Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Gang Thép - Thái Nguyên lần 2

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT GANG THÉP
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2
NĂM HỌC 2018 – 2019
Môn: Toán
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
Mã đề thi
101 Họ và tên:
………………………………………….
Lớp:
……………...……..………
Câu 1. Cho hình chóp
.
S ABC
đáy
ABC
tam giác vuông tại
,
, 3
AB a AC a
;
SA
vuông góc với
đáy,
2SA a
.Khoảng cách từ điểm
đến mặt phẳng
SBC
bằng
A.
2 3
7
a
. B.
3
7
a
. C.
3
19
a
. D.
2 3
19
a
.
Câu 2. Gọi
là thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường
y x
,
0
y
4
x
quanh trục
Ox
. Đường thẳng
0 4  
x a a
cắt đồ thị hàm số
y x
tại
M
(hình vẽ). Gọi
thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay tam giác
OMH
quanh trục
Ox
. Biết rằng
1
2
V V
. Khi đó
A.
2
a
. B.
2 2
a
. C.
5
2
a
. D.
3
a
.
Câu 3. Có bao nhiêu cách xếp 5 học sinh theo một hàng ngang?
A. 10. B. 24. C. 5. D. 120.
Câu 4. Cho hai hàm số
,
f x g x
xác định liên tục trên
, chọn khẳng định sai trong các khẳng định
sau
A.
2 2
f x dx f x dx
. B.
. .
f x g x dx f x dx g x dx
.
C.
f x g x dx f x dx g x dx
. D.
f x g x dx f x dx g x dx
.
Câu 5. Cho
2
2
1
10
d ln
1
x a
x x
x b b
với
,
a b
. Tính
? P a b
A.
1P
. B.
5
P
. C.
7
P
. D.
2P
.
Câu 6. Xếp ngẫu nhiên 2 quả cầu xanh, 2 quả cầu đỏ, 2 quả cầu trắng (các quả cầu y đôi một khác nhau)
thành một hàng ngang. Tính xác suất để hai viên quả cầu màu trắng không xếp cạnh nhau.
A.
2
3
P
. B.
1
3
P
. C.
5
6
P
. D.
1
2
P
.
Câu 7. Hàm số
2
2
4 1
y x có giá trị lớn nhất trên
1;1
A. 10. B. 17. C. 14. D. 13.
Câu 8. Cho phương trình
2
2 2 4 1   x mx x
(m là tham số). Gọi
,p q
lần lượt là các giá trị m nguyên nhỏ
nhất và lớn nhất thuộc
10;10
để phương trình trên có nghiệm. Khi đó giá trị
2 T p q
A. 10. B. 19. C. 20. D. 8.
Câu 9. Cho hàm số
( )y f x
có đồ thị như hình vẽ. Chọn khẳng định đúng.
A. Giá trị cực tiểu của hàm số là
2
y
. B. Giá trị cực đại của hàm số là
2
y
.
C. Điểm cực tiểu của hàm số là
2
x
. D. Điểm cực đại của hàm số là
2
x
.
Câu 10. Cho hàm số
( )f x
có đạo hàm trên
và có đồ thị hàm số
'( )y f x
như hình vẽ.
Biết rằng
( 1) (3) (2) (6) f f f f
. Khi đó giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số trên
1;6
A.
(2)f
3f
. B.
(2)f
6
f
.
C.
(2)f
1
f
. D.
( 1)
f
6
f
.
Câu 11. Cho hình chóp
.
S ABCD
đáy
ABCD
hình vuông cạnh
a
, cạnh bên
SA
vuông góc với đáy,
cạnh bên
SC
tạo với đáy một góc bằng
0
60 .
Khi đó thể tích của khối chóp
.
S ABCD
là:
A.
3
2
6
a
. B.
3
6
3
a
. C.
3
6
9
a
. D.
3
3
3
a
.
Câu 12. Cho
, 0
p q
thỏa mãn
9 12 16
log log log
p q p q
. Tính giá trị của
p
q
?
A.
8
5
. B.
. C.
1 5
2
. D.
1 3
2
.
Câu 13. Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau
Hàm số
y f x
đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
0;1
. B.
1;

. C.
1;0
. D.
;0

.
Câu 14. Trong không gian với hệ trục
Oxyz
, cho điểm
1;1;2
A
3; 2; 3
B
. Mặt cầu
S
có tâm
I
thuộc
trục
Ox
và đi qua hai điểm
,
có phương trình là
A.
2 2 2
8 2 0
x y z x . B.
2 2 2
8 2 0
x y z x .
C.
2 2 2
4 2 0
x y z x . D.
2 2 2
8 2 0
x y z x .
Câu 15. Đồ thị hàm số
2
1
1
x
f x
x
có tất cả bao nhiêu tiệm cận đứng và tiệm cận ngang?
A.
4
. B.
3
. C.
1
. D.
2
.
Câu 16. Tổng các nghiệm của phương trình
2 2 5
log ( 1) log ( 2) log 125
  x x
A.
3 33
2
. B.
3 33
2
. C. 3. D.
33
.
Câu 17. Cho
0, 1, , , 0
a a m n n
, chọn đẳng thức đúng
A.
n
m m n
a a
. B.
m
n
m
n
a a
. C.
m
m
n
n
a a
. D.
.
.
m n m n
a a a
.
Câu 18. Cho hình chóp
.
S ABCD
đáy hình chữ nhật,
, 2 AB a AD a
. Tam giác
SAB
cân tại
S
nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Góc giữa đường thẳng
SC
mặt phẳng
ABCD
bằng
ο
45
. Gọi
M
là trung điểm của
SD
. Tính theo
a
khoảng cách
d
từ điểm
M
đến mặt phẳng
SAC
.
A.
1513
89
a
d
. B.
2 1315
89
a
d
. C.
1315
89
a
d
. D.
2 1513
89
a
d
.
Câu 19. Tập nghiệm bất phương trình
2
3
2 16
x x
A.
; 1
B.
4;

.
C.
1;4
. D.
; 1 4;

.
Câu 20. Tập tất cả các giá trị của tham số m để phương trình
1 1 sin sin
m m x x
nghiệm
;a b
. Giá trị
a b
bằng
A.
1
2
4
. B.
1
2
4
. C.
1
2
2
. D.
1
2
2
.
Câu 21. Trong không gian với hệ trục tọa độ
Oxyz
, cho 2 điểm
1;2;3 , 2;4;4
M A
hai mặt phẳng
: 2z 1 0, : 2 4 0
P x y Q x y z
. Viết phương trình đường thẳng
đi qua
M
, cắt
,P Q
lần
lượt tại
,
sao cho tam giác
ABC
cân tại
và nhận
AM
làm đường trung tuyến.
A.
1 2 3
1 1 1
x y x
. B.
1 2 3
2 1 1
x y x
.
C.
1 2 3
1 1 1
x y x
. D.
1 2 3
1 1 1
x y x
.
Câu 22. Cho hàm số
1
2
x
y
x
, gọi
d
tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm hoành độ bằng
2
m
. Biết
đường thẳng
d
cắt tiệm cận đứng của đồ thị hàm số tại điểm
1 1
;A x y
cắt tiệm cận ngang của đồ thị hàm
số tại điểm
2 2
;B x y
. Gọi
S
tập hợp các số
m
sao cho
2 1
5
x y . Tính tổng bình phương các phần tử
của
S
.
A.
10
. B.
9
. C.
0
. D.
4
.
Câu 23. Một khối nón tròn xoay chu vi đáy bằng
4
, độ dài đường sinh bằng 4, khi đó thtích của khối
nón tròn xoay bằng
A.
8 3
3
V
. B.
14
3
V
. C.
16
3
V
. D.
2 14
3
V
.

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Gang Thép - Thái Nguyên lần 2. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Gang Thép - Thái Nguyên lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 449
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm