Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Bình Minh - Ninh Bình lần 1

Trang 1/6 - Mã đề thi 001
SỞ GD & ĐT NINH BÌNH
TRƯỜNG THPT BÌNH MINH
ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN 1
Năm học 2018 - 2019
Môn thi : Toán 12
Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi
001
Câu 1: Cho hình chóp
.
S ABC
có đáy là tam giác cân ti
A
,
AB AC a= =
,
120BAC
= °
. Mặt bên
tam giác đu và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy. Thể tích
V
của khối chóp
.
S ABC
là?
A.
3
Va
=
B.
3
2Va=
C.
3
8
a
V =
D.
3
2
a
V =
Câu 2: Giá trị cực tiểu của hàm số
32
3 92yx x x= −+
A.
7
B.
25
C.
20
D.
3
Câu 3: Tìm tất cả các giá trị của
m
để đồ thị hàm số
( )
2 42
12
ym xmxm= + +−
chỉ một điểm cực
đại và không có điểm cực tiểu.
A.
1, 5 0m <≤
B.
1
m ≤−
C.
10m−≤ ≤
D.
1 0,5m−< <
Câu 4: Cho khối lăng trụ đều
.’’ABC A B C
có cạnh đáy bằng a, góc tạo bởi A’B và đáy bằng
0
60
. Tính thể
tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’
A.
3
3
4
a
B.
3
3
4
a
C.
3
3a
D.
3
3a
Câu 5: Tìm tập các giá trị của tham số m để hàm số
( )
3
2
1 2018
3
x
y xmx= ++ +
đồng biến trên R?
A.
[
)
1; +∞
B.
[ ]
1; 2
C.
(
]
;2−∞
D.
[
)
2; +∞
Câu 6: Trong các đường tròn sau đây, đường tròn nào tiếp xúc với trục Ox?
A.
22
5+=xy
B.
22
4 2 40+ +=
xy xy
C.
22
10 1 0+ +=xy x
D.
22
2 10 0
++=xy x
Câu 7: Cho khối chóp
.S ABCD
thể ch bằng
1
đáy
ABCD
hình nh hành. Trên cạnh
SC
lấy
điểm
E
sao cho
2.SE EC
=
Tính thể tích
V
của khối tứ diện
SEBD
.
A.
1
6
V
=
B.
1
3
V =
C.
1
12
V =
D.
2
3
V
=
Câu 8: Khối tứ diện đều có mấy mặt phẳng đối xứng.
A.
5
B.
6
C.
4
D.
3
Câu 9: Cho hàm số
( )
y fx=
xác định, liên tục trên
và có bảng biến thiên sau:
Tìm tất cả các giá trị thực của tham số
m
để phương trình
( )
1fx m−=
có đúng hai nghiệm.
A.
2,
= m
1m ≥−
B.
0,>m
1m =
C.
2,
m =
1m >−
D.
21m < <−
Câu 10: Cho các Parabol
( ) ( )
( ) (
) ( )
22
12
1
: ,: 4 0
4
= = = =−+ >P y f x x x P y g x ax ax b a
các đỉnh lần
lượt là
12
,II
. Gọi
là giao điểm của
( )
1
P
Ox
. Biết rằng 4 điểm
12
,,,ABI I
tạo thành tứ giác lồi
diện tích bằng
10.
Tính diện tích
S
của tam giác
IAB
với
I
đỉnh của Parabol
( ) ( ) ( ) ( )
:.= = +P y hx f x gx
A.
6=S
B.
4=S
C.
9=S
D.
7=S
Trang 2/6 - Mã đề thi 001
Câu 11: Cho hàm số bậc ba
( )
fx
(
)
( )
( )
2
,,g x f mx nx p m n p
= ++
có đồ thị như hình dưới( Đường
nét liền đồ thị hàm f(x), nét đứt đồ thị của hàm g(x), đường thẳng
1
2
x =
trục đối xứng của đồ thị hàm
số g(x) )
Giá trị của biểu thức
( )( )( )
2=+ ++P nmm p p n
bằng bao nhiêu?
A.
12
B.
16
C.
24
D.
6
Câu 12: Cho hàm số
(
)
y fx
=
xác định liên tục trên khoảng
1
;
2

−∞


1
;
2

+∞


. Đồ thị hàm số
(
)
y fx=
là đường cong trong hình vẽ bên.
O
x
y
1
2
1
2
1
2
1
2
Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau
A.
[ ]
( )
1;2
max 2fx=
B.
[ ]
( )
2;1
max 0fx
=
C.
[ ]
(
) ( )
3;0
max 3fx f
=
D.
[ ]
( ) ( )
3;4
max 4fx f=
Câu 13: Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
14
21
x
y
x
=
.
A.
2y =
B.
1
2
y =
C.
4y =
D.
2y =
Câu 14: Cho 2 tập hợp
(
]
2;11
=M
[
)
2;11=N
. Khi đó
MN
là?
A.
( )
2;11
B.
[ ]
2;11
C.
{ }
2
D.
{ }
11
Trang 3/6 - Mã đề thi 001
Câu 15: Cho tứ diện
OABC
có
OA
,
OB
,
OC
đôi một vuông góc
OA a=
,
OB b=
,
OC c=
. Tính thể
tích khối tứ diện
OABC
.
A.
3
abc
B.
abc
C.
6
abc
D.
2
abc
Câu 16: Cho hàm số
( )
y fx=
có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A.
( ) ( )
1,5 0 2,5ff<<
B.
( ) ( )
1,50,2,50ff<<
C.
( )
(
)
1,5 0, 2,5 0
ff>>
D.
( ) ( )
1,5 0 2,5ff>>
Câu 17: Biết đồ thị hàm số
( )
2
2
21
6
m n x mx
y
x mx n
++
=
+ +−
(
m
,
n
tham số) nhận trục hoành trục tung làm
hai đường tiệm cận. Tính
mn
+
.
A.
6
B.
9
C.
6
D.
8
Câu 18: Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào trong bốn hàm số sau
A.
2
1
x
y
x
=
+
B.
22
1
x
y
x
−+
=
+
C.
2
2
x
y
x
−+
=
+
D.
22
1
x
y
x
=
+
Câu 19: Hàm số
4
2
yx=
nghịch biến trên khoảng nào?
A.
1
;
2
−∞


B.
1
;
2
+∞


C.
( )
0; .+∞
D.
( )
;0−∞
Câu 20: Gọi
M
,
N
giao điểm của đường thẳng
( )
:1dyx= +
đường cong
( )
24
:
1
x
Cy
x
+
=
. Hoành
độ trung điểm
I
của đoạn thẳng
MN
bằng?
A.
1.
B.
2.
C.
5
.
2
D.
5
.
2
Câu 21: Cho ba số
x
;
5
;
2y
theo thứ tlập thành cấp số cộng ba số
x
;
4
;
2y
theo thứ tự lập thành
cấp số nhân thì
2xy
bằng
A.
2 10xy−=
B.
29xy−=
C.
26xy−=
D.
28xy−=
Câu 22: Cho hàm số
32
1y x x mx=−− +
đồ thị
( )
C
. Tìm tham s m để
( )
C
cắt trục
Ox
tại 3 điểm phân
biệt .
A.
0m <
B.
1m >
C.
1m
D.
0m
Câu 23: Một đội gồm
5
nam
8
nữ. Lập một nhóm gồm
4
người hát tốp ca. Tính xác suất để trong
bốn người được chọn có ít nhất ba nữ.
A.
56
143
B.
73
143
C.
87
143
D.
70
143

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Bình Minh - Ninh Bình lần 1. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh thử sức.

----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 287
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm