Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc lần 3

SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 3
NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN: Toán 12
Thời gian làm bài: 90 phút không kể thời gian giao đề;
(50 câu trắc nghiệm)
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Mã đề thi
101
Họ và tên:..................................................................... SBD: .............................
Câu 1: Một tổ
6
học sinh nam
9
học sinh nữ. Hỏi bao nhiêu cách chọn
6
học sinh đi lao động,
trong đó
2
học sinh nam?
A.
24
69
CC
+
. B.
. C.
24
69
.AA
. D.
24
69
.
CC
.
Câu 2: Cho hình chóp có diện tích mặt đáy là 3a
2
và chiều cao bằng 2a. Thể tích khối chóp bằng
A.
3
3a
. B.
3
a
. C.
3
6
a
. D.
3
2
a
.
Câu 3: Trong không gian
Oxyz
, cho vec tơ
( )
3; 5;6AB =

, biết điểm
( )
0;6;2A
. Tìm tọa độ điểm
B
.
A.
( )
3 ;11; 4B −−
. B.
( )
3 ;1; 8B
. C.
31
; ;4
22
B



. D.
( )
3 ; 11; 4B
.
Câu 4: Cho hàm số
()y fx=
có bảng biến thiên như sau:
Số nghiệm của phương trình
2 () 3 0fx+=
A.
1
. B.
2
. C.
3
. D.
4
.
Câu 5: Họ nguyên hàm của hàm số
(
)
cosfx x x=
A.
2
sinx
2
x
C+
. B.
2
cosx
2
x
C+
.
C.
sinx+cosxxC
+
. D.
sinx-cosx xC+
.
Câu 6: Tiệm cận ngang, tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
1
2x 2
x
y
=
+
A. Tiệm cận ngang
1
2
y =
, tiệm cận đứng
1x =
.
B. Tiệm cận ngang
1
2
y =
, tiệm cận đứng
1x =
C. Tiệm cận ngang
1x =
, tiệm cận đứng
1
2
y =
D. Tiệm cận ngang
1
2
y =
, tiệm cận đứng
1x =
.
x
−∞
3
0
3
+∞
y
0
+
0
0
+
y
+∞
3
2
3
+∞
Câu 7: Cho hàm số
(
)
fx
liên tục trên đoạn
[ ]
1; 3
đồ
thị như hình vẽ bên. Gọi
M
m
lần lượt giá trị lớn nhất
nhỏ nhất của hàm số đã cho trên
[ ]
1; 3
. Giá trị của
Mm
bằng ?
A.
0
. B.
5
. C.
4
. D.
1
.
Câu 8: Cho hình chóp tam giác
.
S ABC
đáy
ABC
tam giác vuông tại
A
,
AB a
=
,
2
AC a=
, cạnh
bên
SA
vuông góc với mặt đáy và
SA a=
. Tính thể tích
V
của khối chóp
.S ABC
.
A.
3
4
a
V =
. B.
3
3
a
V =
. C.
3
2
a
V =
. D.
3
Va=
.
Câu 9: Tập xác định của hàm số
( )
4
3
1yx
=
là:
A.
[
)
1;+∞
. B.
( )
1;+∞
. C.
. D.
{ }
\1
Câu 10: Cho hàm số
()y fx=
bảng biến
thiên như hình n. Đồ thị hàm số
()y fx=
tổng số bao nhiêu đường tiệm cận đứng và tiệm
cận ngang ?
A.
1
. B.
2
. C.
3
. D.
0
.
Câu 11: Mặt cầu ngoại tiếp hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng 2a thì có bán kính là:
A.
2
a
. B.
3
2
a
. C.
3
2
a
. D.
a
.
Câu 12: Cho đường thẳng
1
:
2
xt
d
yt
=
=
. Điểm nào sau đây không nằm trên đường thẳng
d
?
A.
(
)
1;4
. B.
1
;1
2



. C.
( )
1;0
. D.
( )
1;2
.
Câu 13: Tính din tích
S
ca hình phng gii hn bi đ th của hàm s
32
3yx x=
và trc hoành.
A.
27
4
S =
. B.
29
4
S =
. C.
27
4
S =
. D.
13
2
S =
.
Câu 14: Phát biểu nào sau đây là đúng ?
A.
sin x. sindx x C
=−+
. B.
sin x. cos
dx x C=−+
.
C.
sin x. sin
dx x C= +
. D.
sin x. cosdx x C= +
.
Câu 15: Tính
( )
b
a
I f x dx=
, biết
( )
Fx
là một nguyên hàm của
( )
fx
( ) ( )
2, 3Fa Fb=−=
.
A.
1I =
. B.
1I =
. C.
5I =
. D.
5I
=
.
Câu 16: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số
m
để phương trình
sinx 1m−=
có nghiệm?
A.
20m
−≤
. B.
01m≤≤
. C.
1m
. D.
0m
.
Câu 17: Cho hệ trục tọa độ vuông góc
( )
;; ;Oi jk

, chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau
A.
(
)
;;M x y z OM xi y j zk
=++

. B.
222
1i jk= = =

.
C.
. . .1
i j jk ki= = =
 
. D.
( )
;;
u x y z mu mxi my j mzk= ⇒= + +

.
Câu 18: Cho hàm số
()y fx=
có bảng biến thiên như sau
Giá trị cực tiểu của hàm số là
A.
2
. B.
1
. C.
3
. D.
0
.
Câu 19: Cho hàm số
( )
y fx=
liên tục trên đoạn
[ ]
;ab
. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường
cong
( )
y fx=
, trục hoành và các đường thẳng
;x ax b= =
A.
( )
b
a
f x dx
. B.
( )
a
b
f x dx
. C.
( )
b
a
f x dx
. D.
( )
b
a
f x dx
.
Câu 20: Tính
2
23
lim
2 31
n
I
nn
=
++
.
A.
I = −∞
. B.
0I =
. C.
1
I =
. D.
I = +∞
.
Câu 21: Cho
2
log 6 a=
. Khi đó giá trị của
3
log 18
được tính theo
a
là:
A.
. B.
a
. C.
1
a
a +
. D.
23a +
.
Câu 22: Cho hình hộp
.'' ' 'ABCD A B C D
(như hình vẽ).
A'
B'
C'
B
D
C
A
D'
Chọn mệnh đề đúng?
A. Phép tịnh tiến theo
DC

biến điểm
'A
thành điểm
'B
.
B. Phép tịnh tiến theo
'AB

biến điểm
'A
thành điểm
C'
.
C. Phép tịnh tiến theo
AC

biến điểm
'A
thành điểm
D'
.
D. Phép tịnh tiến theo
'AA

biến điểm
'A
thành điểm
'B
.
x
−∞
2
0
2
+∞
y
+
0
0
+
0
y
−∞
1
3
1
−∞

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc lần 3. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc lần 3. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 82
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm