Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Toán lần 1 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh

Trang 1/7 - Mã đề thi 136
S GIÁO DC & ĐÀO TO BC NINH
TRƯỜNG THPT LÝ THÁI T
ĐỀ THI TH THPT QUC GIA LN 1
NĂM HC 2022 - 2023
Môn: TOÁN 12
Thi gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trc nghim)
Ngày thi: 25/11/2022
đề thi 136
(Thí sinh không được s dng tài liu)
H, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................
Câu 1: Cho hàm s
yfx
liên tc trên có bng xét du ca
f
x
như sau:
S đim cc tiu ca hàm s đã cho là
A. 3 B. 1. C. 4. D. 2.
Câu 2: Nghim ca phương trình
2
23
1
1
5
5
xx
x




A.
1; 2.xx
B. Vô nghim C.
1; 2 .xx
D.
1; 2 .xx
Câu 3: Th tích ca khi chóp có din tích đáy
6
B
chiu cao 4h
A.
24 B. 12 C.
96
D.
8
Câu 4: Cho hàm s
2
1
x
y
x
+
=
-
. Xét các mnh đề sau:
1) Hàm s đã cho đồng biến trên
()
1;
.
2) Hàm s đã cho nghch biến trên
{}
\1 .
3) Hàm s đã không có đim cc tr.
4) Hàm s đã cho nghch biến trên các khong
()
;1
()
1;
.
S các mnh đề đúng
A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.
Câu 5: Cho hình chóp t giác
.SABCD
đáy
A
BCD
là hình vuông cnh
2a
, cnh bên
SA
vuông góc
vi mt phng đáy và
32SA a
. Tính th tích khi chóp
.SABCD
.
A.
3
42a
B.
3
12 2a
C.
3
2a
D.
3
32a
Câu 6: Th tích
V
ca khi tr có chiu cao
4 cmh
và bán kính đáy
3 cmr
bng
A.
3
48 cm
. B.
3
12 cm
. C.
3
7 cm
. D.
3
36 cm
.
Câu 7: Cho biu thc
3
5
428 2
m
n
, trong đó
m
n
là phân s ti gin. Gi
22
P
mn
. Khng định nào sau
đây đúng?
A.
425;430P
. B.

430;435P
. C.

415;420P
. D.

420;425P
.
Câu 8: Vi
n
là s nguyên dương bt kì,
2n
, công thc nào dưới đây đúng?
A.

2
!
.
2!
n
n
A
n
B.

2
2!
.
!
n
n
A
n
C.

2
!
.
2! 2 !
n
n
A
n
D.

2
2! 2 !
.
!
n
n
A
n
Câu 9: Gi
,,lhr
ln lượt là độ dài đường sinh, chiu cao và bán kính mt đáy. Din tích xung quanh
x
q
S
ca hình nón là:
Trang 2/7 - Mã đề thi 136
A.
2
1
3
xq
Srh
. B.
xq
Srl
. C.
xq
Srh
. D.
2
xq
Srl
.
Câu 10: Cho hàm s
yfx
đạo hàm trên
hàm s

yfx
là hàm s bc ba có đồ thđường
cong trong hình v bên.
Hàm s

yfx
nghch biến trên
A.

;1 .
B.

2;0 .
C.

1; .
D.

1; .
Câu 11: Tìm tt c các giá tr thc ca tham s m để hàm s

2
ln 2 4yxmx
có tp xác định là
.
A.
2;2m
B.
;2 2;m
C.

;2 2;m 
D.

2;2m 
Câu 12: Cho cp s nhân

n
u
1
2u
và công bi
3q 
. Giá tr ca
2
u
bng
A.
2
3
. B.
1
9
. C.
3
2
. D.
6
.
Câu 13: Cho hàm s
yfx
liên tc trên đon

1;2
đồ th như hình v bên. Gi
,Mm
ln lượt là giá tr ln
nht và giá tr nh nht ca hàm s đã cho trên đon

1;2
.
Ta có
2Mm
bng:
A. 1. B. 4.
C.
1
. D.
7
.
Câu 14: Hình bát din đều thuc loi khi đa din đều nào sau đây?
A.
{}
4; 3 .
B.
{}
3; 3 .
C.
{}
3; 4 .
D.
{}
3; 5 .
Câu 15: Cho hàm s
1
ax b
y
cx
đồ th như hình v
bên. Giá tr ca tng
Sabc
bng:
A.
0.S
B.
2.S
C.
2.S 
D.
4.S
Câu 16: Tích tt c các nghim ca phương trình
2
33
log 2log 7 0xx
A.
7
. B.
9
. C.
1
. D.
2
.
Câu 17: Tng s đường tim cn đứng và ngang ca đồ th hàm s
2
2
1
2
x
y
xx
A.
0
. B.
2
. C.
1
. D.
3
.
Trang 3/7 - Mã đề thi 136
Câu 18: Lăng tr tam giác
.' ' 'ABC A B C
có th tích bng
V
. Khi đó, th tích khi chóp
'
.’AABC
bng:
A.
3
.
4
V
B. C.
2
.
3
V
D.
.
3
V
Câu 19: Vi các s
,0ab
tha mãn
22
7abab
, biu thc

3
log
b
a
bng
A.

33
1
1log log
2
ab
. B.

33
1
1loglog
2
ab
.
C.

33
1
3log log
2
ab
D.

33
1
2loglog
2
ab
.
Câu 20: Đồ th hàm s nào dưới đây có dng như đường cong trong hình
v?
A.
32
22yx x
. B.
32
22yx x
.
C.
42
22yx x
. D.
42
22yx x
.
Câu 21: Gi
,Mm
ln lượt là giá tr ln nht, giá tr nh nht ca hàm s
32
391yx x x=- --
trên đon
1; 5 .
éù
êú
ëû
Tính giá tr
2.TMm=-
A.
16.T =
B.
26.T =
C.
20.T =
D.
36.T =
Câu 22: Tp xác định ca hàm s

2
1yx

A.
. B.

1; 
. C.

\1
. D.

;1
.
Câu 23: Cho đồ th hàm s
yfx
liên tc trên
và có đồ
th như hình v .
S nghim ca phương trình

231fx
A. 4. B. 5.
C. 2. D. 6.
Câu 24: Mnh đề nào dưới đây sai ?
A. Hình chóp có đáy là hình thoi có mt cu ngoi tiếp.
B. Hình chóp t giác đều có mt cu ngoi tiếp.
C. Hình chóp có đáy là tam giác có mt cu ngoi tiếp.
D. Hình chóp có đáy là hình ch nht có mt cu ngoi tiếp.
Câu 25: Hàm s nào dưới đây không có cc tr?
A.
4
2yx=- +
B.
34yx=-
C.
3
3yx x=-
D.
2
2yx x=-
Câu 26: Cho
,0xy
,.

Tìm đẳng thc sai dưới đây.
A.

xy x y

B.

xy xy


C.
.xx x

D.

x
x

Câu 27: Cho hàm s

yfx
xác định trên tp
D
. S
M
được gi là giá tr ln nht ca hàm s

yfx
trên
D
nếu
A.

fx M
vi mi
xD
và tn ti
0
xD
sao cho

0
.fx M
B.

fx M
vi mi
xD
.
C.

fx M
vi mi
xD
. D.

fx M
vi mi
xD
và tn ti
0
xD
sao cho

0
fx M
.
Câu 28: Tp nghim ca bt phương trình
3
28
x

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn Toán lần 1 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Toán lần 1 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn theo cấu trúc đề thi trắc nghiệm giống với đề thi THPT Quốc gia các năm về trước. Đề được tổng hợp gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo. Thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng làm đề thi dưới đây nhé.

Đánh giá bài viết
1 99
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Toán

    Xem thêm