Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc lần 3

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT
XUÂN
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 3
Năm học 2018-2019
Môn : 12
Thời gian làm bài: 50 phút;
(40 câu trắc nghiệm)
đề thi 101
Đề thi 4 trang
Câu 1: Sóng điện từ có tần số 10 MHz truyền trong chân không với bước sóng
A. 30 m. B. 60m. C. 3 m. D. 6 m.
Câu 2: Trong chân không, ánh sáng có bước sóng lớn nhất trong số c ánh sáng đơn sắc: đỏ, vàng
lam, tím là
A. ánh sáng lam. B. ánh sáng tím C. ánh sáng vàng. D. ánh sáng đỏ
Câu 3: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về mẫu nguyên tử Borh?
A. Trong các trạng thái dừng, động năng của êlectron trong nguyên tử bằng không.
B. Khi ở trạng thái cơ bản, nguyên tử có năng lượng cao nhất.
C. Trạng thái kích thích có năng lượng càng cao thì bán kính quỹ đạo của êlectron càng lớn.
D. Nguyên tử bức xạ khi chuyển từ trạng thái cơ bản lên trạng thái kích thích.
Câu 4: Một sợi dây đàn hồi dài 100 cm, có hai đầu A, B cố định. Một sóng truyền trên dây với tần số
50 Hz,
trên
dây đếm được 5 nút sóng (kể cả hai nút A, B). Tốc độ truyền sóng trên dây
A. 25 m/s . B. 20 m/s. C. 30 m/s.
D. 15 m/s.
Câu 5: Một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ 2 s tại một nơi gia tốc trọng trường
2 2
g = Π (m/s )
. Chiều dài của con lắc là:
A. 1,8 m B. 2 m C. 1,5 m
.
D. 1 m
Câu 6: Khi ánh sáng Mặt Trời chiếu qua lớp kính cửa sổ chúng ta không quan sát thấy hiện tượng tán
sắc ánh sáng, là vì
A. kính của sổ là loại thấu kính có chiết suất như nhau đối với mọi ánh ng đơn sắc.
B. ánh sáng trắng ngoài trời là những sóng ánh sáng không kết hợp nên chúng không bị tán sắc.
C. các tia sáng qua cửa sổ bị tán sắc nhưng các tia ló chồng chất lên nhau, tổng hợp trở lại thành ánh
sáng trắng.
D. kính của sổ không phải là lăng kính nên không làm tán sắc ánh sáng.
Câu 7: Với cùng một công suất cần truyền tải, nếu tăng điện áp hiệu dụng nơi truyền tải lên 20 lần
thì công suất hao phí trên đường dây
A. giảm đi 400 lần. B. giảm đi 20 lần. C. tăng lên 40 lần. D. tăng lên 400 lần.
Câu 8: Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ dựa trên
A. hiệu ứng Jun – Lenxơ. B. hiện tượng cảm ứng điện từ.
C. hiện tượng tự cảm. D. hiện tượng nhiệt điện.
Câu 9: Dòng điện Phucô là
A. dòng điện chạy trong vật dẫn
B. dòng điện cảm ứng sinh ra trong vật dẫn khi vật dẫn chuyển động trong từ trường
C. dòng điện xuất hiện trong tấm kim loại khi nối tấm kim loại với hai cực của nguồn điện
D. dòng điện cảm ứng sinh ra trong mạch kín khi từ thông qua mạch biến thiên.
Câu 10: Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Tia hồng ngoại dễ tạo ra giao thoa hơn tia tử ngoại.
B. Tần số của tia hồng ngoại luôn lớn hơn tần số của tia tử ngoại.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C. Chỉ có tia hồng ngoại có tác dụng nhiệt, còn tia tử ngoại thì không.
D. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại có bản chất khác nhau.
Câu 11: Trong một đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh, ờng độ dòng điện sớm pha
(với
0<
<0,5
) so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch. Đoạn mạch đó:
A. gồm điện trở thuần và cuộn thuần cảm B. gồm điện trở thuần và tụ điện
C. chỉ có cuộn cảm D. gồm cuộn thuần cảm và tụ điện
Câu 12: Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là U
MN
= 60 (V). Chọn câu luôn đúng.
A. Điện thế ở M có giá trị dương, ở N có giá trị âm. B. Điện thế ở M cao hơn điện thế ở N 60 (V).
C. Điện thế ở N bằng 0 (V). D. Điện thế ở M là 40 (V).
Câu 13: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 4cos(5
t -
3
) cm. Biên độ dao động pha
ban đầu của vật là
A. 4 cm và
2
3
rad. B. 4 cm và
4
3
rad. C. 4 cm và
3
rad. D. 4 cm và
3
rad.
Câu 14: Biến điệu sóng điện từ là quá trình:
A. Biến sóng điện từ có tần số thấp thành sóng điện từ có tần số cao.
B. Khuếch đại biên độ sóng điện từ
C. Trộn sóng điện từ âm tần với sóng điện từ cao tần
D. Biến đổi sóng cơ thành sóng điện từ
Câu 15: Công thức liên hệ giữa tốc độ truyền sóng v, bước sóng λ, chu kì sóng T và tần số sóng f
A. v = λ.T = λ/f. B. λ = v.f = v/T. C. λ = v.T = v/f. D. λ.T = v.f.
Câu 16: ờng độ dòng điện trong mạch phân nhánh có dạng i = 2
cos100t (A), khi đó cường độ
dòng điện hiệu dụng trong mạch là
A. I = 1,41 (A). B. I = 2,83 (A). C. I = 4 (A). D. I = 2 (A).
Câu 17: Hiện nay, bức xạ được sử dụng để kiểm tra nh lí của hành khách đi máy bay là
A. tia Rơn-ghen. B. tia gamma.
C. tia tử ngoại. D. tia hồng ngoại.
Câu 18: Để khảo sát sự nh hưởng của chiều i y treo con lắc đơn tới chu ta làm thí nghiệm với
con lắc đơn có
A. khối lượng vật thay đổi. B. chiều dài thay đổi.
C. biên độ của con lắc đơn thay đổi. D. vị trí treo con lắc đơn thay đổi.
Câu 19: Đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp. Độ lệch pha của điện áp so với cường độ
dòng điện trong mạch được xác định bởi công thức
A.
R
ZZ
CL
tan
. B.
CL
ZZ
R
tan
. C.
CL
R
UU
U
tan
. D.
R
ZZ
CL
tan
.
Câu 20: Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa vào hiện tượng nào sau đây?
A. Hiện tượng phát quang. B. Hiện tượng quang điện trong.
C. Hiện tượng quang điện ngoài. D. Hiện tượng ion hóa.
Câu 21: Tại hai điểm M N trong một i trường truyền sóng hai nguồn ng dao động cùng
phương, cùng pha cùng tần số f = 40 Hz. Coi biên độ của sóng, tốc độ truyền ng không đổi
trong quá trình truyền. Trên đoạn MN, hai phần tử dao động với biên độ cực đại lân cận nhau vị
trí cân bằng cách nhau 1,5 cm. Tốc độ truyền sóng trong môi trường này bằng:
A. 0,3 m/s B. 0,6 m/s C. 1,2 m/s D. 2,4m/s
Câu 22: Trong hiện ợng giao thoa sóng với hai nguồn đồng pha, những điểm trong vùng giao thoa
dao động với biên độ cực đại và cực tiểu khi hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn lần lượt là
A. k
/2; (2k+1)
/4 với (k
Z) B. (2k+1)
/4; k
/2 với (k
Z)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C. (2k+1)
/2; k
với (k
Z) D. k
; (2k+1)
/2 với (k
Z)
Câu 23: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, để đo bước sóng của nguồn phát sóng ta cần đo đại
lượng nào sau đây?
A. Khoảng vân i, khoảng cách từ màn tới nguồn D, vị trí vân sáng.
B. Khoảng vân i, khoảng cách từ màn tới nguồn D.
C. Khoảng vân i.
D. Khoảng vân i, khoảng cách từ màn tới nguồn D, khoảng cách giữa hai khe sáng a.
Câu 24: Khi hiện tượng quang điện xẩy ra thì
A. dòng quang điện bão hòa luôn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa Anot và Catot.
B. bước sóng ánh sáng kích thích nhỏ hơn giới hạn quang điện.
C. động năng ban đầu của electron quang điện càng lớn khi cường độ chùm sáng càng lớn.
D. dòng quang điện bằng không khi hiệu điện thế giữa Anot Catot bằng không.
Câu 25: Con lắc lò xo dao động điều hòa, khi tăng khối lượng của vật lên 4 lần thì tần số dao động của
vật
A. tăng lên 2 lần. B. tăng lên 4 lần. C. giảm đi 4 lần. D. giảm đi 2 lần.
Câu 26: Trong quá trình làm thực hành khảo sát mạch điện R, L, C mắc nối tiếp ta không dùng
dụng cụ nào sau đây?
A. Đồng hồ đa năng. B. Nguồn điện xoay chiều 6 – 12 V.
C. Nguồn điện một chiều. D. Tụ điện và cuộn dây.
Câu 27: Một con lắc xo gồm xo nhẹ độ cứng 100 N/m vật nhỏ khối lượng m. Con lắc dao
động điều hòa theo phương ngang với chu T. Biết thời điểm t nào đó vật li độ 5cm, sau đó T/4
vật có tốc độ 50 cm/s. Giá trị của m bằng
A. 0,5 kg. B. 1,0 kg. C. 1,2 kg. D. 0,8 kg.
Câu 28: Đặt điện áp
0
u U cos t
(U
0
ω
không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB như
hình vẽ. Điện áp hai đầu đoạn mạch AB sớm
pha
/ 6
so với cường độ dòng điện trong
đoạn mạch, điện áp hai đầu đoạn mạch AM
lệch pha
/ 3
so với cường độ dòng điện
trong đoạn mạch. Tổng trở đoạn mạch AB
AM lần lượt
200
100 3
. H số
công suất của đoạn mạch X là
A. 0. B.
1
2
. C. 1/2. D.
.
Câu 29: Ba tụ điện C
1
= 1 F, C
2
= 3 F, C
3
= 6 F. Cách ghép nào sau đây cho điện dung của bộ tụ là
2,1
F?
A. (C
1
song song C
3
) nối tiếp C
2
. B. Ba tụ ghép song song nhau.
C. (C
2
song song C
3
) nối tiếp C
1
. D. Ba tụ ghép nối tiếp nhau.
Câu 30: Một sóng hình sin đang truyền trên
một sợi dây theo chiều dương của trục Ox.
Hình vẽ tả hình dạng của sợi dây tại thời
điểm t
1
(đường nét đứt) t
2
= t
1
+ 0,3 (s)
(đường liền nét). Tại thời điểm t
2
, vận tốc của
điểm N trên đây là
A. -65,4 cm/s. B. 39,3 cm/s. C. -39,3 cm/s. D. 65,4 cm/s.

Đề thi thử năm 2019 môn Vật lý

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc lần 3. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc lần 3. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
3 483
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm