Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường M.V Lômônôxốp - Hà Nội lần 2

TRANG1
/
7ĐỀ116
Đ
KHOSÁTCH
TLƯỢNGKH
I12
MÔNTOÁNLN2
Nămhc2018‐2019
Thigian:90phút
(Đềgm07trang)
Họtênhcsinh……………………………………..Lp…………………Sốbáodanh.…………
Câu1.
Khaitrinbiuthc
9
(2 3)Ax
theocôngthcnhịthcNewtonvisốmũcax
gimdn.Sốhngthứ3trongkhaitrinlà:
A.
2
41472x
B.
2
41472x
C.
7
41472x
D.
7
41472x
Câu2.
Cholăngtrụđứng
. ʹʹʹABC A B C
đáytamgiácđuc nh
a
.Mtphng
ʹʹAB C
tovimtđáygóc
0
60
.Tínhtheo
a
thểtíchlăngtrụ
. ʹʹʹABC A B C
.
A.
3
33
8
a
V
B.
3
3
2
a
V
C.
3
3
8
a
V
D.
3
33
4
a
V
Câu3. Mttổ12h csinh.Đầunămgiáochủnhimcnchn1bnlàmtổtrưởng1
bnlàmtổphó.Hibaonhiêucáchchn:
A. 12! B. 132 C. 66
D. 6
Câu4.
Vi giá trị nào ca
m
thì phương trình:
2
2( 2) 3 0mx m x m
2
nghim
dươngphânbit?
A.
34m
B.
4m
C.
0
34
m
m


D.
0m
Câu5. Khongcáchtừđim
(3;2)A
đếnđườngthng
:3 1 0xy
bng:
A.
10
B.
11 5
5
C.
10 5
5
D.
11
10
Câu6.
Phương trình
2
5
log 2 log
2
x
x
hai nghim
12 1 2
,xx x x . Khiđó tng
2
12
xx
C'
B
'
A
'
B
C
A
ĐỀ116
TRANG2
/
7ĐỀ116
bng:
A.
9
2
B.
3
C.
6
D.
9
4
Câu7. Vihaisốthcdươnga,bbtk.Mnhđềnàodướiđâyđúng:
A.
3
222
2
log 1 3log log
a
ab
b

B.
3
222
21
log 1 log log
3
a
ab
b

C.
3
222
2
log 1 3log log
a
ab
b
 D.
3
222
21
log 1 log log
3
a
ab
b

Câu8. ChohìnhchóptứgiácđềuS.ABCD,ttcảcáccnhđềubng
a
.Tínhkhongch
giahaiđườngthngADSB.
A.
6
2
a
B.
6
3
a
C.
3
3
a
D.
3
2
a
Câu9.
Biếnđổi
3
5
4
(0)xx x ,thànhdnglũythavisốmũhutỉđượckếtquảlà:
A.
7
4
x
B.
23
12
x
C.
20
3
x
D.
12
5
x
Câu10.
Nếu
3
sin cos
2


thì
sin 2
bng:
A.
5
4
B.
1
2
C.
13
4
D.
9
4
Câu11.
Đường thng
2 2018yx
đthị hàm số
21
1
x
y
x
tt cả bao nhiêuđim
chung?
A.
0
B.
1
C.
3
D.
2
Câu12.
Chohàmsố
yfx
lim 0
x
fx

lim
x
fx


.Khngđnhnàosauđây
khngđịnhđúng?
A.
Đồthịhàmsốmttimcnđứngđườngthng
0.y
B. Đồthịhàmsốmttimcnngangtrchoành.
C. Đồthịhàmsốkhôngtimcnngang.
D. Đồthịhàmsốnmphíatrêntrchoành.
Câu13.
Nghimcaphươngtrình
25
x
là:
A.
5
2
B.
2
log 5
C.
5
log 2
D.
5
2
Câu14. DintíchScamtmtcubánkínhRbng:
A.
4SR
B.
2
4SR
C.
22
4SR
D.
2
4SR
Câu15.
Chohìnhchóptứgiácđu
.SABCD
cnhđáybng
a
,cnhbênbng 2a .Bán
TRANG3
/
7ĐỀ116
kínhcamtcungoitiếpkhichóp
.SABCD
là:
A.
6
.
6
a
B.
6
.
2
a
C.
6
.
3
a
D.
3
.
3
a
Câu16. Tphpttcảcácgiátrịcathamsố
m
đđưngthng
yxm
tiếpxúcviđ
thịhàmsố
1
2
x
y
x
là:
A.
2m 
B.
1; 5m
C.
5m 
D.
{2;2}m
Câu17.
Chohàmsố
3
2
2
22
3
x
yxx
.Mnhđềnàosauđâyđúng?
A.
Hàmsốđãchonghchbiếntrên
;1
.
B.
Hàmsốđãchođồngbiếntrên
;1 nghchbiếntrên
1;  .
C. Hàmsốđãchođồngbiếntrên
.
D.
Hàmsốđãchođồngbiếntrên
1; 
nghchbiếntrên
;1
.
Câu18.
Tphpcácgiátrịcaxđểbiuthc
2
log 3 2Ax
nghĩalà:
A.
3
\
2



B.
3
;
2




C.
3
;
2



D.
3
;
2




Câu19.
Trênđồthị

C
cahàmsố
8
1
x
y
x
baonhiêuđimtađộnguyên?
A.
4
B.
6
C.
10
D.
2
Câu20.
Tìmgiátrịlnnhtcahàmsố
32
23122fx x x x
trênđon
1; 2 .

A.

1;2
max 6.fx


B.

1;2
max 10.fx


C.

1;2
max 15.fx


D.

1;2
max 11.fx


Câu21. Mihìnhđadinítnht
A.
3
cnh B.
6
cnh C.
5
cnh D.
4
cnh
Câu22. ChohìnhlăngtrụABCD.A’B’C’D’.ẢnhcađonthngABquaphéptnhtiếntheo
véctơ ʹCC

là:
A. đonthng
ʹʹCD
B. đonthng
DDʹ
C. đonthng
CD
D. đonthng
ʹʹAB
Câu23.
ChohìnhchópS.ABCDđáyABCDhìnhvuôngcnha,tamgiácSABcântiS
nmtrongmtphngvuônggócviđáy,
2SA a
.ThểtíchkhichópS.ABCD
tínhtheoalà:
C
A
D
B
S

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường M.V Lômônôxốp - Hà Nội lần 2. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh thử sức.

----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 162
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm