Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Toán Sở GD&ĐT Hậu Giang

1/5 - Mã đề 101
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH HẬU GIANG
ĐỀ THI THỬ
(Đề thi có 05 trang)
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2023
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề
Câu 1. Biết
2
1
2f x dx
2
1
6.g x dx
Khi đó,
2
1
f x g x dx


bằng
A.
4
. B.
8
. C.
4
. D.
.
Câu 2. Cho m s
()y f x
đồ th như hình bên. Đim cc
đại của đồ th hàm s đã cho
A.
( 1;0).
B.
( 1; 2).
C.
(0; 1).
D.
(1; 2).
Câu 3. Trong không gian
,Oxyz
phương trình của mt phẳng nào dưới đây song song với mt phng tọa độ
( )?Oxy
A. Mặt phẳng
( ): 1.Px
B. Mặt phẳng
( ):y 1.Q
C. Mặt phẳng
( ): 1.T x y
D. Mặt phẳng
( ):z 1.R
Câu 4. Cho khi hp ch nhật có ba kích thước là
1, 2, 3.
Th tích ca khi hp ch nht này bng
A.
2.
B.
8.
C.
1.
D.
6.
Câu 5. Nghim ca bất phương trình
1
2
log ( 1) 0x
A.
2.x
B.
1x
hoặc
2.x
C.
2x
. D.
1 2.x
Câu 6. Trên khong
(0; ),
đạo hàm ca hàm s
lnyx
A.
1
.y
x

B.
1
.y
x
C.
2
1
.y
x
D.
2
1
.y
x

Câu 7. Đồ th ca hàm s o dưới đây dạng như đường cong
trong hình bên?
A.
42
2 1.y x x
B.
32
3 1.y x x
C.
42
21y x x
. D.
32
3 3.y x x
Câu 8. Cho s phc
3 2 .zi
Môđun của s phc
2z
bng
A.
13.
B.
2 13.
C.
52.
D.
4.
Câu 9. Trên mt phng tọa độ
,Oxy
s phức nào ới đây
điểm biu diễn là điểm
M
như hình bên?
A.
1
1 2 .zi
B.
4
2.zi
C.
3
2.zi
D.
2
1 2 .zi
Mã đề 101
2/5 - Mã đề 101
Câu 10. Trên mt phng tọa độ
,Oxy
tọa độ giao điểm của đồ th hàm s
3
3
x
y
x
vi trc tung là
A.
(0; 1).
B.
( 1;0).
C.
( 3;0).
D.
(0; 3).
Câu 11. Cho mt phng
()P
mt cu
( ; ).S I R
Biết chúng ct nhau theo giao tuyến một đường tròn.
Gi
d
là khong cách t
I
đến
( ).P
Khẳng định nào dưới đây đúng?
A.
.dR
B.
.dR
C.
.dR
D.
0.d
Câu 12. Phương trình đường tim cận đứng của đồ th hàm s
25
4
x
y
x
A.
4.x
B.
4.y
C.
2.y
D.
2.x
Câu 13. S phc
37zi  
có phn o bng
A.
3
. B.
7
. C.
7
. D.
3
.
Câu 14. Trên khong
(0; ),
đạo hàm ca hàm s
5
2
yx
A.
2
3
yx
. B.
3
2
5
2
.yx
C.
3
2
5
2
yx

. D.
3
2
2
5
yx
.
Câu 15. Cho khi chóp
.S ABCD
đáy
ABCD
hình vuông cnh
bng
1
, cnh bên
SA
vuông góc vi mặt đáy và
2SA
(tham kho
hình bên). Tính th tích V ca khi chóp đã cho.
A.
2
4
V
. B.
2
6
V
. C.
2
3
V
. D.
2V
.
Câu 16. Cho cp s cng
()
n
u
biết
1
2u 
và công sai
3.d
Giá tr ca
4
u
bng
A.
7.
B.
10.
C.
12.
D.
9.
Câu 17. Trong không gian
,Oxyz
điểm nào dưới đây thuộc đường thng
d
:
1
5?
23
xt
yt
zt



A.
( 1;1;3).Q
B.
(1;1;3).M
C.
(1; 2;5).P
D.
(1;5;2).N
Câu 18. Trong không gian
,Oxyz
cho mt cu
2 2 2
( ):( 3) ( 1) ( 1) 2.S x y z
Tâm ca mt cu
()S
tọa độ
A.
( 3; 1;1)
. B.
(3;1; 1)
. C.
( 3;1; 1)
. D.
(3; 1;1)
.
Câu 19. Trong không gian
,Oxyz
cho đường thng
2 1 3
:.
1 3 2
x y z
d

Vectơ nào ới đây một
vectơ chỉ phương của
d
?
A.
4
(1;3;2).u
B.
2
(1; 3;2).u 
C.
1
( 2;1;2).u 
D.
3
( 2;1;3).u 
Câu 20. Th tích ca khi tr tròn xoay có bán kính
r
và chiu cao
h
bng
A.
2
4
3
rh
. B.
2
1
3
rh
. C.
2
rh
. D.
2 rh
.
Câu 21. Trong không gian
,Oxyz
cho ba điểm
(2; 2;3), (1;3;4)AB
(3; 1;5).C
Đưng thẳng đi qua
A
và song song vi
BC
có phương trình là
A.
2 2 3
4 2 9

x y z
. B.
2 2 3
2 4 1

x y z
.
3/5 - Mã đề 101
C.
2 4 1
2 2 3

x y z
. D.
2 2 3
2 4 1

x y z
.
Câu 22. Trên mt phng tọa độ
,Oxy
biết tp hợp điểm biu din các s phc
z
tha mãn
2 ziz
một đường thẳng. Đường thẳng đó đi qua điểm nào sau đây?
A.
(0;2).
B.
(0;1).
C.
1
0; .
2



D.
3
0; .
2



Câu 23. Cho m s
()y f x
có đo hàm
2
( ) ( 1)( 2)f x x x
,
.x
Hàm s đã cho đồng biến trên
khoảng nào dưới đây?
A.
( ; ).
B.
(1; ).
C.
( ; 2).
D.
( 2;1).
Câu 24. Nếu
2
0
5f x dx
thì
2
0
1f x dx


bng
A.
5.
B.
3.
C.
4.
D.
8.
Câu 25. S các hoán v ca
5
phn t
A.
120.
B.
15.
C.
60.
D.
10.
Câu 26. Tìm tt c các s thc
x
tha mãn:
2
2
5 125.
xx
A.
1.x 
B.
3x
. C.
1 3.x 
D.
1x 
hoặc
3.x
Câu 27. Cho hình chóp
.S ABCD
vi
ABCD
hình vuông,
SA
vuông góc
( ),ABCD
3SA AB
(tham kho hình bên). Góc gia hai
mt phng
()SCD
()ABCD
bng
A. 60
0
. B. 90
0
. C. 30
0
. D. 45
0
.
Câu 28. Tính din tích hình phng gii hn bởi đồ th hàm s
3
y x x
2
.y x x
A. 13. B.
81
12
. C.
9
4
. D. .
37
12
.
Câu 29. Vi a là s thực dương tùy ý,
5
a
bng
A.
5
.a
B.
2
5
.a
C.
5
2
.a
D.
1
5
.a
Câu 30. Trong không gian
,Oxyz
cho điểm
(1; 2;3).M
Điểm đối xng vi
M
qua trc
Oy
có tọa độ
A.
(0; 2;0).
B.
(1;2;3).
C.
( 1; 2; 3).
D.
( 1;2; 3).
Câu 31. Cho hàm s
( ) 2
x
f x e
. Khẳng định nào dưới đây là đúng?
A.
()f x dx C
. B.
( ) 2
x
f x dx e C
.
C.
( ) 2
x
f x dx e x C
. D.
()
x
f x dx e C
.
Câu 32. Gi
,ab
là hai nghim thc của phương trình
9 12.3 27 0.
xx
Tính
.S a b
A.
3.S
B.
4.S
C.
2.S
D.
1.S

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn Toán Sở GD&ĐT Hậu Giang

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Toán Sở GD&ĐT Hậu Giang để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2023 nhé. Mời các bạn cùng theo dõi.

Đề thi được xây dựng theo cấu trúc đề thi trắc nghiệm, giống với đề thi THPT Quốc gia các năm về trước. Đề thi được tổng hợp gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tại mục Thi THPT Quốc gia môn Toán.

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp môn Toán Sở Hậu Giang

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1C11A21B31C41C
2C12A22D32A42A
3D13B23B33D43C
4D14B24B34B44A
5D15C25A35B45B
6A16A26C36C46B
7D17D27A37D47C
8B18A28D38D48A
9C19B29D39C49A
10A20C30C40B50D
Đánh giá bài viết
1 59
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Toán

    Xem thêm