Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Nhã Nam - Bắc Giang lần 1

Trang 1/5 - Mã đề thi 305
SỞ GD - ĐT BẮC GIANG
TRƯỜNG THPT NHÃ NAM
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 1
MÔN TOÁN
NĂM HỌC 2018 -2019
Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi
305
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................
Câu 1: Đồ thị hình bên là của hàm số:
A.
3
2
1
3
x
yx=++
B.
32
31yx x=++
-3 -2 -1 1 2 3
-3
-2
-1
1
2
3
x
y
C.
32
31yx x=−+ +
D.
Câu 2: Cho A(2; 5), B(1; 1), C(3; 3), một điểm E trong mặt phẳng tọa độ thỏa
AC2AB
3AE
=
. Tọa độ
của E là
A. (3; 3) B. (3; 3) C. (3; 3) D. (2; 3)
Câu 3: 20 bông hoa trong đó 8 bông màu đỏ, 7 bông màu vàng, 5 bông màu trắng. Chọn ngẫu
nhiên 4 bông để tạo thành một bó. Có bao nhiên cách chọn để bó hoa có cả 3 màu?
A. 1190 B. 4760 C. 2380 D. 14280
Câu 4: Cho lăng trụ đều
.'' 'ABC A B C
. Biết rằng góc giữa
( )
'A BC
(ABC)
30
o
, tam
giác
'
A BC
có diện tích bằng 2. Tính thể tích khối lăng trụ
.'' 'ABC A B C
.
A.
26
B.
6
2
C. 2. D.
3
Câu 5: Cho tứ diện đều ABCD. Góc giữa hai đường thẳng AB và CD bằng
A.
0
60
B.
0
90
C.
0
45
D.
0
30
Câu 6: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số
42
37
2
23
y x mx=−+
có cực tiểu mà không có cực
đại.
A.
0.m
B.
0m
C.
1m
D.
1m =
Câu 7: Cho
( )
3; 3v

đường tròn
( )
22
: 2 4 40Cx y x y+ + −=
. Ảnh của
( )
C
qua
v
T

( )
'C
phương
trình
A.
( ) ( )
22
4 19xy +− =
. B.
( ) (
)
22
4 19xy+ ++ =
.
C.
22
8 2 40xy xy+ + + −=
. D.
( ) ( )
22
4 14
xy +− =
.
Câu 8: Tập giá trị của hàm số
2
21
2sin 8sin
4
y xx= ++
A.
3 61
;
44



B.
11 61
;
44



C.
11 61
;
44



D.
3 61
;
44



Câu 9: Tam giác
ABC
2, 1AB AC= =
60A = °
. Tính độ dài cạnh
BC
.
A.
2.BC =
B.
1.BC =
C.
3.BC =
D.
2.BC =
Trang 2/5 - Mã đề thi 305
Câu 10: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số
x+2
1
y
x
=
+
tại giao điểm với trục hoành cắt trục tung tại điểm
tung độ là
A.
=
2y
B.
=1y
C.
2x
=
D.
= 1
y
Câu 11: Gọi M, N lần lượt là GTLN, GTNN của hàm số:
32
31yx x=−+
trên
[
]
1; 2
.
Khi đó tổng M+N bằng:
A. 2 B. -2 C. 0 D. -4
Câu 12: Tổng tất cả các giá trị nguyên của m để phương trình
( ) ( )
2 1 sin 2 cos 2 3m xm x m+ −+ = +
nghiệm là:
A. 9 B. 11 C. 12 D. 10
Câu 13: Đồ thị hàm số
2
23
24
xx
y
x
−+
=
có tiệm cận đứng là đường thẳng:
A.
1y =
B.
1x =
C.
2x =
D.
1
x
=
Câu 14: Cho
2
2y xx
=
, tính giá trị biểu thức
3
.A yy
′′
=
A. 1 B. 0 C. -1 D. Đáp án khác
Câu 15: Một vật chuyển động với phương trình
23
() 4
st t t
= +
, trong đó
0t
>
,
t
nh bằng
s
,
()st
tính
bằng
m
. Tìm gia tốc của vật tại thời điểm vận tốc của vật bằng 11.
A.
2
13 /
ms
B.
2
11 /ms
C.
2
12 /ms
D.
2
14 /ms
Câu 16: Cho một hình chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng
a
, góc giữa cạnh bên và mặt phẳng đáy bằng
0
60
.
Thể tích khối chóp đó là
A.
3
3
12
a
.
B.
3
3
36
a
.
C.
3
12
a
.
D.
3
36
a
.
Câu 17: Trên giá sách 4 quyển sách toán, 3 quyển sách lý, 2 quyển sách hóa. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển
sách. Tính xác suất để 3 quyển được lấy ra thuộc 3 môn khác nhau.
A.
5
42
B.
37
42
C.
2
7
D.
1
21
Câu 18: Cho hình chóp
S.ABC
đáy tam giác vuông cân tại
C
, cạnh bên
SA
vuông góc với mặt
đáy , biết
4, 6AB a SB a= =
. Thể tích khối chóp
S.ABC
V
. Tỷ số
3
4
3
a
V
giá trị là
A.
5
10
B.
35
8
C.
5
8
D.
5
160
Câu 19: Thể tích của khối lăng trụ đứng tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a bằng:
A.
3
2
3
a
B.
2
3
a
C.
4
3
3
a
D.
6
3
3
a
Câu 20: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng
( )
1
2 3 10:d xy+ +=
( )
2
20:d xy−−=
. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến
1
d
thành
2
d
.
A. Vô số B. 4 C. 1 D. 0
Câu 21: Cho hàm số
42
13
3
22
yxx= −+
đồ thị
( )
C
điểm
27 15
;
16 4
A

−−


. Biết 3 điểm
( )
1 11
;M xy
,
( )
2 22
;M xy
,
( )
3 33
;M xy
thuộc
( )
C
sao cho tiếp tuyến của
()C
tại mỗi điểm đó đều đi qua
A
. Tính
123
Sxx x=++
.
A.
7
4
S =
. B.
3S =
. C.
5
4
S =
. D.
5
4
S =
.
Trang 3/5 - Mã đề thi 305
Câu 22: Cho hình chóp đều
.
S ABC
đáy
ABC
tam giác đều cạnh
a
; Mặt bên tạo với đáy một góc
0
60
. Khi đó khoảng cách từ
A
đến mặt (SBC) là:
A.
3
2
a
B.
2
2
a
C.
3a
D.
3
4
a
Câu 23: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình bình hành. M N theo thứ tự trung điểm của
SA SB. Tỉ số thể tích
.
.
S CDMN
S CDAB
V
V
là:
A.
5
8
B.
3
8
C.
1
4
D.
1
2
Câu 24: Hình lăng trụ có thể có số cạnh là số nào sau đây?
A. 3000. B. 3001. C. 3005. D. 3007.
Câu 25: Cho hàm số:
2
21
x
y
x
+
=
+
. Xác định
m
để đường thẳng
1y mx m= +−
luôn cắt đồ thị hàm số tại
hai điểm thuộc về hai nhánh của đồ thị.
A.
1m <
B.
0m >
C.
0m <
D.
0m =
Câu 26: Nghiệm của phương trình
2
23
.8P x Px
−=
A. 4 và 6 B. 2 và 3 C. -1 và 4 D. -1 và 5
Câu 27: Số hạng của x
4
trong khai triển


3
8
1
x
x
là:
A. -
34
8
Cx
B.
54
8
Cx
C.
54
8
Cx
D.
44
8
Cx
Câu 28: Một con hồi bơi ngược dòng để vượt một khoảng cách 300km. Vận tốc của dòng nước
6km / h
. Nếu vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên là v (km/h) thì năng lượng tiêu hao của cá trong t giờ
được cho bởi công thức:
( )
3
E v cv t=
. Trong đó c một hằng số, E được tính bằng jun. Tìm vận tốc bơi
của cá khi nước đứng yên để năng lượng tiêu hao là ít nhất.
A. 6km/h B. 9km/h C. 12km/h D. 15km/h
Câu 29: Gọi
S
tập hợp các giá trị của tham số
m
sao cho giá trị lớn nhất của hàm số
32
39
y x x xm= −+
trên đoạn
[ ]
2; 4
bằng
16
. Số phần tử của
S
A.
0
. B.
2
. C.
4
. D.
1
.
Câu 30: Biết rằng đồ thị của hàm số
(
)
3 2017
3
n xn
y
xm
+−
=
++
(
m,n
tham số) nhận trục hoành làm tiệm
cận ngang và trục tung làm tiệm cận đứng. Tính tổng
2mn
.
A.
0
. B.
3
. C.
9
. D. 6.
Câu 31: Bảng biến thiên sau là của hàm số nào:
A.
42
21yx x
=−+ +
B.
42
23yx x=−+
C.
42
23yx x=−+ +
D.
42
21yx x=+
Câu 32: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ
Oxy
, cho điểm
(
)
0;1A
đường thẳng
2
:
2
3
xt
yt
d
= +
= +
. Tìm điểm
M
thuộc
d
và cách
A
một khoảng bằng
5
, biết
M
có hoành độ âm.
A.
( )
4;4 .M
B.
24 2
;.
55
M

−−


C.
( )
4;4
.
24 2
;
55
M
M

−−


D.
( )
4;4 .
M

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Nhã Nam - Bắc Giang lần 1. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh thử sức.

----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 182
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm