Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán cụm liên trường THPT tỉnh Quảng Nam

Trang 1/5 - Mã đề 001
SỞ GDĐT TNH QUNG NAM
CM LIÊN TRƯNG THPT
thi c 05 trang)
K THI TH TT NGHIP THPT NĂM 2021
Môn thi : TOÁN
Thi gian lm bi: 90 pht, không k thi gian pht đ
H v tên th sinh: .............................................
S bo danh: ....................................................
Câu 1: Cho hm s
)(xfy
có bảng biến thiên như hình vẽ bên.
Mệnh đề no sau đây l sai?
A. Hm s đã cho nghịch biến trên khoảng (0 ;3).
B. Hm s đã cho đồng biến trên khoảng (2 ; +∞).
C. Hm s đã cho đồng biến trên khoảng (- ;1).
D. Hm s đã cho đồng biến trên khoảng (3 ; +∞).
Câu 2: Cho khi nón tròn xoay đường knh đy
32d
v chiều cao
4h
. Tnh thể tch V của
khi nón đã cho.
A.
4V
B.
316
V
. C.
D.
4V
Câu 3: Cho s phức
iz 76
. S phức liên hợp của
z
biểu diễn bởi điểm M có ta độ l:
A. M (-6;-7). B. M (6 ;-7). C. M (-6;7). D. M (6;7)
Câu 4: Phương trình
3)3(log
2
x
có nghiệm l:
A.
11x
B.
8x
C.
5x
D.
9x
Câu 5: Trong cc mệnh đề sau, mệnh đề no đúng?
A.
1:
0
aRa
B.
n
m
n
m
aaNnmRa :,;0\
C.
n
n
a
aNnRa
1
:;0\
*
D.
n
m
n
m
aaNnmRa :,;
Câu 6: Cho hm s
)(xfy
có bảng biến thiên sau:
Gi trị cực tiểu của hm s đã cho bằng :
A. 3 B. -2. C. 2 D. 4.
Câu 7: Có bao nhiêu cch xếp một nhóm hc sinh gồm 4 bạn nam v 6 bạn nữ thnh một hng ngang?
A. 4!. B. 6!.4!. C. 6!. D. 10!.
Câu 8: Cho khi chóp S.ABCD đy l hình chữ nhật chiều rộng 2a v chiều di 3a. Chiều cao
của khi chóp l 4a. Thể tch của khi chóp S.ABCD tnh theo a bằng
A.
3
24aV
B.
3
8aV
C.
3
40aV
D.
3
9aV
Câu 9: Cho
2
1
5)( dxxf
4
1
1)( dttf
. Gi trị của
4
2
)( duuf
A. 4 B. -6 C. -4 D. 6
Câu 10: Trong không gian với hệ ta độ Oxyz, tìm ta độ của
jkix 57
A.
7;5;1x
B.
7;5;1 x
C.
7;5;1 x
D.
5;7;1 x
Mã đề thi 001
Trang 2/5 - Mã đề 001
Câu 11: Cho s phức
iz 2
. S phức liên hợp
z
có phần thực, phần ảo lần lượt l
A. 2 và -1 B. 2 và 1 C. -2 và -1 D. -2 và 1
Câu 12: Cho cấp s cộng (u
n
) với s hạng đầu u
1
= 15u
8
= 1 .Tìm công sai của cấp s cộng
A. 2 B. 16 C. -14 D. -2
Câu 13: Cho s phức
),(, Rbabiaz
Khẳng định no sau đây l sai?
A. 
B.

C.   l s thực. D.

Câu 14: Trong không gian với hệ ta độ Oxyz , điểm no ới đây thuộc đường thằng
2
2
1
1
1
2
:
zyx
d
?
A. Q(-2;1;-2) B. M(2;1;2) C. P(1;1;2) D. N(2;-1;2)
Câu 15: Cho s thực a,b,c thỏa mãn a > 0, a ≠ 1 ; b,c > 0 . Khẳng định no sau đây sai?
A.
bb
aa
log.log
B.
cb
c
b
aaa
logloglog
C.
bb
a
a
log.log
D.
cbcb
aaa
loglog.log
Câu 16: Hm s no sau đây không phải l nguyên hm của hm s
4
)( xxf
A.
2020
5
)(
5
x
xF
. B.
5
)(
5
x
xF
. C.
x
x
xF
5
)(
5
. D.
2
5
)(
5
x
xF
.
Câu 17: Biết hình dưới đây l đồ thị của một trong bn hm s sau, hỏi đó l đồ thị của hm s no?
A.
24
2xxy
. B.
24
2xxy
. C.
24
2xxy
. D.
12
24
xxy
.
Câu 18: Trong không gian với hệ ta độ Oxyz, mặt cầu (S) tâm I(3;-1;5) bán kính R=2
phương trình l
A.
2513
222
zyx
B.
4513
222
zyx
C.
4513
222
zyx
D.
2513
222
zyx
Câu 19: Tính theo a thể tch của một khi trụ có bn knh đy l a, chiều cao bằng 2a.
A.
3
a
. B.
3
2 a
. C.
3
2
3
a
. D.
3
3
a
.
Câu 20: Phương trình đường tiệm cận đứng của đồ thị hm s
32
2
xx
x
y
A. x= 0. B. x = -1. C. x = 3 và x = -1. D. x = -3 và x = 1
Câu 21: Cho hm s
dcx
bax
y
đồ thị như trong hình bên dưới. Biết rằng a l s thực dương, hỏi
trong cc s b, c, d có tất cả bao nhiêu s dương?
A. 1 B. 0 C. 3 D. 2
O
x
y
Trang 3/5 - Mã đề 001
Câu 22: Trong không gian Oxyz, mặt phẳng no dưới đây song song với mặt phẳng
0132: zyx
?
A.
02264 zyx
B.
02264 zyx
C.
015 zyx
. D.
0132 zyx
.
Câu 23: Cho
dxexI
x
1
0
)32(
. Đặt
dxedv
xu
x
32
Chn khẳng định đúng.
A.
dxeeI
x
1
0
215
. B.
dxeeI
x
1
0
235
. C.
dxeeI
x
1
0
235
. D.
dxeeI
x
1
0
25
.
Câu 24: Hm s no sau đây đồng biến trên (-∞:+∞)?
A.
12
3
xxy
B.
24
23
xxy
C.
32
3
xxy
D.
2
3
xxy
Câu 25: Hình lập phương có đường chéo của mặt bên bằng 4 cm. Tnh thể tch khi lập phương đó.
A. 
. B.

. C.

. D. 

.
Câu 26: Tính
dxex
x
.
ta được kết quả no sau đây?
A.
Cxe
x
)1(
. B.
Cxe
x
)1(
2
1
C.
Cxe
x
)1(
. D.
Cxe
x
)1(
Câu 27: Gi M, m lần lượt l gi trị lớn nhất v nhỏ nhất của hm s
2
4 xxy
. Tính
mMP
A.
12
. B.
122
. C.
12
. D.
122
.
Câu 28: Trong không gian với hệ ta độ Oxyz, pơng trình no dưới đây l phương trình mặt cầu có
tâm I(1;2;-4) v thể tch của khi cầu tương ứng bằng 36π
A.
 
9421:
222
zyxS
B.
 
9421:
222
zyxS
C.
 
3421:
222
zyxS
D.
 
9421:
222
zyxS
Câu 29: Phương trình :
055.625
xx
có 2 nghiệm
21
,xx
. Tính
21
xx
A. 1 B. 2 C. 6 D. 3
Câu 30: Biểu thức
3
4
32
xxx
với x > 0 được viết dưới dạng lũy thừa với s mũ hữu tỉ l
. Khi
đó gi trị của α bằng
A.
4
1
B.
12
23
C.
72
1
D.
24
23
Câu 31: Hm s no trong bn hm s được liệt kê dưới đây không có cực trị?
A.
13
1
x
x
y
. B.
4
xy
. C.
xy
. D.
xxy 3
3
Câu 32: Tập nghiệm của bất phương trình
3
1
3
13
2
xx
có dạng [a;b]
.Tnh gi trị biểu thức T= 8a+b
A. 3. B. 2. C. 10. D. -3.
Câu 33: Cho s phức z thỏa
i
z
zi
z
i
31
.121
2
, gi trị của |z| bằng
A.
10
102
B.
10
10
C.
10
103
D.
10
102
Câu 34: Trong không gian ta độ Oxyz cho A(1;2;0), B(-3;0;0) Viết phương trình đường trung trực
Δ của đoạn AB biết Δ nằm trong mặt phẳng
0: zyx
A.
tz
ty
tx
21
1
:
B.
0
21
1
:
z
ty
tx
C.
tz
ty
tx
21
1
:
D.
tz
ty
tx
21
1
:

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán cụm liên trường THPT tỉnh Quảng Nam được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Để giúp các em học sinh lớp 12 ôn thi tốt nghiệp THPT hiệu quả, VnDoc giới thiệu chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia, bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Toán cụm liên trường THPT tỉnh Quảng Nam, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 1.527
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm