Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chu Văn An - Hà Nội lần 2

1 330
Trang 1/7 - Mã đề thi 108
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 LẦN 2
NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Họ và tên thí sinh: ..........................................................................
Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ
,
Oxyz
cho điểm
(
)
1; 2;3 .
A
Tọa độ điểm
B
đối xứng với điểm
A
qua mặt phẳng
(
)
A.
(
)
1;2;3 .
B.
(
)
1; 2; 3 .
C.
(
)
1; 2;0 .
D.
(
)
0;0;3 .
Câu 2: Thtích
V
của khối trụ tròn xoay diện tích đáy
S
chiều cao
h
được tính bởi công thức
nào dưới đây?
A.
.
V Sh
=
B.
1
. .
2
V S h
=
C.
1
.
3
V Sh
=
D.
3 .
V Sh
=
Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ
,
Oxyz
cho mặt phẳng
(
)
: 2 2 1 0.
P x y z
+ =
Mặt phẳng o
sau đây song song với
(
)
P
và cách
(
)
P
một khoảng bằng 3?
A.
(
)
: 2 2 10 0.
Q x y z
+ + =
B.
(
)
: 2 2 4 0.
Q x y z
+ + =
C.
(
)
: 2 2 8 0.
Q x y z
+ + =
D.
(
)
: 2 2 8 0.
Q x y z
+ =
Câu 4: Tập xác định
D
của hàm s
(
)
3
2
27
y x
π
=
A.
(
)
D 3; .
= +∞
B.
[
)
D 3; .
= +∞
C.
{
}
D \ 3 .
=
D.
D .
=
Câu 5: Trong không gian với hệ trục tọa độ
,
Oxyz
đường thẳng
đi qua điểm
(
)
2;4;3
A vuông
góc với mặt phẳng
(
)
: 2 3 6 19 0
x y z
α
+ + =
có phương trình là
A.
2 3 6
.
2 4 3
x y z
+
= =
B.
2 4 3
.
2 3 6
x y z
+
= =
C.
2 3 6
.
2 4 3
x y z
+ +
= =
D.
2 4 3
.
2 3 6
x y z
+ +
= =
Câu 6: Hàm số
3
12 5
y x x
= + +
nghịch biến trên khoảng nào sau đây?
A.
(
)
; 1 .
−∞
B.
(
)
2;2 .
C.
(
)
3;0 .
D.
(
)
2; .
+∞
Câu 7: Một trong bốn m scho trong các phương án A, B, C, D
sau đây có đồ thị như hình vẽ. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?
A.
3 2
1
1.
3
y x x
= +
B.
3 2
3 1.
y x x
= +
C.
3 2
3 1.
y x x
= + +
D.
3 2
3 1.
y x x
= + +
Câu 8: Trong không gian với hệ to đ
,
Oxyz
mặt cầu
(
)
:
S
2 2 2
3 3 3 6 12 2 0
+ + + + =
x y z x y
có đường kính bằng
A.
2 21
.
3
B.
2 7
3
. C.
39
.
3
D.
2 39
.
3
Câu 9: hiệu
,
a b
lần lượt phần thực phần o của số phức
3 2 2
z i
=
. Giá trị của biểu thức
P ab
=
bằng
A.
6 2.
B.
6 2.
C.
6 2 .
i
D.
6 2 .
i
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm có 06 trang)
Mã đề 108
Trang 2/7 - Mã đề thi 108
Câu 10: Cho hàm số
(
)
y f x
=
xác định trên nửa khoảng
[
)
1;3
bảng biến thiên như hình vẽ
Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
)
(
)
1;3
min 2.
x
f x
=
B.
)
(
)
1;3
min 1.
x
f x
=
C.
)
(
)
1;3
max 2.
x
f x
=
D.
)
(
)
1;3
max 1.
x
f x
=
Câu 11: Cho hàm số
(
)
y f x
=
có bảng biến thiên như hình vẽ
Hỏi đồ thị của hàm số đã cho bao nhiêu
đường tiệm cận?
A. 2. B. 1.
C. 4. D. 3.
Câu 12: Cho hàm số
(
)
y f x
= liên tục trên đoạn
[
]
;
a b
với
.
a b
<
Diện tích của hình phẳng giới hạn
bởi đồ thị hàm số
(
)
,
y f x
=
trục hoành và hai đường thẳng
,
x a x b
= =
được tính theo công thức
A.
( )
d .
b
a
S f x x
=
B.
( )
d .
b
a
S f x x
=
C.
( )
d .
b
a
S f x x
=
D.
( )
d .
b
a
S f x x
=
Câu 13: Cho bốn đường cong được hiệu
(
)
(
)
(
)
1 2 3
, ,
C C C
(
)
4
C
như hình vẽ bên. Hàm số
2
log
y x
=
có đồ thị là đường cong
A.
(
)
1
.
C
B.
(
)
4
.
C
C.
(
)
2
.
C
D.
(
)
3
.
C
Câu 14: Cho hàm số
(
)
y f x
= liên tục trên khoảng
(
)
; ,
−∞ +∞
có bảng biến thiên như sau
Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số
(
)
y f x
=
không có cực trị. B. Hàm s
(
)
y f x
=
đạt cực đại tại điểm
2.
x
=
C. Hàm số
(
)
y f x
=
giá trị cực tiểu
0.
y
=
D. Hàm số
(
)
y f x
=
đạt cực tiểu tại điểm
1.
x
=
Câu 15: Khối bát diện đều có số cạnh là
A. 8. B. 16. C. 12. D. 6.
Câu 16: Cho nh chóp
.
S ABC
đáy tam giác
ABC
vuông tại
,
B
cạnh bên
SA
vuông góc với
đáy
(
)
,
ABC
, 2 .
AB a SA a
= =
Gọi
,
M N
lần lượt trung điểm của
, .
SB SC
Côsin của góc giữa hai
mặt phẳng
( )
AMN
( )
ABC
bằng
A.
1
.
2
B.
2 5
.
5
C.
5
.
5
D.
1
.
4
Câu 17: Gọi
1 2
,
z z
là hai nghiệm phức của phương trình
2
1 0
z z
+ =
. Giá trị của biểu thức
1 2
P z z
= +
bằng
A.
3.
B.
1.
C.
2.
D.
4.
Trang 3/7 - Mã đề thi 108
Câu 18: Cho y số
(
)
*
, ,
n
u n
thoả mãn điều kiện
1
1
3
.
5
n
n
u
u
u
+
=
=
Gọi
1 2 3
...
n n
S u u u u
= + + + +
tổng của
n
số
hạng đầu tiên của dãy số đã cho. Khi đó
lim
n
S
bằng
A.
1
.
2
B.
3
.
5
C.
0.
D.
5
.
2
Câu 19: Cho hình phẳng
(
)
H
giới hạn bởi các đường
2
3 , 0.
y x x y
= =
Quay
(
)
H
quanh trục hoành
tạo thành khối tròn xoay có thể tích
A.
( )
3
2
2
0
3 d .
x x x
B.
( )
3
2
0
3 d .
x x x
C.
( )
3
2
0
3 d .
x x x
π
D.
( )
3
2
2
0
3 d .
x x x
π
Câu 20: Nguyên hàm của hàm số
( )
2
1
cos
2
f x
x
=
A.
tan .
2
x
C
+
B.
2 tan .
2
x
C
+
C.
1
tan .
2 2
x
C
+
D.
2 tan .
2
x
C
+
Câu 21: Cho số phức
z
thỏan điều kiện
3 4 .
iz i
= +
đun của số phức
z
bằng
A.
4.
B.
5 2.
C.
5.
D.
3.
Câu 22: Cho hàm số
4 2
y ax bx c
= + +
có đồ thị như hình vẽ
Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
0, 0, 0.
a b c
< > >
B.
0, 0, 0.
a b c
> < >
C.
0, 0, 0.
a b c
< > <
D.
0, 0, 0.
a b c
< < >
Câu 23: Đạo hàm của hàm số
2
x
y e
=
A.
2
2 . .
x
y x e
=
B.
.
2
x
e
y
x
=
C.
2
.
2 2
x
e
y
x
= D.
2
.
2
x
e
y
x
=
Câu 24: Bất phương trình
1 2 3
2 2
x x
π π
+
có nghiệm
A.
4.
x
B.
4.
x
>
C.
4.
x
<
D.
4.
x
Câu 25: Trong không gian với hệ trục tọa độ
,
Oxyz
cho điểm
(
)
1;4;3 .
G
Mặt phẳng nào sau đây cắt
các trục
, ,
Ox Oy Oz
lần lượt tại
, ,
A B C
sao cho
G
trọng tâm tứ diện
?
OABC
A.
1.
3 12 9
x y z
+ + =
B.
12 3 4 48 0.
x y z
+ + =
C.
0.
4 16 12
x y z
+ + =
D.
12 3 4 0.
x y y
+ + =
Câu 26: Cho biết hệ số của
2
x
trong khai triển
( )
*
1 2 , ,
n
x n+
bằng 180. Khi đó n bằng
A.
8.
B.
14.
C.
10.
D.
12.
Câu 27: Cho khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng
3 .
a
Thể tích của khối chóp đã cho bằng
A.
3
9 2
.
2
a
B.
3
27 2
.
4
a
C.
3
9 2
.
4
a
D.
3
9
.
4
a
Câu 28: Cho biểu thức
5
3
4
P x x
=
với
0.
x
>
Khi đó
A.
20
21
.
P x
=
B.
21
12
.
P x
=
C.
20
5
.
P x
=
D.
12
5
.
P x
=

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chu Văn An - Hà Nội lần 2. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm sẽ giúp các bạn giải Toán 12 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chu Văn An - Hà Nội lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 330
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm