Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Lý lần 1 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh

Trang 1
SỞ GD & ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN
--------------------
(Đề thi có 05 trang)
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN 1 NĂM
HỌC 2022 - 2023
MÔN: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề
(40 câu trắc nghiệm)
Họ và tên: ...................................................................... Số báo danh: ..............
Câu 1. Mt khung dây dn phng, dt, hình ch nht có din tích
2
60 cm
, quay đều quanh mt trục đối
xng (thuc mt phng ca khung) trong t trường đều ca vecto cm ng t vuông góc vi trc quay và
có độ ln
0,4T
. T thông cực đại qua khung dây là
A.
3
0,6 10 Wb
B.
3
4,8.10 Wb
C.
3
2,4.10 Wb
D.
Câu 2. mặt nước, có hai ngun kết hp
,AB
dao động theo phương thẳng đứng và với phương trình
2cos 20 mm
AB
u u t

. Tốc độ truyn sóng là
30 cm/s
. Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyn
đi. Phần t
M
mặt nước cách hai ngun lần lượt là
10,5 cm
13,5 cm
có biên độ dao động là
A.
2mm
B.
6 mm
C.
4mm
D.
1 mm
Câu 3. Cho đoạn mch gồm điện tr thun
R
ni tiếp t điện có điện dung
C
. Khi dòng điện xoay chiu
có tn s góc
chy qua thì tng tr của đoạn mch là
A.
22
()RC
B.
2
2
1
R
C



C.
22
()RC
D.
2
2
1
R
C



Câu 4. Sóng cơ truyền theo trc
Ox
với phương trình
cos 4 0,02 cm,su a t x

. Tốc độ truyn ca
sóng này là
A.
100 cm/s
. B.
50 cm/s
. C.
150 cm/s
. D.
200 cm/s
.
Câu 5. Ti mt thời điểm nào đó, một sóng ngang có tn s
4 Hz
lan truyn trên mt si dây và làm cho
si dây có dng nhu hình v dưới đây. Biết rằng điểm
M
đang ở v trí thp nht, dim
P
đang ở v trí
cao nhất, còn điểm
N
đang chuyển động đi xuống và khong cách giữa hai điểm
M
P
theo phương
ngang là
50 cm
. Hãy cho biết sóng truyn theo chiu nào và vi tốc độ bao nhiêu?
A. Sóng truyn t
P
đến
M
vi tốc độ
1,0 m/ s
.
B. Sóng truyn t
M
đến
P
vi tốc độ
1,0 m/ s
.
C. Sóng truyn t
P
đến
M
vi tốc độ
0,8 m/s
.
D. Sóng truyn t
M
đến
P
vi tốc độ
0,8 m/s
.
Câu 6. Một dòng điện xoay chiều có cường độ tc thi:
2cos 100it
, (trong đó i tính bằng
A
còn
t
tính bng
s
). Phát biểu nào sau đây đúng:
A. Tn s của dòng điện là
100 Hz
B. Tn s góc của dòng điện là
100 Hz
C. ờng độ hiu dng của dòng điện là
2A
D. Dòng diện đổi chiu 314 ln trong mt giây.
Câu 7. Mt chất điểm dao động điều hòa vi chu k
0,5 s
và biên độ
2 cm
. Vn tc ca chất điểm ti
v trí cân bằng có độ ln bng
A.
8 cm/ s
B.
0,5 cm/ s
C.
3 cm/s
D.
4 cm/s
Câu 8. Trong dao động điều hòa thì li độ, vn tc và gia tốc là ba đại lượng biến đổi điều hòa theo thi
gian và có
A. cùng pha. B. cùng biên độ. C. cùng tn s góc. D. cùng pha ban đầu.
Câu 9. Khi nói v sóng âm phát biu nào sau đây là sai?
A. Đơn vị ca mức cường độ âm là
2
/mW
.
B. Sóng âm không truyền được trong chân không.
đề 132
Trang 2
C. H âm có tn s nh hơn
16 Hz
.
D. Siêu âm có tn s lớn hơn
20kHz
.
Câu 10. Trên mt sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. Khong cách t một nút đến mt bng k nó bng
A. mt phần tư bước sóng. B. một bước sóng.
C. mt nửa bước sóng. D. hai bước sóng.
Câu 11. Hiện tượng cộng hưởng th hin rõ rt nht khi
A. biên độ ca lực cưỡng bc nh B. lc ma sát của môi trường ln.
C. lc ma sát của môi trường nh D. tn s ca lực cưỡng bc ln
Câu 12. Cáp quang dùng để truyn internet gm có phn lõi và phn v. Chiết sut ca phn lõi và phn
v cn thỏa mãn điều kin gì?
A. Chiết sut phần lõi không liên quan gì đến chiết sut phn v.
B. Chiết sut phn lõi cn lớn hơn chiết sut phn v.
C. Chiết sut phn lõi cn nh hơn hoặc bng chiết sut phn v.
D. Chiết sut phn lõi cn lớn hơn hoặc bng chiết sut phn v.
Câu 13. mặt nước có hai nguồn dao động theo phương vuông góc với mặt nước, có phương trình dao
động:
cosu A t
. Trong min gp nhau ca hai sóng, những điểm dao động với biên độ cực đại s
hiệu đường đi từ hai nguồn đến điểm đó bằng:
A. mt s nguyên ln nửa bước sóng B. mt s l nửa bước sóng
C. mt s nguyên lần bước sóng D. mt s l ln phần tư bước sóng
Câu 14. Mt dây dẫn điện thẳng được đặt vuông góc vi mt phẳng như hình vẽ. Đường sc t quay
ngược chiều kim đồng h. Chiu của dòng điện là
A. đi vào mặt phng.
B. đi ra khỏi mt phng và vuông góc vi mt phng
C. quay ngược chiều kim đồng h.
D. quay theo chiều kim đồng h.
Câu 15. Trên sợi dây đàn hồi dài
1,8m
, hai đầu c định, đang có sóng dừng vi 6 bng sóng, biết sóng
truyn trên dây có tn s
100 Hz
. Tốc độ truyn sóng trên dây
A.
10 m/s
B.
20 m/s
C.
600 m/s
D.
60 m/s
Câu 16. Mt con lắc đơn có chiều dài 1, dao động điều hòa vi chu k T. Gia tc trọng trường
g
tại nơi
có con lắc đơn dao động là:
A.
2
2
.
4
lT
g
B.
2
2
4
g
T
C.
2
4
l
g
T
D.
2
2
4l
g
T
Câu 17. Xe máy điện Klara ca Vinfast có khối lượng
108 kg
. B gim xóc lò xo Kaifa s dng trên xe
này tương đương với một lò xo có độ cng
20000 N/ m
. Khi mt bn hc sinh nng
52 kg
ngi lên xe
thì h s có chu kì dao động riêng xp x bng
A.
0,46s
. B.
0,32s
. C.
0,56s
. D.
0,33s
.
Câu 18. Mạng điện sinh hot Nht Bản có điện áp hiu dng
110 V
trong khi Vit Nam ta là
220 V
.
Chiếc đài Sony xách tay từ Nht Bn v nước ta phải được gn thêm mt máy biến áp nh có tng s
4800 vòng dây . Cuộn sơ cấp ca máy biến áp này có s vòng dây là
A. 3200 vòng . B. 3600vòng. C. 2400vòng. D. 1600vòng.
Câu 19. Một sóng cơ truyền dc theo trc
Ox
có phương trình
cos 20 cmu A t x


vi
t
tính
bng s. Tn s của dao động này bng
A.
20 Hz
B.
10 Hz
C.
15 Hz
D.
5 Hz
Câu 20. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Suất điện động của máy phát điện xoay chiu t l vi tốc độ quay ca roto.
B. Dòng điện xoay chiu mt pha ch có th do máy phát điện xoay chiu mt pha to ra.
Trang 3
C. Dòng điện do máy phát điện xoay chiu to ra luôn có tn s bng s vòng quay trong mt giây ca
roto.
D. Ch có dòng xoay chiu mt pha mi tạo ra được t trường quay.
Câu 21. Mt con lắc lò xo dao động điều hòa t do vi tn s
3,2 Hzf
.
Lần lượt tác dng lên vt các ngoi lc biến thiên tun hoàn
1 2 3 4
cos 6,2 , cos 6,5 , cos 6,8 , cos 6,1F t N F t N F t N F t N
. Vật dao động cơ cưỡng bc
với biên độ ln nht khi chu tác dng ca lc
A.
1
F
B.
4
F
C.
3
F
D.
2
F
Câu 22. Một máy phát điện xoay chiu mt pha có rôto gm 4 cp cc t. Khi máy hoạt động tạo ra điện
áp xoay chiu
220cos 100u t V
. Rôto quay vi tốc độ
A. 1500 vòng / phút B. 750 vòng / phút C. 500 vòng / phút D. 3000 vòng / phút
Câu 23. Đặt điện áp
0
cos 100u U t
) (t tính bằng s) vào hai đầu mt t điện có điện dung
4
10 /CF
. Dung kháng ca t điện là
A.
200Ω
B.
50Ω
C.
150Ω
D.
100Ω
Câu 24. Đặt điện áp
0
cos 100u U t
) (vi
0
U
không đổi,
thay đổi) vào hai đầu đoạn mch mc ni
tiếp gồm điện tr
R
, cun dây thun cảm có độ t cm
L
và t điện có điện dung
C
, khi
0

thì
trong mch có cộng hưởng điện. Tn s góc
0
A.
1
LC
B.
LC
C.
2
LC
D.
2 LC
Câu 25. c sóng là khong cách giữa hai điểm
A. Gn nhau nhất mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.
B. Gn nhau nht trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.
C. Trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.
D. Trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha.
Câu 26. Hai âm cùng cao độ là hai âm có cùng:
A. tn s B. mức cường độ âm C. ờng độ âm D. biên độ
Câu 27. Khi dùng đồng h đa năng hiện s có một núm xoay để đo điện áp xoay chiều, ta đặt núm xoay
v trí
A.
ACA
B.
DCV
. C.
DCA
. D.
ACV
Câu 28. Các nhà du hành làm vic trên trm không gian quc tế ISS được cân bng thiết b nào sau đây?
A. Cân lò xo. B. Con lắc đơn. C. Lc kế. D. Con lc lò xo.
Câu 29. Một bình đun nước gm hai cun dây mc song song, ngoài nc ngắt điện, còn có ba nc bt
khác. Nc 1 bt cun dây 1 , nc 2 bt cun dây 2 , nc 3 bt c hai cuộn dây. Để đun sôi một lượng nước
đầy bình, nếu bt nc 1 cn thời gian đun 15 phút, nếu bt nc 2 cn thời gian đun 10 phút , hỏi nếu bt
nc 3 thì cn thời gian đun bao lâu?
A. 25 phút. B. 6 phút. C. 5 phút. D. 12,5 phút.
Câu 30. Đặt điện áp xoay chiu có giá tr hiu dng
U
không đổi, tn s
f
thay đổi được vào hai đầu
đoạn mch gồm điện tr thun
R
, cun cm thun
L
và t điện
C
mc ni tiếp.Điều chnh giá tr ca
f
: khi
1
ff
thì điện áp hiu dng giữa hai đầu t điện có giá tr bng
0,4 ;U
khi
2
ff
thì điện áp hiu
dng giữa hai đầu cun cm có giá tr bng
0,4U
; khi
3
ff
thì điện áp hiu dng giữa hai đầu cun
cảm và điện áp hiu dng giữa hai đầu t điện có cùng giá tr bng
0,6U
. Sp xếp đúng theo thứ t gim
dn ca tn s
A.
2 3 1
,,f f f
B.
3 2 1
,,f f f
C.
1 3 2
,,f f f
D.
1 2 3
,,f f f
Câu 31. Trong thí nghim giao thoa sóng mặt nước, hai ngun kết hợp đặt tại hai điểm
A
B
dao
động cùng pha theo phương thẳng đứng vi tn s
15 Hz
. Gi
M
là một điểm cực đại cách
,AB
lần lượt
16 cm
22 cm
. Gia
M
và đường trung trc ca
AB
có hai dãy cực đại khác. Tốc độ truyn sóng
trên mặt nước là
A.
20 cm/s
. B.
45 cm/ s
. C.
36 cm/s
D.
30 cm/s
Câu 32. Nguồn âm điểm
O
phát sóng đẳng hướng ra môi trường không hp th và không phn xạ. Điểm
M
cách ngun âm mt khong
R
có mức cường độ âm
20 dB
. Tăng công suất ngun âm lên
n
ln thì
mức cường độ âm ti
N
cách ngun âm mt khong
/2R
36dB
. Giá tr ca
n

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn Lý lần 1 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Lý lần 1 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn theo cấu trúc đề thi trắc nghiệm giống với đề thi THPT Quốc gia các năm về trước. Đề thi được tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và làm đề thi nhé.

Đánh giá bài viết
1 86
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý

Xem thêm