Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang lần 1

Trang 1/6 - Mã đề thi 214
S GD&ĐT BẮC GIANG
TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN
ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN 1
Năm học 2018 - 2019
Bài thi môn TOÁN HỌC LỚP 12
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)
(Đề thi gồm có 06 trang)
Mã đề thi 214
Câu 1: Cho hàm số
()y fx=
có đạo hàm tại
0
xx=
0
'( )fx
. Mệnh đề nào dưới đây sai ?
A.
00
0
0x
fx x fx
fx
x
∆→
+∆
=
( ) ()
'( ) lim .
B.
0
0
0
0
xx
fx fx
fx
xx
=
() ( )
'( ) lim .
C.
D.
0
00
0
0
xx
fx x fx
fx
xx
+−
=
( ) ()
'( ) lim .
Câu 2: Giá trị của
2
1
1
lim
1
x
x
x
bằng
A.
1.
B.
2.
C.
2.
D.
3.
Câu 3: Gọi
S
tập các giá trị của tham số
m
để đồ thị hàm số
42
2 1009yx x m= +−
đúng một
tiếp tuyến song song với trục
Ox
. Tổng các giá trị của
S
bằng
A.
2016
. B.
2019
. C.
2017
. D.
2018
.
Câu 4: Giá trị của biểu thức
1
12 22
2
33 9P ..
−+
=
bằng
A.
3
. B.
81
. C.
1
. D.
9
.
Câu 5: Cho khối chóp
.S ABC
đáy tam giác đều cạnh bằng
a
,
3SA a=
, cạnh bên
SA
vuông góc
với đáy. Thể tích khối chóp
.S ABC
bằng
A.
3
3
2
a
. B.
3
2
a
. C.
3
3
4
a
. D.
3
4
a
.
Câu 6: Cho m số
( )
y fx=
đạo hàm hàm liên tục trên khoảng
( )
;ab
chứa
0
x
. Mệnh đề nào sau
đây mệnh đề đúng ?
A. Nếu
(
)
0
0fx
=
thì hàm số đạt cực trị tại
0
xx
=
.
B. Nếu hàm số đạt cực tiểu tại
0
xx=
thì
( )
0
0fx
<
.
C. Nếu hàm số đạt cực trị tại
0
xx
=
thì
( )
0
0fx
=
.
D. Hàm số đạt cực trị tại
0
xx=
khi và chỉ khi
( )
0
0fx
=
.
Câu 7: Tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
2
1
x
y
x
+
=
là:
A.
2; 1yx= =
.
B.
1; 1yx= =
.
C.
2; 1yx=−=
.
D.
1; 2yx= =
.
Câu 8: Giá trị lớn nhất của hàm số
( )
2
52yx x=
trên
[ ]
0;3
A.
250
3
B. 0
C.
250
27
D.
125
27
Trang 2/6 - Mã đề thi 214
Câu 9: Đồ thị hình bên là của hàm số
-3
-2
-1 1
2 3
-5
-4
-3
-2
-1
1
x
y
A.
42
11
1
42
yx x=−−
B.
42
1
1
4
y xx= −−
C.
42
1
21
4
yxx= −−
D.
42
1
1
4
y xx= +−
Câu 10: Biến đổi
4
4
6
3
S x.x=
với
0x >
thành dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ, ta được
A.
4
9
Px
=
.
B.
4
3
Px=
.
C.
Px
=
. D.
2
Px
=
.
Câu 11: Cho hàm số
3
32yx x=−+
đồ thị
(
)
C
. Tiếp tuyến của
(
)
C
tại giao điểm của
( )
C
với trục
tung có phương trình
A.
31
yx=−+
. B.
32
yx=−−
. C.
31yx= +
. D.
32yx
=
.
Câu 12: Số các giá trị nguyên của
m
để phương trình
2
2 1 21x xm x −=
có hai nghiệm phân biệt
A. 0. B. 3. C. 1. D. 2.
Câu 13: Cho hàm số
()y fx=
xác định liên tục trên
[ ]
2; 2
đồ thị đường cong trong hình vẽ
bên.
x
y
4
2
1
-1
-2
2
O
.
Hàm số
()fx
đạt cực tiểu tại điểm
A.
1x =
. B.
2
x
=
. C.
2x =
. D.
1x
=
.
Câu 14: Cho khối chóp
.S ABCD
cạnh bên
SA
vuông góc với đáy, đáy
ABCD
hình chữ nhật,
, 2, 3AB a AD a SA a= = =
. Thế tích khối chóp
.S ABCD
bằng
A.
3
6a
. B.
3
3
a
. C.
3
2a
. D.
3
a
.
Câu 15: Phương trình
2cos 1 0x
−=
có tập nghiệm là
A.
2, .
3
kk
π
π

±+


B.
2, .
6
kk
π
π

±+


C.
( ) (
)
2 ,2 .
36
kk ll
ππ
ππ

+ ∈+∈



D.
(
) ( )
2 ,2 .
36
kk ll
ππ
ππ

−+ −+



Trang 3/6 - Mã đề thi 214
Câu 16: Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên
( )
1; +∞
?
A.
42
21yx x=++
. B.
32
3 31yx x x=−+ +
.
C.
3
2
31
2
x
y xx
= −−+
.
D.
1yx=
.
Câu 17: Hàm số
32
3
() 6
32 4
xx
fx x=−+
A. đồng biến trên
(
)
2;3
. B. nghịch biến trên
(
)
2;3
.
C. nghịch biến trên
( )
;2−∞
. D. đồng biến trên
( )
2; +∞
.
Câu 18: Cho hàm số
21
21
x
y
x
+
=
có đồ thị
(
)
C
. Hệ số góc của tiếp tuyến với
(
)
C
tại điểm
( )
0; 1M
bằng
A.
4
. B.
1
. C.
0.
D.
4
.
Câu 19: Đồ thị hàm số
32
32yx x=−− +
có dạng
A.
-3 -2 -1 1 2 3
-3
-2
-1
1
2
3
x
y
B.
-3 -2 -1
1 2 3
-3
-2
-1
1
2
3
x
y
C.
-3 -2 -1 1 2 3
-3
-2
-1
1
2
3
x
y
D.
-3 -2 -1 1 2 3
-3
-2
-1
1
2
3
x
y
Câu 20: Cho hàm số
( )
2
fx x x=
xác định trên tập
[ ]
0;1D =
. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Hàm số
( )
fx
có giá trị lớn nhất và có giá trị nhỏ nhất trên
D
.
B. Hàm số
( )
fx
có giá trị lớn nhất và không có giá trị nhỏ nhất trên
D
.
C. Hàm số
( )
fx
có giá trị nhỏ nhất và không có giá trị lớn nhất trên
D
.
D. Hàm số
( )
fx
không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên
D
.
Câu 21: Giá trị của
3
lim
1
n
n
n
+∞
+
bằng
A.
1.
B.
3.
C.
1.
D.
3.
Câu 22: Trong hệ trục tọa độ
Oxy
cho hai điểm
( )
1; 0M
(
)
0; 2N
. Đường thẳng đi qua
1
;1
2
A



song song với đường thẳng
MN
có phương trình là
A. Không tồn tại đường thẳng như đề bài yêu cầu.
B.
2 2 0.xy+−=
C.
4 3 0.xy+−=
D.
2 4 3 0.xy +=
Câu 23: Trong hệ trục tọa độ
,Oxy
cho điểm
( )
1;1I
đường thẳng
( )
d
:3 4 2 0
xy+ −=
. Đường tròn
tâm
I
và tiếp xúc với đường thẳng
( )
d
có phương trình
A.
( ) ( )
22
1 1 5.xy+− =
B.
( ) ( )
22
1 1 25.xy+− =

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang lần 1. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh thử sức.

----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 352
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm