Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Lê Hồng Phong - Thanh Hóa lần 1

Trang 1/5 - Mã đề thi 024
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HÓA
TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG
Đề chính thức
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1
KHỐI: 12
NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn thi: Toán
Thời gian làm bài: 90 phút
Mã đề thi
024
Câu 1:
Hµm sè y =
2 x
x 2x 2 e
cã ®¹o hµm lµ:
A.
y’ = x
2
e
x
B.
KÕt qu¶ kh¸c
C.
y’ = -2xe
x
D.
y’ = (2x - 2)e
x
Câu 2:
. Đồ thị sau đây là của hàm số nào.
-2 -1 1 2
-2
-1
1
2
x
y
A.
24
2xxy B.
24
2xxy C. 12
24
xxy D. 12
24
xxy
Câu 3:
BÊt ph¬ng tr×nh:
x x 1
4 2 3
cã tËp nghiÖm lµ:
A.
2
log 3; 5
B.
2
;log 3

C.
D.
2; 4
Câu 4:
Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng a, Một hình nón đỉnh là tâm của
hình vuông ABCD đường tròn đáy ngoại tiếp hình vuông A’B’C’D’. Diện tích xung quanh
của hình nón đó là:
A.
2
3
2
a
B.
2
2
2
a
C.
2
6
2
a
D.
2
3
3
a
Câu 5:
Các khoảng đồng biến của hàm số
3
12 1y x x
là:
A.
; 2 ; 2;
 
B.
2;

C.
; 2
D.
2;2
Câu 6:
Cắt hình nón đỉnh S bởi mặt phẳng đi qua trục ta được một tam giác vuông cân cạnh
huyền bằng
2a
. Thể tích của khối nón theo a là :
A.
3
2
12
a
B.
3
4
a
C.
3
2
4
a
D.
3
7
3
a
Câu 7:
Cho tam giác ABC A(1;-1), B(4;2), C(1;5). Bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam
giác ABC là:
A.
R=4
B.
R=6
C.
R=5
D.
R=3
Câu 8:
Gieo ngẫu nhiên con xúc xắc cân đối đồng chất 2 lần. Tính xác suất để mặt 6 chấm
xuất hiện ít nhất 1 lần.
A.
25
36
B.
11
36
C.
1
6
D.
1
36
Câu 9:
Thể tích của khối lập phương ABCD.A’B’C’D’ với AD’ = 2a là:
A.
3
2 2V a
B.
3
2 2
3
V a
C.
3
V a
D.
3
8V a
Câu 10:
Phương trình
2
( 1) 2( 1) 2 0
m x m x m
có hai nghiệm trái dấu khi nào?
A.
-1<m<3
B.
-1<m<2
C.
-2<m<1
D.
1<m<2
Câu 11:
Tâm đối xứng của đồ thị hàm số
3
2
x
y
x
là:
A.
I(3;2)
B.
I(2;1)
C.
I(2;3)
D.
I(1;2)
Trang 2/5 - Mã đề thi 024
Câu 12:
Tính giá trị của biểu thức K =
3
3
2 2
3
0
3 2
1
2 : 4 3
9
1
5 .25 0,7 .
2
.
A.
2
3
B.
8
3
C.
5
3
D.
33
13
Câu 13:
Cho đồ thị của hàm số
y f x
như hình vẽ. Tìm tất cả các giá trị của
m
để phương
trình
f x m
có 4 nghiệm phân biệt
A.
2
m
B.
Không có giá trị nào của
m
.
C.
1 3
m
D.
1 3
m
Câu 14:
Cho khối nón độ dài đường sinh bằng 6 diện tích xung quanh bằng
30
. Thể tích
của khối nón là:
A.
6 11
5
B.
25 11
3
C.
5 11
3
D.
4 11
3
Câu 15:
Cho hàm số
3 2
3 3 2
y x x x
.Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
Đồng biến trên (0;1) và nghịch biến trên các khoảng còn lại.
B.
Nghịch biến trên R.
C.
Đồng biến trên R.
D.
Nghịch biến trên (-1;1) và đồng biến trên các khoảng còn lại.
Câu 16:
Nghiệm của phương trình:
tan cot 2
x x
là:
A.
( )
4
x k k Z
B.
( )
4
x k k Z
C.
2 ( )
4
x k k Z
D.
2 ( )
4
x k k Z
Câu 17:
Khối đa diện đều loại { 5;3} có tên gọi là:
A.
Khối hai mươi mặt đều
B.
Khối 12 mặt đều.
C.
Khối lập phương.
D.
Khối bát diện đều.
Câu 18:
Đồ thị hàm số
1
23
2
2
x
xx
y
có mấy đường tiệm cận?
A.
0
B.
2
C.
3
D.
1
Câu 19:
Phương trình
2 1
25 10 2
x x x
có bao nhiêu nghiệm ?
A.
0
B.
3
C.
2
D.
1
Câu 20:
Đồ thị hàm số
3
3 1
y x x
có điểm cực tiểu là:
A.
( 1 ; 3 )
B.
( -1 ; 1 )
C.
( -1 ; 3 )
D.
(1 ; -1 )
Câu 21:
Trang 3/5 - Mã đề thi 024
Tính
sinx
lim
x
x
x

?
A.
½
B.
C.
1
D.
0
Câu 22:
. Đồ thị sau đây là của hàm số nào.
4
2
-1
2
O
1
A.
1
2
x
x
y
B.
1
12
x
x
y
C.
2 1
1
x
y
x
D.
1
2
x
y
x
Câu 23:
Gọi M m lần lượt giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số
3
sin cos 2 sin 2
y x x x
. Khi đó giá trị của biểu thức
M m
bằng:
A.
23
27
B.
112
27
C.
158
27
D.
5
Câu 24:
Giải bất phương trình
log
3
(2x 1)
3
.
A.
x > 4
B.
x < 2
C.
x > 14
D.
2 <x < 14
Câu 25:
Cho hình chóp đều S.ABCD có đáyhình vuông tâm O, cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng
3
2
a
. Thể tích của khối chóp S.ABCD theo a là:
A.
3
3
2
a
V
B.
3
6
a
V
C.
3
3
a
V
D.
3
3
6
a
V
Câu 26:
Cho log
2 3
5 a; log 5 b
. Khi ®ã
6
log 5
tÝnh theo a vµ b lµ:
A.
B.
a + b
C.
D.
2 2
a b
Câu 27:
bao nhiêu cách xếp 5 bạn A, B, C, D, E vào 1 chiếc ghế dài sao cho bạn A ngồi chính
giữa?
A.
120
B.
256
C.
24
D.
32
Câu 28:
Cho hàm số
lny x x
. Khẳng định nào sau đây đúng:
A.
' ''xy y y
B.
' ''y xy y
C.
2
' ''xy x y y
D.
2
' ''y x y y
Câu 29:
Khối trụ ngoại tiếp khối lập phương cạnh a có thể tích là :
A.
3
4
a
B.
3
3
a
C.
3
a
D.
3
2
a
Câu 30:
Hµm sè y =
3
2
5
4 x
cã tËp x¸c ®Þnh lµ:
A.
(-: 2] [2; +)
B.
R
C.
[-2; 2]
D.
(-2; 2)
Câu 31:
Hình chóp S.ABC đáy tam giác vuông tại a, AB=2a, AC=a, tam giác SBC cân tại S nằm
trong mặt phẳng vuông góc với (ABC). Biết góc hợp bởi (SAC) ( ABC) 60
0
. Khoảng cách
từ C đến (SAB) là:
A.
3
13
a
B.
2 3
13
a
C.
2 3
3
a
D.
3
3
a

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Lê Hồng Phong - Thanh Hóa lần 1. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 241
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm