Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc lần 1

Trang 1/6 - Mã đề thi 134
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
KÌ THI KSCĐ LỚP 12 LẦN I. NĂM HỌC 2018 - 2019
Đề thi môn: Toán học
Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề
(Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi: 134
SBD: ………………… Họ và tên thí sinh: ………………………………………………………………..
Câu 1: Cho hình chóp
.S ABCD
đáy
ABCD
hình chữ nhật với
2 , 2.AB a AD a= =
Tam giác
SAB
đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Thể tích
của hình chóp
.S ABCD
là:
A.
3
23
.
3
a
V =
B.
3
26
.
3
a
V
=
C.
3
32
.
4
a
V =
D.
3
6
.
3
a
V =
Câu 2: Đồ thị hàm số
2
2
23
x
y
xx
=
−−
có bao nhiêu đường tiệm cận?
A. 0 B. 2 C. 3 D. 1
Câu 3: Một hình lăng trụ có đúng 11 cạnh bên thì hình lăng trụ đó có tất cả bao nhiêu cạnh?
A. 33 B. 31 C. 30 D. 22
Câu 4: Cho đồ thị hàm số
()y fx=
dạng hình
vẽ bên. Tính tổng tất cả giá trị nguyên của m để
hàm số
() 2 5y fx m= −+
có 7 điểm cực trị.
A. 6. B. 3. C. 5. D. 2.
Câu 5: Trong hệ tọa độ Oxy cho đường thẳng
: 2 30dx y +=
. Phép tịnh tiến theo vectơ
(2; 2)v
biến
đường thẳng d thành đường thẳng d’ có phương trình là
A.
2 50xy
+=
.
B.
2 50
xy− +=
.
C.
2 50xy+ +=
.
D.
2 40xy +=
Câu 6: Cho phương trình
3
32 3
3 2 3 22 3 0x x xm x xm + −+ + + =
. Tập S tập hợp các giá trị của m
nguyên để phương trình có ba nghiệm phân biệt. Tính tổng các phần tử của S.
A. 15. B. 9. C. 0. D. 3.
Câu 7: Hình chóp
SABC
chiều cao
ha=
, diện tích tam giác
ABC
2
3a
. Tính thể tích hình chóp
SABC
.
A.
3
a
.
B.
3
3
a
.
C.
3
3
2
a
.
D.
3
3a
.
Câu 8: Đường cong trong hình bên đồ thị của
hàm số nào?
A.
1
1
x
y
x
+
=
.
B.
21
22
x
y
x
+
=
.
C.
1
x
y
x
=
.
D.
1
1
x
y
x
=
+
.
Câu 9: Bất phương trình
2 13 2xx−≤
có tổng năm nghiệm nguyên nhỏ nhất là
A. 10. B. 20. C. 15. D. 5
O
x
y
1
1
1
1
Trang 2/6 - Mã đề thi 134
Câu 10: Cho hàm số
32
23
y x xm=−−
. Trên
[ ]
1;1
hàm số có giá trị nhỏ nhất là -1. Tính m?
A.
6
m =
B.
3m =
C.
4
m =
D.
5
m =
Câu 11: Cho hình lập phương
.' ' ' 'ABCD A B C D
với
'O
tâm hình vuông
''' '
ABC D
. Biết rằng tứ
diện
'O BCD
có thể tích bằng
3
6a
. Tính thể tích V của khối lập phương
.' ' ' 'ABCD A B C D
.
A.
3
12Va=
B.
3
36Va
=
C.
3
54Va=
D.
3
18Va=
Câu 12: Tính góc giữa hai đường thẳng
: 3 20xy +=
': 3 1 0xy + −=
?
A.
0
90
B.
0
120
C.
0
60
D.
0
30
Câu 13: Cho hàm số
(
)
y fx
=
xác định trên đoạn
3; 5


