Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa THPT Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh lần 5

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD&ĐT TĨNH
TRƯỜNG THPT CẨM XUYÊN
(Đề thi 04 trang, gồm 40 câu)
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2020 LẦN 5
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm i: 50 phút, không k thời gian phát đề
Câu 1: Số đồng phân este của C
3
H
6
O
2
A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3.
Câu 2: Công thức tổng quát của chất o no
B. C
n
H
2n
O
6
C. C
n
H
2n-6
O
6
D.C
n
H
2n-2
O
6
Câu 3: Cho dung dịch NH
3
vào dung dịch X thu được kết tủa keo trắng. Chất tan trong dung
dịch X
A. NaAlO
2
B. AlCl
3
C. BaCl
2
D. FeCl
3
.
Câu 4: Công thức phân tử của isopren
A. C
5
H
8
B. C
5
H
12
C. C
5
H
10
D. C
3
H
8
.
Câu 5: Kim loại Fe phản ứng với lượng dung dịch nào sau đây ch thu được muối sắt (II)?
A. AgNO
3
B. H
2
SO
4
đặc nóng C. Cu(NO
3
)
2
D. HNO
3
Câu 6. Kim loại không tan trong dung dịch NaOH
A. Al B. Na C. Mg D. Zn
Câu 7. Thí nghiệm nào sau đây chỉ xẩy ra ăn n hóa học?
A. Cho thép vào dung dịch nước muối.
B. Cho Cu vào dung dịch AgNO
3
C. Cho Al vào dung dịch hỗn hợp MgCl
2
HCl
D. Cho Fe vào dung dịch CuSO
4
Câu 8. Cho các chất NaOH, MgCO
3
, Mg(OH)
2
, Ca(OH)
2
. Chất tan nhiều trong nước
A. Ca(OH)
2
B. MgCO
3
C. NaOH
D. Mg(OH)
2
Câu 9. Oxit nào sau đây oxit axit?
A. Al
2
O
3
B. CO
2
C. NO
2
D. MgO
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 10. Phân lân cung cấp cho cây trồng nguyên tố dinh dưỡng nào sau đây?
A. Photpho
B. Cacbon
C. Nito
D. Mangan
Câu 11. Polime nào sau đây được dùng làm chất dẻo?
A. poliacrilonitrin
B. poli(etylenterephtalat)
C. polibutadien
D. poli(phenolfomandehit)
Câu 12. Số nguyên t cacbon trong một mắt xích tinh bột
A. 12
B. 6
C. 11
D. 5
Câu 13. Số nguyên t hidro trong phân tử lysin
A. 13
B. 16
C. 12
D. 14
Câu 14. Dung dịch nào sau đây pH > 7?
A. NaHCO
3
B. NaHSO
4
C. NaCl
D. NH
4
Cl
Câu 15. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm các este no đơn chức mạch hở cần 0,4 mol
oxi thu được 0,32 mol H
2
O. Mặt khác m gam hỗn hợp X trên phản ứng vừa đủ với V ml dung
dịch NaOH 1M. Giá tr của V
A. 40 B. 80 C. 160 D. 320
Câu 16. Nhận xét nào sau đây đúng
A. Trong xenlulozơ các mắt xích liên kết với nhau qua nguyên tử oxi.
B. Glucozơ fructozơ phản ứng với Cu(OH)
2
tạo ra cùng một sản phẩm.
C. Sobitol một loại cacbohidrat.
D. Trong một mắt xích tinh bột luôn 3 nhóm OH
Câu 17. Cho một thanh Zn vào bình thủy tinh đựng dung dịch H
2
SO
4
loãng. Đ lượng khí H
2
thoát ra nhanh hơn có thể cho thêm vào bình một ít dung dịch
A. FeCl
3
B. MgCl
2
C. NaOH
D. CuSO
4
Câu 18. Thí nghiệm nào sau đây không tạo ra kết tủa
A. Sục khí H
2
S vào dung dịch FeCl
2
B. Cho NaHSO
4
vào dung dịch BaCl
2
C. Sục khí CO
2
vào dung dịch NaAlO
2
D. Đun nóng nước cứng tạm thời.
Câu 19. Thí nghiệm nào sau không tạo ra kim loại?
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
A. Cho khí than qua CuO nung nóng.
B. Điện phân dung dịch ZnSO
4
C. Nhiệt phân AgNO
3
D. Điện phân dung dịch MgCl
2
Câu 20. Cho m gam hỗn hợp Al, Al
2
O
3
phản ứng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1M. Mặt
khác m gam hỗn hợp trên phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V
A. 600 B. 1200 C. 900 D. 300
Câu 21. Cho các kim loại sau: Na, Cu, Fe, Ni, Mg. Số kim loại phản ng được với dung dịch
FeCl
3
A. 2
B. 5
C. 3
D. 4
Câu 22. Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong dung dịch
A. NaHCO
3
KOH
B. CuSO
4
NaOH
C. NaAlO
2
KOH
D. NaHSO
4
NaHCO
3
Câu 23. Nhận xét nào sau đây đúng
A. polipeptit thuộc loại polime tổng hợp.
B. Trong phân tử lys-ala 2 nhóm NH
2
C. Tất cả peptit phản ứng với Cu(OH)
2
đều tạo ra phức màu tím.
D. Trong phân tử valin có 9 nguyên tử hidro.
Câu 24. Cho 5,6 gam Fe vào dung dịch CuSO
4
dư, sau khi c phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối
lượng dung dịch sau phản ứng:
A. tăng lên 0,8 gam B. giảm đi 0,8 gam C. giảm đi 5,6 gam D. tăng lên 5,6 gam
Câu 25. Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Đun hỗn hợp ancol etylic axit sunfuric đậm đặc 170
0
C thu được khí etilen
B. Khi xúc tác etilen thể chuyển hóa thành benzen
C. Cho dungdịch HCl vào ống nghiệm chứa đất đèn sinh ra khí axetilen.
D. Từ etilen thể điều chế trực tiếp được andehit axetic, etylenglicol.
Câu 26. Cho 0,1 mol Fe 0,12 mol Cu vào dung dịch HNO
3
loãng dư, sau khi các phản ứng
xẩy ra hoàn toàn thu được V lít khí NO (đktc). Giá trị của V
A. 4,928
B. 4,032
C. 2,688
D. 2,24

