Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hà Nội lần 1

Trang 1/6 - Mã đề 100
TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN-BA VÌ
TỔ TOÁN TIN
ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN 1
NĂM HỌC 2018 2019
Môn: Toán
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
Mã đề thi
100
Họ và tên:………………………………….Lớp:…………….............……..……
Câu 1. Cho số phức
z
thỏa mãn:
1 (2 ) 3i z i z
. Môđun của số phức
2
1
i z
w
i
là?
A.
122
5
. B.
3 10
2
. C.
45
4
. D.
122
2
.
Câu 2. Xét hàm số trên . Khng định nào sau đây đúng?
A. . B. . C. . D. .
Câu 3. Cho . Từ lập được bao nhiêu số tự nhiên chữ số đôi một khác nhau?
A. . B. . C. . D. .
Câu 4. Tọa độ một véctơ pháp tuyến của mặt phẳng
đi qua ba điểm
2;0;0M
,
0; 3;0N
,
0;0;4P
là:
A.
2; 3;4
. B.
6;4; 3
. C.
6; 4;3
. D.
6;4;3
.
Câu 5. Khi lăng trụ có đáy là hình vuông cạnh
,a
đường cao bằng 3a thể tích bằng
A.
3
3a . B.
3
2 3a . C.
3
3
6
a
. D.
3
3
3
a
.
Câu 6. Cho lăng trụ tam giác
.ABC A B C
đáy tam giác đều cạnh
a
. Độ dài cạnh bên bằng
4a
. Mặt
phẳng
BCC B
 
vuông góc với đáy và
30B BC
. Thể tích khối chóp
.ACC B
 
là:
A.
3
3
2
a
. B.
3
3
12
a
. C.
3
3
18
a
. D.
3
3
6
a
.
Câu 7. Trong không gian với hệ tọa đ
Oxyz
, cho điểm
2;1;1A
hai đường thẳng
1
3
: 1
2
x t
d y
z t
,
2
3 2
: 3
0
x t
d y t
z
. Phương trình đường thng đi qua
A
, vuông góc với
1
d và cắt
2
d
A.
1 2
2 1 2
x y z
. B.
2 1 1
1 1 1
x y z
.
C.
2 1 1
2 1 2
x y z
. D.
1 2
1 1 1
x y z
.
Câu 8. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:
A. Số phức
z a bi
có môđun là
2 2
a b
.
B. Số phức
z a bi
số phức đối
z a bi
.
C. Số phức
0z a bi
khi và chỉ khi
0
0
a
b
.
1
2 1
x
y
x
0;1
0;1
max 1y
0;1
max 0y
0;1
1
min
2
y
0;1
1
min
2
y
1,2,3, 4A
A 4
32
24
256 18
Trang 2/6 - Mã đề 100
D. Số phức
z a bi
được biểu diễn bởi điểm
;M a b
trong mặt phẳng phức Oxy.
Câu 9. Cho số phức z thỏa mãn:
2
(3 2 ) (2 ) 4i z i i . Hiệu phần thực và phần ảo của số phức
z
là
A.
2
. B.
3
. C.
1
. D.
0
.
Câu 10. Cho hình lăng trụ tam giác đều và . Góc gia hai đường thẳng
bằng
A. . B. . C. . D. .
Câu 11. Cho
3
log 15 a . Tính
25
log 15A theo a.
A.
2 1
a
A
a
. B.
1
a
A
a
. C.
2 1
a
A
a
. D.
2
1
a
A
a
.
Câu 12. Cho
2
F x x
là mt nguyên hàm của hàm số
2
.
x
f x e
. Khi đó
2
.
x
f x e dx
bằng
A.
2
2x x C
. B.
2
x x C
. C.
2
2 2x x C
. D.
2
2 2x x C
.
Câu 13. Tính thể tích
V
của khối nón có bán kính đáy bằng
3
và chiều cao bằng
6
.
A.
108V
. B.
54V
. C.
36V
. D.
18V
.
Câu 14. Số tim cận đứng của đồ thị hàm số
2
16 4x
y
x x
là
A.
1
. B.
3
. C.
2
. D.
0
.
Câu 15. Cho
a
,
b
là các số thực dương. Rút gọn biểu thức
4
3 24
3
12 6
.
.
a b
P
a b
được kết quả là :
A.
ab
. B.
2 2
a b
. C.
2
ab
. D.
2
a b
.
Câu 16. Phương trình
2
3 2
2 1
x x
có tổng các nghim là:
A.
2
. B.
3
. C.
7
. D.
7
.
Câu 17. Gọi
; ;M a b c
là giao đim của đường thẳng
1 1 3
:
1 2 2
x y z
d
: 2 2 3 0mp P x y z
. Khi đó tổng
T a b c
bằng
A.
5
. B.
4
. C.
6
. D.
2
.
Câu 18. Din tích miền nh phẳng giới hạn bởi các đường 2
x
y ,
3y x
,
1y
bằng
A.
1
3
ln 2
. B.
1 1
ln 2 2
. C.
1
1
ln 2
. D.
1
2
ln 2
.
Câu 19. Cho hình chóp tứ giác đều
.S ABCD
tất cả các cạnh bằng
3
. Tính diện tích xung quanh của hình
nón có đáy là đường tròn ngoại tiếp tứ giác
ABCD
và chiều cao bằng chiều cao của nh chóp.
A.
9
2
xq
S
. B.
9 2
4
xq
S
. C. 9
xq
S
. D.
9 2
2
xq
S
.
Câu 20. Tập nghiệm
S
của bất phương trình
2
4x
1
8
2
x
là
A.
;3S 
. B.
S 1; 
.
C.
S ;1 3;  
. D.
1;3S
.
Câu 21. Tìm khoảng đồng biến của hàm số .
A. . B. . C. . D. .
Câu 22. Trong các dãy số sau, dãy số nào không phi cấp số cộng?
.ABC A B C
AB a
2AA a
AB
BC
90 30 60 45
3 2
3 1y x x
2;0
0;2
0;3
1;3
Trang 3/6 - Mã đề 100
A.
1;1;1;1;1.
B.
8; 6; 4; 2;0.
C.
3;1; 1; 2; 4.
D.
1 3 5 7 9
; ; ; ; .
2 2 2 2 2
Câu 23. Trong không gian vi hệ tọa độ
Oxyz
, cho các điểm
0;2;1A
,
6;0;3B
,
2;1;1C
. Khoảng cách
t điểm
C
đến mặt phẳng trung trực của đoạn
AB
bằng
A.
7
11
. B.
6
11
. C.
5
11
. D.
4
11
.
Câu 24. Nguyên hàm của hàm số
1
f x
x x
là
A.
2
x
C
. B.
2
C
x
. C.
2
C
x
. D.
2
x
C
.
Câu 25. Cho hai véc tơ
1; 2;3 , 2;1;2a b
. Khi đó tích vô hướng
.a b b
bằng
A.
12
. B.
2
. C.
11
. D.
10
.
Câu 26. Đường cong trong hình vẽ dưới đây là đồ thị của m số nào?
A. . B. . C. . D. .
Câu 27. Trong mt chiếc hộp hình trụ, người ta bỏ vào đấy ba quả banh tenis, biết rằng đáy của hình tr
bằng hình tn ln trên quả banh chiều cao của hình trụ bằng ba ln đường kính quả banh. Gọi
1
S
là tng diện tích của ba quả banh,
2
S
diện tích xung quanh của hình trụ. Tỉ số diện tích
1
2
S
S
là:
A.
5
. B.
3
. C.
2
. D.
1
.
Câu 28. Cho hàm số đạo hàm liên tục trên . Đ thị hàm số như hình vẽ sau:
Số điểm cực trị của hàm số
A. . B. . C. . D. .
Câu 29. Với giá trị nào của
x
thì biểu thức:
3 2
5
( ) log ( 2 )f x x x x
xác định?
A.
( 1;0) (2; )x
. B.
(0;2) (4; )x 
.
C.
(0;1)x
. D.
(1; )x
.
Câu 30. Cho hàm số liên tục trên đoạn
2;2
và đ thị như hình vẽ dưới đây. Số nghim thực
của phương trình
2 ( ) 1 0f x
trên đoạn
2;2
là
3
3 2y x x
3
3 2y x x
2
3 2y x x
4 2
2y x x
y f x
y f x
5y f x x
3
4 1 2
( )y f x
O
x
y

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hà Nội lần 1. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hà Nội lần 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 556
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm