Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Toán lần 1 trường Hàn Thuyên, Bắc Ninh

Mã đề 101 Trang 1/6
SỞ GD&ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN
Đề gồm: 6 trang
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN 1
NĂM HỌC 2022-2023
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian phát đề
(50 câu trắc nghiệm)
Họ, tên thí sinh:...................................................................Số báo danh………………………Mã đề: 101
Câu 1. Đồ thị hàm số nào sau đây không có tiệm cận đứng
A.
1
y
x
B.
2
1
2
x
y
x
C.
3
y
D.
2
3 1
2
x
y
x
Câu 2. Hàm số
3 2
3 4
f x x x
đồ thị
C
. Viết phương trình tiếp tuyến với
C
tại điểm
A
hoành độ
1
A
x
.
A.
5 3
y x
. B.
5 3
y x
. C.
3 5
y x
. D.
3 5
y x
.
Câu 3. Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau:
Số nghiệm thực của phương trình
4 3 0
f x
A.
2
. B.
1
. C.
3
. D.
4
.
Câu 4. Cho hình cp
.
S ABC
đáy
ABC
là tam giác vuông tại
, ; 3
B AB a BC a
có hai mặt phẳng
( );( )
SAB SAC
ng vng góc với đáy. Góc giữa
SC
với mặt đáy bng
0
60
. Tính khoảng cách từ
A
đến mặt
( ).
SBC
A.
2 39
13
a
. B.
39
13
a
. C.
2 39
39
a
. D.
4 39
13
a
.
Câu 5. Cho hàm số
y f x
. Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:
A. m số đạt cực trị tai điểm
0
x x
thì
0
0
f x
.
B. Nếu hàm số đơn điệu trên
thì hàm số không có cực trị.
C. m số đạt cực đại tại điểm
0
x x
thì
f x
đổi dấu từ dương sang âm khi qua
0
x
.
D.
0
x x
là điểm cực tiểu của hàm số thì hàm số có giá trị cực tiểu là
0
f x
.
Câu 6. Cho tứ diện đều
ABCD
H
trung điểm cạnh
.
AB
Khi đó góc giữa hai véc
CH
AC
bằng:
A.
0
135
. B.
0
150
. C.
0
30
. D.
0
120
.
Câu 7. Cho hàm số
y f x
liên tục trên
có đạo hàm
2022 2023
' 1 1 2
f x x x x
. Hỏi hàm
số
y f x
đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
2;

. B.
1;1
. C.
1;2
. D.
; 1
.
Câu 8. Khối chóp tứ giác đều có mặt đáy là
A. Hình bình hành. B. Hình thoi. C. Hình chữ nhật. D. Hình vuông.
Mã đề 101 Trang 2/6
Câu 9. Cho hình lăng trụ
. ' ' 'ABC A B C
thể tích
V
. Gọi
M
điểm thuộc cạnh
'CC
sao cho
3 'CM C M
. Tính thể tích của khối chóp
.M ABC
A.
12
V
. B.
4
V
. C.
3
4
V
. D.
6
V
.
Câu 10. Trong các dãy số ( )
n
u sau đây, dãy số nào là cấp số nhân?
A. 2 1
n
n
u . B.
1
n
u
n
. C. 2
n
n
u . D. 3
n
u n .
Câu 11. Hình dưới là đồ thị của ba hàm số
x
y a ,
x
y b ,
x
y c (
0 ; ; 1a b c
) được vẽ trên một hệ trục
tọa độ. Khẳng định nào sau đây là khằng định đúng?
A.
a c b
. B.
a b c
. C.
c b a
. D.
b a c
.
Câu 12. Chong tr tam giác đều
. ' ' 'ABC A B C
tất cc cnh đều bằng
a
. Tính thể tích của khốing
trụ.
A.
3
3
6
a
. B.
3
3
4
a
. C.
3
3
8
a
. D.
3
3
12
a
.
Câu 13. Với
0a
là số thực tùy ý,
2
9
log a
bằng
A.
2
3
2log a
. B.
3
log a
. C.
3
log a
. D.
9
2log a
.
Câu 14. Tập xác định của hàm số
10
logy x
A.
;
. B.
; 0
. C.
0;
. D.
0;
.
Câu 15. Một tổ có
10
học sinh (
6
nam và
4
nữ). Chọn ngẫu nhiên
2
học sinh, tính xác suất sao cho
2
học
sinh
được chọn đều là nữ.
A.
2
15
. B.
1
5
. C.
2
13
. D.
4
15
.
Câu 16. Cho cấp số cộng
n
u
1
3u ,
6
27u . Tính công sai
d
.
A.
8d
. B.
7d
. C.
5d
. D.
6d
.
Câu 17. Trong khai triển nhị thức
9
2
8
x
x
,
0x
, số hạng không chứa
x
A.
86016
. B.
43008
. C.
84
. D.
4308
.
Câu 18. Cho hàm số bậc ba
( )y f x
đồ thị như hình vẽ. Hàm số
( )y f x
bao nhiêu điểm cực trị?
A.
1
. B.
5
. C.
2
. D.
3
.
Mã đề 101 Trang 3/6
Câu 19. Khối đa diện nào có số đỉnh nhiều nhất?
A. Khối tứ diện đều.
B. Khối thập nhị diện đều (
12
mặt đều).
C. Khối nhị thập diện đều (
20
mặt đều).
D. Khối bát diện đều (
8
mặt đều).
Câu 20. Cho hình chóp
.S ABC
có đáy là tam giác vuông tại
C
,
AC a
,
2BC a
,
SA
vuông góc với
mặt phẳng đáy
SA a
. Góc giữa đường thẳng
SB
và mặt phẳng đáy bằng
A.
30
. B.
60
. C.
45
. D.
90
.
Câu 21. Bảng biến thiên dưới đây là của hàm số nào trong các hàm số sau?
A.
3 2
3 3y x x . B.
3 2
3 1y x x . C.
3
3 2y x x . D.
3 2
3 2y x x .
Câu 22. Cho hình hộp chữ nhật
.ABCD A B C D
, 2 , 6AB a AD a AC a
. Thể tích khối hộp ch
nhật
.ABCD A B C D
bằng
A.
3
2 3a
. B.
3
2a
. C.
3
3
3
a
. D.
3
2
3
a
.
Câu 23. Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau?
x
y
O
1
1
1
2
1
A.
1
1
x
y
x
. B.
2
3 3
x
y
x
. C.
2 4
1
x
y
x
. D.
1
2 2
x
y
x
.
Câu 24. Giá trị lớn nhất của hàm số
3 2
2 7 3y x x x
trên đoạn
1;2
bằng
A.
5
. B.
7
. C.
311
27
. D.
1
.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn Toán lần 1 trường Hàn Thuyên, Bắc Ninh

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Toán lần 1 trường Hàn Thuyên, Bắc Ninh được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được tổng hợp gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo. Thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng theo dõi và làm đề thi dưới đây nhé.

Ngoài ra để giúp bạn đọc có thêm tài liệu học tập hơn nữa, VnDoc.com mời bạn đọc cùng tham khảo thêm mục Thi THPT Quốc gia 2023.

Đánh giá bài viết
1 24
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Toán

    Xem thêm