Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa Trường THPT Nguyễn Khuyến, HCM

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD&ĐT HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN
(Đề thi có 04 trang)
KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ tên học sinh:
Số báo danh:
* Cho nguyên tử khối của c nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg =
24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn =65;
Br = 80; Ag = 108; Ba= 137.
*Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn, giả thiết các khi sinh ra không tan trong nước.
Câu 41. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?
A. Na.
B. Al.
C. Ca.
D. K.
Câu 42. Este tác dụng với dung dịch NaOH thu được ancol etylic là
A. C
2
H
5
COOCH
3
.
C. CH
3
COOC
2
H
5
.
D. HCOOC
3
H
7
.
Câu 43. Muối nào sau đây dễ bị nhiệt phân?
A. Na
2
CO
3
.
B. KCl.
C. KBr.
D. NaHCO
3
.
Câu 44. Dung dịch nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím?
A. Axit glutamic.
C. Metylamin.
D. Glyxin.
Câu 45. Kim loại nào sau đây khử được ion Fe
2+
trong dung dịch?
A. Na.
C. Ag.
D. Mg.
Câu 46. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?
A. CH
3
COOH.
B. C
6
H
6
.
C. C
12
H
22
O
11
.
D. NaNO
3
.
Câu 47. Công thức của thạch cao sống là
A. CaSO
4
.
C. CaSO
4
.2H
2
O.
D. 2CaSO
4
.H
2
O.
Câu 48. Kim loại Fe phản ứng với dung dịch X (loãng, dư) tạo muối Fe(III). Chất X là:
A. HCl.
C. CuSO
4
.
D. H
2
SO
4
.
Câu 49. Cho m gam bột Zn tác dụng với lượng dung dịch H
2
SO
4
loãng, thu được 3,36 lít khí
H
2
(đktc). Giá trị của m là
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
A. 6,50.
B. 9,75.
C. 4,88.
D. 13,00.
Câu 50. Cho 2 ml ancol etylic vào ống nghiệm khô đã sẵn vài viên đá bọt, sau đó thêm từng
giọt dung dịch H
2
SO
4
đặc, lắc đều. Đun nóng hỗn hợp, sinh ra hiđrocacbon Y làm nhạ màu dung
dịch KMnO4. Chất Y là
A. etilen. B. propilen. C. anđehit axetic. D. axetilen.
Câu 51. Tinh thể chất rắn X không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. X nhiều trong mật ong
nên m cho mật ong vị ngọt sắc. X có thể điều chế bằng phản ứng thủy phân chất Y. Tên gọi
của X và Y lần lượt là
A. fructozơ và saccarozơ. B. saccarozơ và xenlulozơ.
C. fructozơ và glucozơ. D. saccarozơ và glucozơ.
Câu 52. Hòa tan hoàn toàn 5,4 gam Al trong dung dịch NaOH , thu được a mol khí H
2
. Giá trị
của a là
A. 0,2
B. 0,3
C. 0,15
D. 0,35
Câu 53. Chất nào sau đây dùng để khử độc thủy ngân khi bị rò rỉ trong phòng thí nghiệm?
A. Bột sắt. B. Nước. C. Bột lưu huỳnh. D. Bột than.
Câu 54. Dung dịch nào sau đây hòa tan được Al2O3?
A. Ba(OH)2. B. Na2SO4. C. H2O. D. KCl.
Câu 55. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Tính chất hóa học chung của kim loại là tính khử
B. Ăn mòn hóa học là quá trình oxi hóa khử.
C. Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl
3
thì xảy ra quá trình ăn mòn điện hóa.
D. Nhôm được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy nhôm oxit.
Câu 56. Cho c loại sau: nilon-6, lapsan, axetat, nitron, tằm. Số thuộc loại
tổng hợp là:
A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.
Câu 57. Công thức của etylamin là
A. C
6
H
5
NH
2
. B. C2H
5
NH
2
. C. CH
3
NHCH
3
. D. CH
3
NH
2
.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 58. Chất o sau đây tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra kết tủa trắng i xanh, dễ hóa
nâu trong không khí?
A. Fe
2
(SO
4
)
3
B. FeCl
2
C. Fe. D. FeO.
Câu 59. Chất nào sau đây không có tính chất lưỡng tính?
A. Al
2
O
3
. B. NH
2
-CH
2
-COOH. C. AlCl
3
. D. Al(OH)
3
.
Câu 60. Nung 18 gam hỗn hợp Al Fe trong không khí, thu được 25,2 gam hỗn hợp X chỉ
chứa các oxit. Hòa tan hoàn toàn X cần vừa đủ V ml dung dịch H
2
SO
4
1M. Giá trị V
A. 225. B. 450. C. 400. D. 500
Câu 61. Thủy phân hoàn toàn m gam tripeptit Gly-Ala-Ala bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu
được dung dịch X. Cô cạn toàn bộ X thu được 3,19 gam muối khan. Giá trị của m là
A. 2,83. B. 2,17. C. 1,64. D. 1,83.
Câu 62. Dẫn khí CO qua hỗn hợp bột gồm MgO, CuO, Al2O3 FeO, đun ng. Sau khi
các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn Y. Số oxit kim loại trong Y là
A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.
Câu 63. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Ở điều kiện thường, metylamin và đimetylamin là những chất khí.
B. Dung dịch lysin làm đổi màu quỳ tím.\
C. Trong phân tử peptit mạch hở Gly-Ala-Gly có 4 nguyên tử oxi.
D. Ở điều kiện thường, anilin là chất rắn tan tốt trong etanol.
Câu 64. Cặp chất o sau đây cùng tồn tại trong dung dịch
A. NaAlO
2
và NaOH B. AlCl
3
và KOH
C. Na
2
S và FeCl
2
D. NH
4
Cl và NaOH
Câu 65. Nhúng thanh Fe o dung dịch CuSO
4
. Sau một thời gian, khối lượng dung dịch giảm
1,2 gam so với khối lượng dung dịch ban đầu. Khối lượng Fe đã phản ứng là
A. 11,2 gam. B. 6,4 gam C. 5,6 gam. D. 8,4 gam.
Câu 66. Cho các chất: etyl fomat, glucozơ, saccarozơ, tinh bột, glyxin. S chất bị thủy phân
trong môi trường axit là
A. 4.
C. 1.
D. 3.
Câu 67. Thí nghiệm nào sau đây làm khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng lên so với dung
dịch trước phản ứng?

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa Trường THPT Nguyễn Khuyến, HCM được VnDoc.com là đề thi thử THPT Quốc gia phát triển dựa trên nội dung cấu trúc đề minh họa của Bộ GD&ĐT đưa ra trước đó, mong muốn giúp các em ôn tập, củng cố kiến thức, các trường Sở đã liên tục đưa ra các đề thi thử.

Để tải Đề thi thử THPT 2020 môn Hóa vui lòng kéo xuống ấn link tải về

Đề chuẩn bị cho kì thì quan trọng sắp diễn ra vào 10/8/2020 VnDoc đã tổng hợp biên soạn các để thi thử THPT 2020 môn Hóa học các trường, Sở trên cả nước để giúp các bạn có tài liệu ôn tập cũng như luyện đề. Chuẩn bị tốt cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới.

Mời các bạn tham khảo nội dung Đề thi thử Hóa THPT 2020 chi tiết dưới đây

1. Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa Trường THPT Nguyễn Khuyến, HCM

Đáp án đề thi thử THPTQG 2020 môn Hóa trường THPT Nguyễn Khuyến, HCM

2. Hướng dẫn giải Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa học Trường THPT Nguyễn Khuyến, HCM

Câu 42. Este tác dụng với dung dịch NaOH thu được ancol etylic là

A. C2H5COOCH3.

B. HCOOCH3.

C. CH3COOC2H5.

D. HCOOC3H7.

Hướng dẫn giải

C :C{H_3}COO{C_2}{H_5}\; + \;NaOH\; \to C{H_3}COONa\; + \;{C_2}{H_5}OH

Câu 43. Muối nào sau đây dễ bị nhiệt phân?

A. Na2CO3.

B. KCl.

C. KBr.

D. NaHCO3.

Hướng dẫn giải

2NaHCO{\;_3}\overset{t^{\circ } }{\rightarrow} Na{\;_2}CO{\;_3}\; + \;CO{\;_2}\; + \;H{\;_2}O

Câu 48. Kim loại Fe phản ứng với dung dịch X (loãng, dư) tạo muối Fe(III). Chất X là:

A. HCl.

B. HNO3.

C. CuSO4.

D. H2SO4.

Hướng dẫn giải

\begin{array}{l} A; D :Fe + \;2{H^ + }\; \to \;F{e^2}^ + \; + \;{H_2} \uparrow \\ B :Fe + \;4{H^ + }\; + \;N{O_3}^ - \; \to \;F{e^3}^ + \; + \;NO \uparrow + 2{H_2}O\\ \begin{array}{*{20}{l}} {C :Fe + \;C{u^2}{\;^ + }\; \to \;F{e^2}^ + \; + \;Cu \downarrow }\\ \; \end{array} \end{array}

Câu 50. Cho 2 ml ancol etylic vào ống nghiệm khô đã có sẵn vài viên đá bọt, sau đó thêm từng giọt dung dịch H2SO4 đặc, lắc đều. Đun nóng hỗn hợp, sinh ra hiđrocacbon Y làm nhạ màu dung dịch KMnO4. Chất Y là

A. etilen.

B. propilen.

C. anđehit axetic.

D. axetilen.

Hướng dẫn giải

\begin{array}{l} {C_2}{H_5}OH\overset{H_{2} SO_{4} }{\rightarrow} C{\;_2}H{\;_4}\; + \;H{\;_2}O\\ 3{C_2}{H_4}\; + \;2KMn{O_4}\; + \;4{H_2}O \to \;3{C_2}{H_4}{\left( {OH} \right)_2}\; + \;2Mn{O_2}\; + 2KOH \end{array}

Câu 52. Hòa tan hoàn toàn 5,4 gam Al trong dung dịch NaOH dư, thu được a mol khí H2. Giá trị của a là

A. 0,2

B. 0,3

C. 0,15

D. 0,35

Hướng dẫn giải

nH2 = 3/2nAl = 0,3 mol

Câu 54. Dung dịch nào sau đây hòa tan được Al2O3?

A. Ba(OH)2.

B. Na2SO4.

C. H2O.

D. KCl.

Hướng dẫn giải

Ba\left( {OH} \right){\;_2}\; + \;Al{\;_2}{O_3}\; \to Ba(AlO{\;_2}){\;_2}\; + \;H{\;_2}O

Câu 58. Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra kết tủa trắng hơi xanh, dễ hóa nâu trong không khí?

A. Fe2(SO4)3

B. FeCl2

C. Fe.

D. FeO.

Hướng dẫn giải

\begin{array}{l} FeC{l_2}\; + \;2NaOH \to \;Fe{\left( {OH} \right)_2}\; + 2NaCl\\ 2Fe{\left( {OH} \right)_2}\; + \frac{1}{2}{O_2}\; + \;{H_2}O \to 2Fe{\left( {OH} \right)_3} \end{array}

Câu 60. Nung 18 gam hỗn hợp Al và Fe trong không khí, thu được 25,2 gam hỗn hợp X chỉ chứa các oxit. Hòa tan hoàn toàn X cần vừa đủ V ml dung dịch H2SO4 1M. Giá trị V là

A. 225.

B. 450.

C. 400.

D. 500

Hướng dẫn giải

{m_O} = \frac{{{m_X} - {m_{Kl}}}}{{16}} = 0,45 = > {n_{{H_2}S{O_4}}} = {n_{{H_2}O}} = {n_O} = 0,45 = > {V_{dd{H_2}S{O_4}}} = 450ml

..............

(Hướng dẫn giải được VnDoc cập nhật TRONG FILE TẢI VỀ, vui lòng Theo dõi bài viết/ Tải tài liệu để nhận đầy đủ nội dung và đáp án Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa Trường THPT Nguyễn Khuyến, HCM)

Mời các bạn tham khảo thêm một số đề thi thử mới nhất 2020:

Trên đây VnDoc đã gửi Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa Trường THPT Nguyễn Khuyến, HCM tới bạn đọc tham khảo. Nhìn chung đề thi này không quá khó để các bạn được điểm 8, chú ý ở các bài tập tính toán và đếm để tránh nhầm lẫn, thiếu. 

Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số đề thi thử các môn tại: Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh, Thi thpt Quốc gia môn Tiếng Anh....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Quyết tâm đỗ Đại Học Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 828
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm