Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh - Thái Bình lần 2

Câu 1: Cho khối chóp
.S ABC
diện tích đáy bằng
2
2a
, đường cao
3aSH =
. Thể tích khối chóp
.S ABC
?
A.
3
a
B.
3
2a
C.
3
3a
D.
3
3a
2
Câu 2: Cho hàm số
có bảng biến thiên như sau. Giá trị cực đại của hàm số bằng
4
- 1
3
-2
-2
1
f(x)
+
-
x
A.
2
B.
4
C.
3
D.
1
Câu 3: Trong không gian
Oxyz
, cho ba điểm
(3;3;7)A
(2;3;2)B
,
( 2; 3;3)C −−
. Tọa độ trọng tâm
G
của tam giác
ABC
?
A.
(1;1;4)G
B.
(2; 1;3)G
C.
(1;2;3)G
D.
(1; 1;1)G
Câu 4: Cho hàm số y = f(x) đồ thị như hình
vẽ bên. Hàm số đã cho đồng biên trong
khoảng nào dưới đây?
A.
( 2;0)
B.
C.
( 3;1)
D.
(1; )+
x
y
y
x
1
0
- 3
- 1
1
1
F
Câu 5: Biết
2
3
log 3
a
a
b

=


, tính
log
a
b
. A.
6
B.
5
C.
12
D.
4
Câu 6: Cho
33
22
( ) x =1 , ( ) x 5f x d g x d =

. Tìm a để
33
22
( 2ax 3 ( )) x ( 2) ( ) x 10a f x d a g x d+ + =

A.
2a =
B.
3a =−
C.
1a =
D.
3a =
Câu 7: Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình lập phương có cạnh bằng
1
?
A.
3
B.
43
3
C.
3
2
D.
33
Câu 8: Tập các nghiệm của phương trình:
2
( 2x 3)ln( 1) 0xx =
?
A.
1; 2; 3
B.
1; 2; 3
C.
1; 2; 3
D.
2; 3
Câu 9: Trong không gian
Oxyz
trục
Ox
song song với mặt phẳng có phương trình nào?
A.
z0x by c d+ + + =
với
22
( 0)bc+
B.
z =0y +
C.
z 1 0by c+ + =
với
22
( 0)bc+
D.
10x+=
SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC CẢNH
(Đề thi có 6 trang)
KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 2 - 2019
Bài thi: TOÁN 12
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 001
Câu 10: Họ nguyên hàm của hàm số
( ) sin2xfx=
?
A.
os2xcC+
B.
os2xcC−+
C.
1
os2x
2
cC+
D.
2
sin xC+
Câu 11: Trong không gian
Oxyz
, mặt phẳng
( ): 3 0P x y z+ + =
,
()P
đi qua điểm nào dưới đây?
A.
(1;1; 1)M
B.
( 1; 1; 1)N −−
C.
(1;1;1)P
D.
( 1;1;1)Q
Câu 12: Một tập
A
n
phần tử, số tập con khác rỗng của tập
A
?
A.
!n
B.
C.
21
n
D.
2
n
Câu 13: Một cấp số cộng
()
n
u
10
số hạng, biết
1
3u =
,
10
u
=67. Tính tổng các số hạng của cấp số
cộng này.
A.
350
B.
700
C.
175
D.
330
Câu 14: Điểm biểu thị số phức
32zi=−
A.
(3; 2)M
B.
( 2;3)N
C.
(2;3)P
D.
(3;2)Q
Câu 15: Đồ thị trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào?
A.
1
1
x
y
x
=
+
B.
3
3x-2yx=−
C.
42
2x 1yx=
D.
42
2x 1yx= +
x
y
-2
0
1
-1
-1
1
G
Câu 16: Cho hàm số
liên tục trên [-3;2]đồ
thị như hình vẽ n. Gọi
,Mm
lần lượt giá
trị lớn nhất nhỏ nhất của
()fx
trên
[ 3;2]
. Tính
Mm
.
A.
4
B.
5
C.
6
D.
7
1
0
2
- 4
0
2
1
- 3
f(x)
x
Câu 17: Cho
có đạo hàm
32
'( ) ( 1) ( 2)f x x x x= +
. Số điểm cực trị của hàm số
()fx
?
A.
1
B.
2
C.
3
D.
6
Câu 18: Tìm số phức
z
thỏa mãn
2 3 2z i z+ =
A.
2zi=+
B.
2zi=−
C.
32zi=−
D.
3zi=+
Câu 19: Phương trình mặt cầu đường kính
AB
với
( 1;2;5), (3; 2; 1)AB−−
?
A.
2 2 2
( 1) ( 3) 12x y z+ + + + =
B.
2 2 2
( 1) ( 3) 3x y z+ + + + =
C.
2 2 2
( 1) ( 3) 12x y z + + =
D.
2 2 2
( 1) ( 3) 48x y z + + =
Câu 20: Đặt
2
log 3 a=
. Tính theo
a
giá trị
18
log 12
A.
21
a +2
a +
B.
2
2a -1
a +
C.
2
2a 1
a
+
D.
2
1 2a
a+
+
Câu 21: Gọi
12
,zz
là hai nghiệm của phương trình
2
2z 5 0z + =
. Tính
2
1 1 2
.z z z+
.
A.
5
B.
10
C.
15
D.
0
Câu 22: Trong không gian
Oxyz
cho hai mặt phẳng
( ):x 2 3 0P y z + =
,
( ):x 2 3 0Q y z + + =
bao nhiêu điểm
M
hoành độ nguyên thuộc Ox sao cho tổng khoảng cách từ
M
đến hai mặt
phẳng
( ), ( )PQ
bằng khoảng cách giữa
()P
()Q
.
A. 2 B. 4 C. 6 D. 7
Câu 23: Bất phương trình
( ) ( )
2x 1 3
2 1 2 1
x−+
+
có bao nhiêu nghiệm nguyên thuộc
[ 100;100]
.
A. 98 B. 99 C. 100 D. 101
Câu 24: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai m
2
yx=
2x
1
y
x
=
ln2S a b=+
với
,ab
là những số hữu tỷ. Tính
ab+
?
A.
1
3
B.
2
C.
2
3
D. 1
Câu 25: Cho khối nón đường sinh bằng
2a
, thiết diện qua trục của hình nón tam giác đều. Tính
diện tích xung quanh của hình nón.
A.
2
2 a
B.
2
a
C.
2
2
3
a
D.
2
4
3
a
Câu 26: Cho hàm số
có bảng biến thiên như hình bên. Tìm số tiệm cận của đồ thị hàm số
1
-3
2
1
-1
+
-
f(x)
x
A.
0
B.
1
C.
2
D.
3
Câu 27: Tính thể tích khối tứ diện đều có
4
đỉnh là đỉnh của khối lập phương cạnh
a
.
A.
3
3
a
B.
3
4
a
C.
3
6
a
D.
3
12
a
Câu 28: Hàm số
2
2x
( ) 2
x
fx
=
đạo hàm là
A.
2
2x
'( ) (2x 2).2 .ln2
x
fx
=−
B.
2
2x
(2x 2).2
'( )
ln2
x
fx
=
C.
2
1 2 x
'( ) (1 ).2 .ln2
x
f x x
+−
=−
D.
2
2x
(1 x).2
'( )
ln2
x
fx
=
Câu 29: Cho hàm số
bảng biến thiên
như hình vẽ bên.Số nghiệm thực của
phương trình
( ) 4fx=
?
A.
2
B.
3
C.
4
D.
1
+
+
+
3
5
-3
4
-3
2
-
f(x)
x
Câu 30: Cho hình chóp tứ giác đều, biết hai mặt bên đối diện diện tạo với nhau góc
0
60
, tính góc giữa
mặt bên và mặt đáy của hình chóp.
A.
0
45
B.
0
60
C.
0
60
hoặc
0
30
D.
0
30
Câu 31: Tổng các nghiệm của phương trình
2
log (17.2 8) 2x
x
−=
bằng
A.
1
B.
2
C.
2
D.
3
Câu 32: Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với đáy, SA
=a. Tập hợp những điểm M trong không gian sao cho SM tạo với(ABC) góc 45
0
?

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh - Thái Bình lần 2. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh - Thái Bình lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.184
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm