Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên Đại học Vinh - Nghệ An (Lần 2)

Trang 1/6 - Mã đề thi 132
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
(Đề thi gồm 06 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 – LẦN 2
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 132
Họ và tên thí sinh: ..................................................................... Số báo danh: ................................
Câu 1: Với
là số thực bất kỳ, mệnh đề nào sau đây sai?
A.
2
10 100 .

B.
10 10 .
C.
2
10 10 .
D.
Câu 2: Giới hạn
2
2
1
lim
( 2)
x
x
x

bằng
A.
.
B.
3
.
16
C.
0.
D.
.
Câu 3: Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường
,
x
y xe
0,y
0,x
1x
xung quanh trục
Ox
A.
1
22
0
d.
x
V x e x
B.
1
0
d.
x
V xe x
C.
1
22
0
d.
x
V x e x
D.
1
2
0
d.
x
V x e x
Câu 4: Cho hình lập phương
.ABCD A B C D
(tham khảo hình vẽ
bên). Góc giữa hai đường thẳng
AC
AD
bằng
A.
0
45 .
B.
0
30 .
C.
0
60 .
D.
0
90 .
D'
A'
C'
B'
D
C
B
A
Câu 5: Số cách sắp xếp
6
học sinh ngồi vào
6
trong
10
ghế trên một hàng ngang là
A.
10
6.
B.
6!.
C.
6
10
.A
D.
6
10
.C
Câu 6: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của một trong
bốn hàm số sau. Hỏi đó là đồ thị của hàm số nào?
A.
2
.
1
x
y
x
B.
2
.
1
x
y
x
C.
2
.
2
x
y
x
D.
2
.
1
x
y
x
2
2
1
1
O
x
y
u 7: Cho hàm số
()y f x
bảng biến thiên như hình
vẽ bên. Hàm số
()y f x
nghịch biến trên khoảng nào
trong các khoảng sau đây?
A.
( 1; 0).
B.
( 1; 1).
C.
( ; 1).
D.
(0; ).
0
1
x
y'
y
0
0
1
Trang 2/6 - Mã đề thi 132
Câu 8: Trong không gian
,Oxyz
đường thẳng
3 2 4
:
1 1 2
x y z
d

cắt mặt phẳng
()Oxy
tại điểm có
tọa độ là
A.
( 3; 2; 0).
B.
(3; 2; 0).
C.
( 1; 0; 0).
D.
(1; 0; 0).
Câu 9: Đồ thị của hàm số nào sau đây có tiệm cận ngang?
A.
2
1
.
xx
y
x

B.
2
1.y x x
C.
2
1.y x x
D.
2
1.y x x
Câu 10: Tập nghiệm của bất phương trình
22
x
A.
[0; 1).
B.
( ; 1).
C.
(0; 1).
D.
(1; ).
Câu 11: Trong không gian
,Oxyz
điểm
(3; 4; 2)M
thuộc mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau?
A.
( ) : 7 0.R x y
B.
( ) : 5 0.S x y z
C.
( ) : 1 0.Qx
D.
( ) : 2 0.Pz
Câu 12: Trong không gian
,Oxyz
cho
( 3; 2; 1)a
điểm
(4; 6; 3).A
Tìm tọa độ điểm
B
thỏa mãn
.AB a
A.
(7; 4; 4).
B.
(1; 8; 2).
C.
( 7; 4; 4).
D.
( 1; 8; 2).
Câu 13: Trong hình vẽ bên, điểm
M
biểu diễn số phức
.z
Số phức
z
A.
2.i
B.
1 2 .i
C.
1 2 .i
D.
2.i
1
2
O
M
y
x
Câu 14: Cho hàm số
()y f x
tập xác định
( ; 4]
bảng biến thiên như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của
hàm số đã cho là
A.
3.
B.
2.
C.
4.
D.
5.
1
1
2
0
0
3
0
4
y
y'
x
1
2
Câu 15: Tất cả các nguyên hàm của hàm số
1
()
23
fx
x
A.
1
ln(2 3) .
2
xC
B.
1
ln 2 3 .
2
xC
C.
ln 2 3 .xC
D.
1
ln 2 3 .
ln2
xC
Câu 16: Cho hình chóp tam giác đều
.S ABC
2 , 3 .SA a AB a
Khoảng cách từ
S
đến mặt phẳng
()ABC
bằng
A.
7
.
2
a
B.
.a
C.
.
2
a
D.
3
.
2
a
Câu 17: Tích phân
1
2
0
( 3)dx x x
bằng
A.
2.
B.
1.
C.
4
.
7
D.
7
.
4
Trang 3/6 - Mã đề thi 132
Câu 18: Trong không gian
,Oxyz
mặt phẳng
( ) : 2 6 3 0P x y z
cắt trục
Oz
đường thẳng
56
:
1 2 1
x y z
d


lần lượt tại
A
.B
Phương trình mặt cầu đường kính
AB
A.
2 2 2
( 2) ( 1) ( 5) 36.x y z
B.
2 2 2
( 2) ( 1) ( 5) 9.x y z
C.
2 2 2
( 2) ( 1) ( 5) 9.x y z
D.
2 2 2
( 2) ( 1) ( 5) 36.x y z
Câu 19: Phương trình bậc hai nào sau đây có nghiệm là
12i
?
A.
2
2 3 0.zz
B.
2
2 5 0.zz
C.
2
2 5 0.zz
D.
2
2 3 0.zz
Câu 20: Cho hình nón có góc ở đỉnh bằng
0
60 ,
bán kính đáy bằng
.a
Diện tích xung quanh của hình nón
bằng
A.
2
2.a
B.
2
.a
C.
2
3.a
D.
2
4.a
Câu 21: Cho biết
3
11
( ) 2
3
F x x x
x
một nguyên hàm của
22
2
()
( ) .
xa
fx
x
Tìm nguyên hàm của
( ) cos .g x x ax
A.
sin cos .x x x C
B.
11
sin2 cos2 .
24
x x x C
C.
sin cos .x x x C
D.
11
sin2 cos2 .
24
x x x C
Câu 22: Cho khối chóp
.S ABC
thể tích
.V
Các điểm
,,A B C

tương ứng trung điểm các cạnh
, , .SA SB SC
Thể tích khối chóp
.S A B C
bằng
A.
.
8
V
B.
.
4
V
C.
.
2
V
D.
.
16
V
Câu 23: Giá trị nhỏ nhất của hàm số
x
y xe
trên đoạn
[ 2; 0]
bằng
A.
0.
B.
2
2
.
e
C.
.e
D.
1
.
e
Câu 24: Tập xác định của hàm số
3
22
1 log log (1 )y x x
A.
0; 1 .
B.
1
; 1 .
2


C.
1
;.
2




D.
1
; 1 .
2



Câu 25: Cho hàm số
()y f x
bảng biến thiên như
hình vẽ bên. Số nghiệm của phương trình
( 1) 2fx
A.
5.
B.
4.
C.
2.
D.
3.
2
4
3
0
0
y
y'
x
2
Câu 26: Có bao nhiêu số phức
z
thỏa mãn
(1 ) (2 ) 13 2i z i z i
?
A.
4.
B.
3.
C.
2.
D.
1.
Câu 27: Cho hàm số bậc bốn
( ).y f x
Hàm số
()y f x
đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực đại của hàm số
2
22y f x x



A.
1.
B.
2.
C.
4.
D.
3.
3
1
1
O
y
x

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên Đại học Vinh - Nghệ An (Lần 2), với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi thử được tổ chức vào chiều ngày 15/04/2018 nhằm tạo cơ hội để các em học sinh khối 12 tham gia thử sức, đề thi có đáp án.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên Đại học Vinh - Nghệ An (Lần 2). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Toán lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 359
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Toán

Xem thêm