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa THPT Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh lần 5 được VnDoc.com là đề thi thử THPT Quốc gia phát triển dựa trên nội dung cấu trúc đề minh họa của Bộ GD&ĐT đưa ra trước đó, mong muốn giúp các em ôn tập, củng cố kiến thức, các trường Sở đã liên tục đưa ra các đề thi thử.

Để tải Đề thi thử THPT 2020 môn Hóa vui lòng kéo xuống ấn link tải về

Chỉ vài ngày nữa sẽ diễn ra kì thi quan trọng vào 2 ngày 9-10/8/2020. VnDoc đã tổng hợp biên soạn các để thi thử THPT 2020 môn Hóa học các trường, Sở trên cả nước để giúp các bạn có tài liệu ôn tập cũng như luyện đề. Chuẩn bị tốt cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới.

Mời các bạn tham khảo nội dung Đề thi thử Hóa THPT 2020 chi tiết dưới đây

1. Đáp án Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa Trường THPT Cẩm Xuyên lần 5

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa học

2. Hướng dẫn giải Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa Trường THPT Cẩm Xuyên lần 5

Câu 3. Cho dung dịch NH3 vào dung dịch X thu được kết tủa keo trắng. Chất tan trong dung dịch X là

A. NaAlO2

B. AlCl3

C. BaCl2

D. FeCl3.

Hướng dẫn giải

3NH{\;_3}\; + \;3H{\;_2}O\; + \;AlCl{\;_3}\; \to \;Al\left( {OH} \right){\;_3}\; \downarrow + 3NH{\;_4}Cl

Câu 5. Kim loại Fe phản ứng với lượng dư dung dịch nào sau đây chỉ thu được muối sắt (II)?

A. AgNO3

B. H2SO4 đặc nóng

C. Cu(NO3)2

D. HNO3

Hướng dẫn giải

\begin{array}{l} A: Fe + \;3AgN{O_3}\;\left( {du} \right)\; \to \;Fe{(N{O_3}\;)_3}\; + \;3Ag \downarrow \\ B :2Fe + \;6{H_2}S{O_{4d,n}}\;\; \to F{e_2}{(S{O_4})_3}\; + \;3S{O_2}\; + \;6{H_2}O\\ C :Fe + \;CuS{O_4}\;\; \to \;FeS{O_4}\; + \;Cu \downarrow \\ D :Fe + \;4HN{O_3}\;\; \to \;Fe{(N{O_3})_3}\; + \;NO + \;2{H_2}O \end{array}

Câu 6. Kim loại không tan trong dung dịch NaOH là

A. Al

B. Na

C. Mg

D. Zn

Hướng dẫn giải

 

\begin{array}{l} A :Al + \;NaOH + \;{H_2}O \to \;NaAl{O_2}\; + \;\frac{3}{2}{H_2} \uparrow \\ D :Zn + \;2NaOH \to \;N{a_2}Zn{O_2}\; + \;{H_2} \uparrow \\ B : Na + \;{H_2}O \to NaOH + \;\frac{1}{2}{H_2} \uparrow \end{array}

Câu 15. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm các este no đơn chức mạch hở cần 0,4 mol oxi thu được 0,32 mol H2O. Mặt khác m gam hỗn hợp X ở trên phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của V là

A. 40

B. 80

C. 160

D. 320

Hướng dẫn giải

Este no, đơn chức, mạch hở nên: nCO2 = nH2O = 0,32 mol

Bảo toàn O: 2nX + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O => nNaOH = nX = 0,08 => V = 80ml

Câu 17. Cho một thanh Zn vào bình thủy tinh đựng dung dịch H2SO4 loãng. Để lượng khí H2 thoát ra nhanh hơn có thể cho thêm vào bình một ít dung dịch

A. FeCl3

B. MgCl2

C. NaOH

D. CuSO4

Hướng dẫn giải

Để khí thoát ra nhanh hơn thì Zn phải bị ăn mòn điện hóa học Chỉ có đáp án D tạo 2 điện cực Zn-Cu thỏa mãn

Câu 18. Thí nghiệm nào sau đây không tạo ra kết tủa

A. Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2

B. Cho NaHSO4 vào dung dịch BaCl2

C. Sục khí CO2 vào dung dịch NaAlO2

D. Đun nóng nước cứng tạm thời.

Hướng dẫn giải

\begin{array}{l} B : NaHS{O_4}\; + \;BaC{l_2}\;\; \to \;BaS{O_4} \downarrow + \;HCl + \;NaCl\\ C :C{O_2}\; + \;NaAl{O_2}\; + \;2{H_2}O \to \;Al{\left( {OH} \right)_3} \downarrow + NaHC{O_3}_{}\\ D :M{(HC{O_3})_2}\overset{t^{\circ } }{\rightarrow} \;\;MC{O_3}\; \downarrow + \;C{O_2} \uparrow + {H_2}O \end{array}

A ( không phản ứng)

Câu 19. Thí nghiệm nào sau không tạo ra kim loại?

A. Cho khí than qua CuO nung nóng.

B. Điện phân dung dịch ZnSO4

C. Nhiệt phân AgNO3

D. Điện phân dung dịch MgCl2

Hướng dẫn giải

\begin{array}{l} A : CO\; + \;CuO\overset{t^{\circ } }{\rightarrow} \;\;\;Cu \downarrow + \;C{O_2}\\ B :ZnS{O_4}\; + \;{H_2}O \to \;Zn + {H_2}S{O_4}\; + \frac{1}{2}{O_2}_{}\\ C :AgN{O_3}\overset{t^{\circ } }{\rightarrow} \;\;Ag + \;N{O_2} \uparrow + \frac{1}{2}{O_2}_{}\\ D: MgC{l_2} + 2{H_2}O \;\overset{dpdd}{\rightarrow} \;Mg{(OH)_2} + \;C{l_2} \uparrow + {H_2}_{} \end{array}

...............

(Hướng dẫn giải được VnDoc cập nhật TRONG FILE TẢI VỀ, vui lòng Theo dõi bài viết/ Tải tài liệu để nhận đầy đủ nội dung và đáp án Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa THPT Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh lần 5)

Mời các bạn tham khảo thêm một số đề thi thử mới nhất 2020:

Trên đây VnDoc đã gửi Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa THPT Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh lần 5 tới bạn đọc tham khảo. Nhìn chung đề thi này không quá khó, các dạng bài tập tương tự so với các đề thi thử trước đó, giúp các bạn luyện tập thành thạo các dạng bài tập. 

Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số đề thi thử các môn tại: Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh, Thi thpt Quốc gia môn Tiếng Anh....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Quyết tâm đỗ Đại Học Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 433
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Xem thêm