Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT Lương Phú - Thái Nguyên

Trang 1/6 - Mã đề thi 232
SỞ GD-ĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT LƯƠNG PHÚ
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018
MÔN TOÁN
Thi gian làm bài: 90 phút;(50 câu trc nghim)
Mã đề: 232
(Thí sinh không được s dng tài liu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................
Câu 1: Gi A tập hợp các số tự nhiên 5 chữ số đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên
một số tự nhiên thuộc tập
.
A
Tính xác suất để chọn được một số thuộc A số đó chia hết
cho 5.
A.
53
.
243
P
B.
17
.
81
P
C.
11
.
27
P
D.
2
.
9
P
Câu 2: Cho hai số phức
1
23zi
2
34zi . Tìm số phức
12
zz z.
A.
75zi . B. 17zi . C. 5zi. D. 5zi.
Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ
,Oxyz
cho ba điểm
4;2;5 , 3;1;3 , 2;6;1 .ABC
Phương trình mặt phẳng
.
A
BC
A.
9160xyz . B.
230xz
.
C.
230xyz. D. 45130xy z .
Câu 4: bao nhiêu giá trị của tham số
m
để giá trị nhỏ nhất của hàm số
2
2yx xm
trên đoạn

1; 2
bằng
3
.
A.
1.
B.
0
.
C.
2 .
D.
6
.
Câu 5: Cho hình nón đỉnh S, đáy hình tròn tâm O, thiết diện qua trục tam giác đều
cạnh a, thể tích của khối nón là:
A.
3
1
3
8
a
. B.
3
1
3
24
a
. C.
3
1
3
6
a
. D.
3
1
3
12
a
.
Câu 6: Cho hình chóp
.SABCD
có đáy
A
BCD
là hình vuông cạnh
a
và cạnh bên
SA
vuông
góc với mặt đáy. Gọi
E
trung điểm của cạnh
CD
. Biết khoảng cách từ
A
đến mặt phẳng

SBE
bằng
2
3
a
, tính thể tích khối chóp
.SABCD
theo
a
.
A.
3
.
14
.
26
SABCD
a
V
B.
3
.
.
3
SABCD
a
V
C.
3
.
2
.
3
SABCD
a
V
D.
3
.SABCD
Va
Câu 7: Đồ thị ở hình bên là của
hàm số nào trong các hàm số sau?
A.
3
31yx x
.
B.
3
31yxx
.
C.
2
1 yxx
.
D.
42
1yx x .
Câu 8: Cho hàm số
()yfx
có bảng biến thiên như sau.
x
y
1
3
-1
1
O
Trang 2/6 - Mã đề thi 232
C
B'
C'
A
'
H
Mệnh đề nào dưới đây sai?
A. Hàm số đạt cực tiểu tại
3x
. B. Hàm số có hai điểm cực trị.
C. Hàm số có giá trị cực đại bằng -1. D. Hàm số có giá trị cực đại bằng
2 .
Câu 9: Ông Quang cho Ông Tèo vay 1 tỷ đồng với lãi suất hàng tháng 0,5% theo hình
thức tiền lãi hàng tháng được cộng vào tiền gốc cho tháng kế tiếp. Sau 2 năm, ông Tèo trả
cho ông Quang cả gốc lẫn lãi. Hỏi stiền ông o cần trả bao nhiêu đồng? (Lấy làm tròn
đến hàng nghìn)
A. 3.225.100.000. B. 1.121.552.000. C. 1.127.160.000. D. 1.120.000.000.
Câu 10: Tìm
m
để đthị hàm số
42
2( 1)yx m x m
ba điểm cực trị
;;
A
BC
sao cho
OA BC
, trong đó
O
là gc ta đ;
A
là đim cc đi, B
C
là hai đim cc tiu ca đ
thị hàm số.
A.
22m 
.
B.
222m 
.
C.
222m 
.
D.
223m 
.
Câu 11: Cho hình chóp tứ gc đều
.SABCD
có cạnh đáy bằng
a
, góc giữa cạnh bên
SA
mặt phẳng đáy bằng
30. Tính diện tích xung quanh
x
q
S
của hình trụ có một đường tròn đáy
đường tròn nội tiếp hình vuông
A
BCD
và chiu cao bng chiu cao ca hình chóp
.S ABCD
.
A.
2
6
12
xq
a
S
.
B.
2
3
12
xq
a
S
.
C.
2
6
6
xq
a
S
.
D.
2
3
6
xq
a
S
.
Câu 12: Cho hình lăng trụ
.'''
A
BC A B C có tất cả các cạnh đều bằng
a
. Góc tạo bởi cạnh bên
mặt phẳng đáy bằng
0
30 . Hình chiếu
H
ca
A
trên mt phng (''')
A
BC trung điểm
của
''BC . Tính theo
a
khoảng cách giữa hai mặt phẳng đáy của lăng trụ .'''
A
BC A B C .
A.
2
a
.
B.
3
a
.
C.
3
2
a
.
D.
2
2
a
.
Câu 13: Cho hàm số
1
1
x
y
x
. Mệnh đề nào
dưới đây đúng?
A. Hàm số đồng biến trên
\1
.
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng
;1
1;
.
C. Hàm số đồng biến trên khoảng

;1

1; 
.
D. Hàm số đồng biến trên khoảng
;1

1;
.
Câu 14: Trong không gian với hệ trục tọa độ
Oxyz , cho

1; 1;1A
,
0;1; 2B
,
2;0;1C
:10Pxyz
. Tìm điểm
NP
sao cho
22 2
2SNANBNC đạt giá trị nhỏ nhất.
A.
153
;;
244
N



. B.
3; 5;1N
. C.
2;0;1N
. D.
31
;;2
22
N




.
Câu 15: Tìm nguyên hàm của hàm số
() sin2
f
xx
.
A.
sin 2 cos 2
x
dx x C
. B.
cos 2
sin 2
2
x
x
dx C
.
Trang 3/6 - Mã đề thi 232
C.
sin 2 2cos2
x
dx x C
. D.
cos 2
sin 2
2
x
x
dx C
.
Câu 16: Tất cả giá trị của tham số
m
để đồ thị
42
:23Cyx x
cắt đường thẳng
:dy m
tại bốn điểm phân biệt là
A.
43.m
B.
4.m 
C.
3.m 
D.
7
4.
2
m
Câu 17: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình chữ nhật với
AB a.
Cạnh bên SA
vuông góc với mặt phẳng đáy. Trong các tam giác sau, tam giác nào không phải tam giác
vuông?
A.
SBD
B.
SBC
C.
SAB
D.
SCD
Câu 18: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số
2
2
2
34
x
y
x
x

là:
A. 3. B. 1. C. 0. D. 2.
Câu 19: Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường
1yx
; trục Ox đường thẳng
3x
quay xung quanh trục Ox. Tính thể tích của khối tròn xoay được tạo thành?
A.
3
2
. B.
2
. C.
. D.
3
.
Câu 20: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
cho
(1; 2; 3), (5; 2; 0).AB
Khi đó
A.
3.AB

B.
23.AB

.
C.
61.AB

.
D.
5.AB

.
Câu 21: Cho số phức
zabi
, ab
tha mãn

11 2zizi
và
1z
. Tính giá
trị của biểu thức

2
3
P
ab ab
A.
16P .
B.
10P .
C.
14
P
.
D.
12
P
.
Câu 22: Tìm hệ số của số hạng chứa
8
x
trong khai triển Nhị thức Niu tơn của
2
(0)
22
n
nx
x
x




, biết số nguyên dương
n
thỏa mãn
32
50
nn
CA
.
A.
97
12
.
B.
29
51
.
C.
297
512
.
D.
279
215
.
Câu 23: bao nhiêu giá trị nguyên của tham số
m
để phương trình
3
3
cos cosmm x x
có nghiệm thực?
A.
3
.
B.
0
.
C.
2 .
D.
1.
Câu 24: Mt hp có
10
viên bi màu trắng,
20
viên bi màu xanh và
30
viên bi màu đỏ.
bao nhiêu cách chọn ngẫu nhiên hai trong số các viên bi thuộc hộp đó?
A.
3540
. B. 60. C.
1770
. D. 3600.
Câu 25: Phương trình
2
512x
log 4.log ( ) 2
12x 8
x
có bao nhiêu nghiệm thực?
A.
1.
B.
3
.
C.
2 .
D.
0
.
Câu 26: Với các số thực dương
, ab
bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
3
222
2
log 1 3log log
a
ab
b




B.
3
222
2
log 1 3log log
a
ab
b




.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT Lương Phú - Thái Nguyên, nội dung tài liệu gồm với 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút, đề thi thử Toán có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT Lương Phú - Thái Nguyên. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Toán lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 263
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Toán

Xem thêm