và có bảng biến thiên như hình vẽ.
Khẳng định nào sau đây là đúng?
A.
)
3; 5
min 0y
=
B.
)
3; 5
max 2 5y
=
C.
)
3; 5
max 2y
=
D.
)
3; 5
min 2y
=
Câu 14: Cho hàm số
3
11yx x=
đồ thị (C). Gọi
1
M
điểm trên (C) hoành độ
1
2x =
. Tiếp
tuyến của (C) tại
1
M
cắt (C) tại điểm
2
M
khác
1
M
, tiếp tuyến của (C) tại
2
M
cắt (C) tại điểm
3
M
khác
2
M
,..., tiếp tuyến của (C) tại
1n
M
cắt (C) tại điểm
n
M
khác
( )
1
,4
n
Mn n
∈≥
. Gọi
( )
;
nn
xy
tọa độ
của điểm
n
M
. Tìm n sao cho
2019
11 2 0
nn
xy
++ =
.
A. n = 675 B. n = 673 C. n = 674 D. n = 672
Câu 15: Trên đường tròn tâm O cho 12 điểm phân biệt. Từ các điểm đã cho thể tạo được bao nhiêu tứ
giác nội tiếp đường tròn tâm O?
A.
4
12
C
B. 3
C.
4!
D.
4
12
A
Câu 16: Cho các hàm số
( )
4
2018fx x= +
,
( )
3
2 2018gx x=
( )
21
1
x
hx
x
=
+
. Trong các hàm số đã
cho, có tất cả bao nhiêu hàm số không có khoảng nghịch biến?
A. 2 B. 1 C. 0 D. 3
Câu 17: Tính giới hạn
2
1
32
lim
1
x
xx
x
−+
.
A.
1
.
B.
1
.
C.
2
.
D.
2
.
Câu 18: Cho hàm số
( )
y fx=
có đồ thị như hình vẽ
Phương trình
(
)
1 2. 0fx−=
có tất cả bao nhiêu nghiệm?
A. 2 B. Vô nghiệm C. 3 D. 4
Câu 19: Cho hàm số
( )
y fx=
liên tục trên
và có bảng biến thiên như hình dưới đây:
Khẳng định nào sau đây là sai?
Trang 3/6 - Mã đề thi 134
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng
( )
;1−∞
. B. Hàm số nghịch biến trên khoảng
( )
1; +∞
.
C. Hàm số đồng biến trên khoảng
( )
1;1
. D. Hàm số đồng biến trên khoảng
( )
1; 3
.
Câu 20: Cho lăng trụ lục giác đều cạnh đáy bằng a khoảng cách giữa hai đáy của lăng trụ bằng 4a.
Tính thể tích V của lăng trụ đã cho?
A.
3
33Va=
B.
3
63Va=
C.
3
23Va=
D.
3
93Va=
Câu 21: bao nhiêu giá trị nguyên của tham số
m
để đồ thị của hàm số
( )
( )
3 22 2
23y x m x m m xm= + + + −−
cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt?
A.
3
.
B.
4
.
C.
1
.
D.
2
.
Câu 22: Đồ thị hàm số
2
51
21
xx
y
xx
++
=
−−
có bao nhiêu đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang?
A.
1
.
B.
3
.
C.
2
.
D.
4
.
Câu 23: Một bác nông dân cần xây dựng một hố ga không nắp dạng hình hộp chữ nhật thể tích
3
3200cm
, tỉ số giữa chiều cao của hố và chiều rộng của đáy bằng
2
. Hãy xác định diện tích của đáy hố ga
để khi xây tiết kiệm nguyên vật liệu nhất?
A.
2
120cm
.
B.
2
1200cm
.
C.
2
160cm
.
D.
2
1600cm
.
Câu 24: Hàm số có đạo hàm trên khoảng . Nếu f’( = 0 và
f’’( > 0 thì
A. Điểm cực tiểu của hàm số. B. Giá trị cực đại của hàm số.
C. Điểm cực đại của hàm số. D. Giá trị cực tiểu của hàm số.
Câu 25: bao nhiêu giá trị nguyên của tham số
m
để hàm số
32
1
2 45
3
y x mx x
= +−
đồng biến trên
.
A.
0
.
B.
2
.
C.
3
.
D.
1
.
Câu 26: Tập xác định của hàm s
tan 2
yx
=
là:
A.
\,
4
D kk
π
π

= +∈



.
B.
\,
42
D kk
ππ

= +∈



.
C.
\,
2
D kk
π
π

= +∈



.
D.
\,
2
D kk
π

=



.
Câu 27: Cho hàm số
()y fx=
đạo hàm
42
'( ) ( 2) ( 1)( 3) 3fx x x x x= −+ +
. Tìm s đim cc tr
của hàm số
()y fx=
A. 6. B. 3. C. 1. D. 2.
Câu 28: tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số
21
1
xm
y
xm
++
=
+−
nghịch biến trên mỗi khoảng
( )
;4−∞
( )
11; +∞
?
A. 13 B. 12 C. 15 D. 14
Câu 29: Thể tích của khối lăng trụ có chiều cao bằng
h
và diện tích đáy bằng
B
A.
1
3
V Bh=
B.
1
2
V Bh=
. C.
1
6
V Bh=
. D.
V Bh=
.
Câu 30: Tìm điểm cực đại của hàm số
42
1
23
2
yxx= −−
.
A.
2
CĐ
x = ±
B.
2
CĐ
x =
C.
2
CĐ
x =
D.
0
CĐ
x =
Câu 31: Trong tất cả các hình chữ nhật có cùng diện tích
2
48m
,hình chữ nhật có chu vi nhỏ nhất là:
A.
316
B.
320
C. 16 D. 20

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc lần 1. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh thử sức.

----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 373
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm