 4 , 7; 7; 5 ,AB C
tọa độ
điểm
D
A.
( )
6;5;2.−−−
B.
(
)
6; 5; 2 .
C.
( )
6; 5; 2 .
D.
( )
6; 5; 2 .
Câu 16: Cho hàm số
( )
y fx=
liên tục trên
R
và có bảng xét dấu của đạo hàm như hình vẽ sau
Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị?
A.
3.
B.
2.
C.
1.
D.
4.
Câu 17: Diện tích phần hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ bên
được tính theo công thức nào dưới đây?
A.
( )
3
2
1
4 3d.xx x−+
B.
( )
3
2
1
4 3d.xx x−+
C.
( )
3
2
1
2 11 d .xx x−−
D.
( )
3
2
1
2 11 d .xx x−+ +
x
−∞
1
0
1
+∞
y
0
+
0
0
+
y
+∞
0
5
2
0
+∞
Trang 3/6 - Mã đề thi 357
-4 -2 2 4
-2
2
4
x
y
O
x
1
3
7
2
y
Câu 18: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A.
42
2 1.yx x
=−+ +
B.
3
3 1.yx x
=−−
C.
3
31yx x
=−+
. D.
3
3 1.yx x
=−+ +
Câu 19: Cho bất phương trình
2
x -x +1 2x -1
22
>
33
 
 
 
có tập nghiệm
;S ab
. Giá trị của
-ba
bằng
A.
2.
B.
1.
C.
1.
D.
2.
Câu 20: Trong không gian
,Oxyz
mặt cầu
2 22
: -4 1 0Sx y z y 
tọa độ tâm
I
bán kính
R
lần lượt là
A.
(
)
2; 0; 0 , 3.IR=
B.
( )
0; 2; 0 , 3.IR=
C.
( )
0; -2; 0 , 3.IR=
D.
( )
-2; 0; 0 , 3.IR=
Câu 21: Cho hình chóp tứ giác đều
.S ABCD
tất cả các cạnh bằng
.a
Diện tích mặt cầu ngoại tiếp
hình chóp
.S ABCD
bằng
A.
2
2.
a
π
B.
2
.a
π
C.
2
2
.
3
a
π
D.
2
1
.
2
a
π
Câu 22: Cho
21
33
1 1.aa


Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
1.a
B.
1 2.a
C.
0 1.a
D.
2.a
Câu 23: Cho hàm số
( )
y fx=
có đồ thị như hình vẽ bên.
Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Giá tr cc đại của hàm số bằng
0.
B. Điểm cực đại của hàm số là
3.x =
C. Giá tr cc tiểu của hàm số bng
1.
.
D. Điểm cực tiểu của hàm số
1.x =
Câu 24: Cho hình trụ độ dài đường sinh bng
4,
diện tích xung quanh bằng
16 .
π
Bán kính hình tròn
đáy của hình trụ đó bằng
A.
8.
B.
4.
C.
2.
D.
1.
Câu 25: Cho hàm số
( )
y fx=
liên tục trên đoạn
7
0;
2



có đồ thị
hàm số
( )
y fx
=
như hình vẽ bên. Hàm số
( )
y fx=
đạt giá trị nhỏ nhất
trên đoạn
7
0;
2



tại điểm
0
x
nào dưới đây?
A.
0
0.x =
B.
0
7
.
2
x =
C.
0
1.x
=
D.
0
3.x =
Câu 26: Cho hình chóp
.S ABCD
đáy
ABCD
hình thoi cạnh
a.
Góc
0
60 ,BAC =
hình chiếu của
đỉnh
S
lên mặt phẳng
()ABCD
trùng với trọng tâm tam giác
,ABC
góc tạo bởi hai mặt phẳng
()SAC
()ABCD
0
60 .
Khoảng cách từ
B
đến mặt phẳng
()SCD
bằng
A.
3
.
27
a
B.
3
.
7
a
C.
9
.
27
a
D.
.
27
a
Câu 27: Họ nguyên hàm của hàm số
( )
() 2 e 1
x
fx x=

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 cụm trường THPT - TP Vũng Tàu. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 cụm trường THPT - TP Vũng Tàu. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.634
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm