Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Nguyễn Công Trứ - Hà Tĩnh lần 1

Mã đề 001 trang 1
S GD ĐT HÀ TĨNH ĐỀ THI TH THPT QUC GIA LN 1
TRƯỜNG THPT NGUYN CÔNG TR NĂM HỌC 2018 2019
thi có 6 trang) Môn Toán
Thi gian làm bài: 90 phút, không k thời gian phát đề
H và tên: ……………………………………
S báo danh: …………………………………
Mã đề thi 001
Câu 1. Th tích ca khi hp ch nht cnh a, 2a, 3a là
A.
2
6a
B.
3
6a
C.
2
2a
D.
3
2a
Câu 2. Cho hàm s có bng biến thiên như sau:
Giá tr cực đại ca hàm s đã cho bằng
A. 3 B. -1 C. -2 D. 2
Câu 3. Trong không gian Oxyz cho hai điểm
1; 1; 2A
2;1; 4B
. Véc tơ
AB
có tọa độ
A.
3; 0; 2
B.
1; 0; 6
C.
1; 2; 6
D.
1; 2; 6
Câu 4. Cho hàm s đồ th như hình vẽ
bên
Hàm s đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây
A.
B.
3; 
C.
;0
D.
0; 2
Câu 5. Vi 2 s thực dương a và b,
2
3
ln
a
b
bng
A.
2ln 3lnab
B.
2ln lnab
C.
2ln 3lnab
D.
2
ln
3
a
b
Câu 6. Biết , . Tích phân bng
A. . B. . C. . D. .
Câu 7. Bán kính
r
ca khi cu có th tích
3
36 cmV
A.
3 cmr
. B.
6 cmr
. C.
4 cmr
. D.
9 cmr
Câu 8. Tp nghim
S
của phương trình
33
log 2 1 log 1 1xx
A.
1S
B.
2S
C.
3S
D.
4S
Câu 9. Trong không gian Oxyz, mt phẳng (Oyz) có phương trình là
A.
0z
B.
0y
C.
0yz
D.
0x
y f x
y f x
x
y
1
2
-3
O
5
2
3f x dx
5
2
9g x dx
5
2
f x g x dx


10
3
6
12
Mã đề 001 trang 2
Câu 10. H nguyên hàm ca hàm s
2
33
x
f x x
A.
3
3 ln3
x
xC
B.
3
3
ln3
x
xC
C.
3
3
x
xC
D.
3
ln3
3
x
xC
Câu 11. Trong không gian Oxyz, mt phng
3 5 2 0x y z
đi qua điểm nào sau đây?
A.
1;2; 1M
B.
1;1; 1N
C.
2;0; 3P
D.
1;0; 1Q
Câu 12. Vi k và n là hai s nguyên dương tùy ý thỏa mãn
kn
, mệnh đề nào dưới đây là đúng?
A.
!
!!
k
n
n
A
k n k
. B.
!
!
k
n
n
A
nk
C.
!
!
k
n
n
A
k
D.
!
!!
k
n
k
A
n n k
Câu 13. Cho cp s nhân
n
u
có s hạng đầu
1
3u
và công bi
2q
. Giá tr ca
5
u
bng
A. 11 B. 96 C. 24 D. 48
Câu 14. Điểm nào sau đây là điểm biu din ca s phc
34zi
A.
3;4M
B.
3;4M
C.
3; 4M
D.
3; 4M 
Câu 15. Đưng cong trong hình v bên là đồ th ca hàm s nào ?
A.
3
32y x x
B.
3
32y x x
C.
3
32y x x
D.
3
32y x x
Câu 16. Cho hàm s
y f x
liên tc trên
và có đồ th
như hình vẽ bên. Gi M và m lần lượt là giá tr ln nht và giá
tr nh nht ca hàm s đã cho trên đoạn
. Giá tr ca
2M m bng
A. 4 B. 6
C. 5 D. 7
Câu 17. Cho hàm s
fx
có đạo hàm
2
3
' 2 1 ,f x x x x x  
. S điểm cc tr ca hàm s đã
cho là
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 18. Các s thc x, y tho mãn: 3x + y + 5xi = 2y 1 + (x y)i với i là đơn vị o
A.
14
x ; y
77

B.
24
x ; y
77
C.
14
x ; y
77
D.
14
x ; y
77
Câu 19. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm
1;2;1 A
,
2;2;1B
. Phương trình mặt cu tâm A, bán
kính AB
A.
2 2 2
1 2 1 5.x y z
B.
2 2 2
1 2 2 25.x y z
C.
2 2 2
1 2 1 25.x y z
D.
2 2 2
1 2 2 5.x y z
Câu 20. Đặt
5
log 3 a
, khi đó
9
log 1125
bng
A.
3
1
2a
B.
3
2
a
C.
3
2
2a
D.
3
1
a
Câu 21. Gi
12
,zz
là hai nghim của phương trình
2
2 10 0.zz
Giá tr
22
12
T z z
bng
x
y
4
2
O
O
x
y
2
4
6
2
1
2
3
1

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Nguyễn Công Trứ - Hà Tĩnh lần 1. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Nguyễn Công Trứ - Hà Tĩnh lần 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
4 703
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm