Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Toán Sở GD&ĐT Hà Nam

Câu 1: Trong không gian cho mặt cầu . Tâm của tọa độ
2 2 2
: 4 2 2 2 0 S x y z x y z
S
A. . B. . C. . D. .
2; 1;1
4; 2;2
4;2; 2
2;1; 1
Câu 2: Trên khoảng , đạo hàm của hàm số
0;
2
e
y x
A. . B. . C. . D. .
2
2 .
e
y e x
2 1
2 .
e
y e x
1
2 .
e
y e x
Câu 3: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đường thẳngphương trình
3 1
2
x
y
x
A. . B. . C. . D. .
1
2
y
1
3
y
3y
2y
Câu 4: Trong không gian , mặt phẳng một véc pháp tuyếntọa độ
Oxyz
: 2 3 4 0 P x y z
A. . B. . C. . D. .
1;2;3
2;3; 4
1; 2;3
1; 2;3
Câu 5: Nếu thì bằng
3
2
d 1f x x
3
2
d 5g x x
3
2
df x g x x
A. . B. . C. . D. .
2
4
5
3
Câu 6: Trong không gian , cho đường thẳng Điểm nào dưới đây thuộc
Oxyz
3 1
( ) : .
2 1 4
x y z
d
( )?d
A. B. C. D.
( )
3; 1;0 .M -
( )
3;1;0 .P -
( )
0; 1;3 .Q -
( )
2; 1;4 .N -
Câu 7: Cho cấp số cộng với và công sai Giá trị bằng
( )
n
u
1
3u = -
2.d = -
4
u
A. B. C. D.
9.-
5.-
4.
6.
Câu 8: Cho hàm số đồ thị đường cong trong hình bên. Điểm cực đại của đồ
3 2
y ax bx cx d
thị hàm số hàm số đã cho có toạ độ
A. . B. C. . D.
(1; 0)
( 1; 2).- -
(0;2)
(1;2).
Câu 9: Trong không gian điểm nào sau đây thuộc mặt phẳng
O ,xyz
: 2 3 3 0?P x y z
A. B. C. D.
2;2; 1 .D
2; 2; 1 .A
2; 2;1 .B
2; 2;1 .C
Câu 10: Trên mặt phẳng toạ độ, điểm biểu diễn số phức toạ độ
3 4z i
A. B. C. D.
3;4 .
3; 4 .
3;4 .
4; 3 .
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HÀ NAM
Đề thi gồm 04 trang
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM
NĂM HỌC 2022 - 2023 | MÔN TOÁN 12
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu 11: Số phức môđun bằng
5 12 z i
A. . B. 7. C. 17. D. 13.
13
Câu 12: Trên khoảng , đạo hàm của hàm số
3;
5
log 3 y x
A. . B. . C. . D. .
1
3 ln5
y
x
ln5
3
y
x
1
3
y
x
3
3 ln5
y
x
Câu 13: Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đường thẳngphương trình
2 2
3
x
y
x
A. . B. . C. . D. .
1x
1 x
3 x
3x
Câu 14: Cho mặt phẳng cắt mặt cầu theo giao tuyến đường tròn tâm , bán kính
P
;S O R
I O
. Khằng định nào dưới đây đúng?
r
A. . B. . C. . D. .
2 2 2
OI r R
2 2 2
r R OI
2 2 2
R r OI
2 2 2
R r OI
Câu 15: Cho khối lăng trụ chiều cao bằng 6, diện tích đáy bằng 5. Thể tích của khối lăng trụ đã cho
bằng
A. 15. B. 10. C. 22. D. 30.
Câu 16: Cho hai số phức , . Phần thực của số phức bằng
1
2 3z i
2
1z i
1 2
.z z
A. . B. . C. . D. .
5
3
5
1
Câu 17: Đồ thị của hàm số nào dưới đâydạng như đường cong trong hình vẽ?
x
y
2
O
A. . B. . C. . D. .
4 2
4 2y x x
4 2
3 2y x x
4 2
3 2y x x
3 2
3 2y x x
Câu 18: Cho khối chóp đáy là tam giác vuông cân tại , , vuông góc với đáy
.S ABC
A
3 2BC
SA
. Tính thể tích của khối chóp đã cho.
4SA
A. . B. . C. . D. .
12
18
6
3
Câu 19: Cho hình trụchiều cao và bán kính đáy . Diện tích toàn phần của hình trụ bằng
h
r
A. . B. . C. . D. .
rh
2 r r h
2 rh
2
r h
Câu 20: Tập nghiệm của bất phương trình
1
3 9
x
A. . B. . C. . D. .
;3
;1
1;
3;
Câu 21: Tổng tất cả các nghiệm của phương trình bằng
2
3
log 5 7 1
x x
e e
A. B. C. D.
4.e
4 .e
ln 4.
4.
Câu 22: Trên mặt phẳng tọa độ, biết tập hợp điểm biểu diễn các số phức thỏa mãn một
z
3 2z i z
đường tròn. Tìm bán kính của đường tròn đó.
A. B. C. D.
6.
2 2.
3 2.
18.
Câu 23: Từ các chữ số thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số khác nhau?
1, 2, 3, 4, 5, 6
A. B. C. D.
24.
360.
68.
120.
Câu 24: Cho hàm số đạo hàm với mọi Điểm cực đại của
y f x
2
3 1f x x x x
.x
hàm số đã cho là
A. B. C. D.
0.x
1.x
1.x
3.x
Câu 25: Cho hàm số đạo hàm liên tục trên thỏa mãn
y f x
0;
0, 0f x x
Tính
1 , 0.
2
f x
x f x x
x
2 1 .f f
A. B. C. D.
9
ln .
8
1 9
ln .
2 8
4
ln .
3
1 4
ln .
2 3
Câu 26: Gọi ( với ) các nghiệm của phương trình .
1 2
,x x
1 2
x x<
2
2
5
4 4 1
log 4 6 1
2
x x
x x
x
- +
+ = -
bao nhiêu số nguyên dương thỏa mãn ?
a
1 2
4a x x£ +
A. . B. . C. . D. .
3
2
1
4
Câu 27: Thể tích khối tròn xoay thu được khi quay hình phẳng giới hạn bởi hai đường
2
1y x
0y =
quanh trục bằng
Ox
A. . B. . C. . D. .
16
15
16
15
9
15
9
15
Câu 28: Cho hàm s bậc ba đồ thị đường cong như hình bên.Có bao nhiêu giá trị nguyên
y f x
của tham số để phương trình có ba nghiệm thực phân biệt?
m
( )f x m
A. . B. . C. . D. .
3
1
2
5
Câu 29: Cho hàm số liên tục trên tập . Khẳng định nào dưới đây đúng?
f x
( ) ( )f x dx F x C= +
ò
A. . B. .
3
(2 3)d (2 3)
2
f x x F x C
1
(2 3)d (2 3)
2
f x x F x C
C. . D.
1
(2 3)d (2 3)
3
f x x F x C
(2 3)d 2 (2 3)f x x F x C
Câu 30: Tập nghiệm của bất phương trình
2
log 3 3x
A. B. C. D.
;6
3;9
;11
3;11
Câu 31: Trong không gian , cho đường thẳng . Đường thẳng đi qua điểm
Oxyz
: 1
2
x t
d y t
z t
d
A. . B. . C. . D. .
1; 1;1K
1;1;2E
0;1;2F
1;2;0H

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn Toán Sở GD&ĐT Hà Nam

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Toán Sở GD&ĐT Hà Nam để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2023. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Đề thi được xây dựng theo cấu trúc đề thi trắc nghiệm, gồm có 50 câu hỏi có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Mong rằng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tại mục Thi THPT Quốc gia môn Toán.

Đánh giá bài viết
1 47
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Toán

    Xem thêm