Đề thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Hóa Trường Chuyên Gia Định, Hồ Chí Minh

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD&ĐT HỒ CHÍ MINH
THPT CHUYÊN GIA ĐỊNH
Đề thi gồm 4 trang
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM 2020
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm i: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K
= 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba = 137.
Các thể tích khí đều đo điều kiện tiêu chuẩn (0
0
C, 1atm). B qua sự hòa tan của chất khí trong
lượng
Câu 41: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch Fe
2
(SO
4
)
3
?
A. Cu. B. Fe. C. Mg. D. Ag.
Câu 42: Kim loại nào sau đây kim loại kiềm thổ?
A. Ba. B. Fe. C. Na. D. Cu.
Câu 43: Phương trình nào giải thích hiện tượng xâm thực núi đá vôi?
A. Mg(HCO
3
)
2
MgCO
3
+ CO
2
+ H
2
O. B. Ba(HCO
3
)
2
BaCO
3
+ CO
2
+ H
2
O.
C. Ca(HCO
3
)
2
CaCO
3
+ CO
2
+ H
2
O. D. CaCO
3
+ CO
2
+ H
2
O Ca(HCO
3
)
2
.
Câu 44: Số nguyên t hiđro trong một phân tử glyxin
A. 4. B. 3. C. 5. D. 7.
Câu 45: Chất nào sau đây thể được dùng để m mềm nước nh cứng tạm thời?
A. MgCl
2
. B. Ca(NO
3
)
2
. C. Ca(OH)
2
. D. MgCO
3
.
Câu 46: Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Fe FeCO
3
trong lượng dung dịch HCl
được 4,48 lít hỗn hợp hai khí (ở đktc) có tỉ khối so với H
2
bằng 11,5. Giá trị của m
A. 11,2. B. 8,6. C. 17,2. D. 13,4.
Câu 47: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(1) Nhúng một sợi dây đồng vào dung dịch FeCl
3
.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
(2) Đốt dây sắt trong khí clo.
(3) Cho Fe vào dung dịch HNO
3
loãng.
(4) Cho Fe vào dung dịch AgNO
3
dư.
(5) Thêm dung dịch HNO
3
loãng vào dung dịch Fe(NO
3
)
2
.
Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm tạo ra muối sắt (II)
A. 2. B. 5. C. 4. D. 3.
Câu 48: Chất nào sau đây một liên kết đôi trong phân tử
A. metan. B. etilen. C. axetilen. D. benzen.
Câu 49: Chất rắn không màu, dễ tan trong nước, kết tinh điều kiện thường
A. Metylamin. B. Alanin. C. Anilin. D. Etyl axetat.
Câu 50: Hợp chất nào của canxi được dùng để đúc tượng, bột khi gãy xương?
A. Thạch cao nung (CaSO
4
.H
2
O). B. Đá vôi (CaCO
3
).
C. Thạch cao khan (CaSO
4
). D. Thạch cao sống (CaSO
4
.2H
2
O).
Câu 51: các nhận xét sau:
(a) Các kim loại Na Ba đều kim loại nhẹ.
(b) Độ cứng của Cr lớn hơn độ cứng của Al.
(c) Cho K vào dung dịch CuSO
4
thu được Cu.
(d) Độ dẫn điện của các kim loại giảm dần theo thứ tự Ag, Cu, Al.
(e) thể điều chế Mg bằng cách cho khí CO kh MgO nhiệt độ cao.
Trong các nhận xét trên, số nhận xét đúng
A. 4. B. 3. C. 5. D. 2.
Câu 52: Cho các loại tơ: bông, visco, vinilon, tằm, nitron, nilon-6,6. Số hóa học
A. 2. B. 4. C. 6. D. 5.
Câu 53: Hấp thụ hết 0,3 mol khí CO
2
vào 500ml dung dịch chứa Na
2
CO
3
0,2M NaOH 1M.
Sau khi các phản ng xảy ra hoàn toàn, số mol Na
2
CO
3
thu được
A. 0,30. B. 0,10. C. 0,20. D. 0,25.
Câu 54: Phản ứng nào chứng minh hợp chất Fe(III) tính oxi hóa?
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A. Fe
2
O
3
+ 3CO 2Fe + 3CO
2
. B. FeCl
3
+ 3AgNO
3
Fe(NO
3
)
3
+ 3AgCl.
C. Fe
2
O
3
+ 6HNO
3
2Fe(NO
3
)
3
+ 3H
2
O. D. 2Fe(OH)
3
Fe
2
O
3
+ 3H
2
O.
Câu 55: Chất nào sau đây chất điện li yếu?
A. MgCl
2
. B. HNO
3
. C. HClO. D. NaOH
Câu 56: Cho m gam hỗn hợp gồm Fe Cu (tỉ lệ mol 1:1) tác dụng hết với ợng dung dịch
Cu(NO
3
)
2
, thu được 12,8 gam Cu. Giá trị của m
A. 12,0. B. 5,6. C. 18,0. D. 7,8.
Câu 57: Một số loại khẩu trang y tế chứa chất bột màu đen khả năng lọc không khí. Chất đó
A. đá vôi. B. muối ăn. C. thạch cao. D. than hoạt tính.
Câu 58: Thuỷ phân este C
2
H
5
OOCCH
3
trong NaOH , thu được muối công thức
A. C
2
H
5
COONa. B. CH
3
COONa. C. HCOONa. D. C
3
H
7
COONa.
Câu 59: điều kiện thường, kim loại Al không phản ứng với chất hoặc dung dịch nào sau đây?
A. CuO. B. HCl. C. NaOH. D. CuSO
4
.
Câu 60: Dung dịch chất nào sau đây không làm xanh quỳ tím?
A. Lysin. B. Alanin. C. Metylamin. D. Đimetylamin.
Câu 61: Chất nào sau đây tính lưỡng tính?
A. Al
2
O
3
. B. Al
2
(SO
4
)
3
. C. Na
2
CO
3
. D. MgCl
2
.
Câu 62: Sắt số oxi hoá +2 trong hợp chất nào sau đây?
A. FeCl
3
. B. Fe
2
O
3
. C. Fe
2
(SO
4
)
3
. D. Fe(NO
3
)
2
.
Câu 63: Chất nào sau đây phản ng trùng ngưng?
A. Etilen. B. Stiren. C. Buta-1,3-đien. D. Etylen glicol.
Câu 64: nhiệt độ thường, kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư?
A. Al. B. Mg. C. Fe. D. Na.
Câu 65: Cho 6,6 gam Gly-Gly phản ứng với 200 ml dung dịch NaOH 1M. cạn dung dịch sau
phản ứng, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m
A. 9,7. B. 13,7. C. 10,6. D. 14,6.

Đề thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Hóa Trường Chuyên Gia Định, Hồ Chí Minh được VnDoc.com là đề thi thử THPT Quốc gia phát triển dựa trên nội dung cấu trúc đề minh họa của Bộ GD&ĐT đưa ra trước đó, mong muốn giúp các em ôn tập, củng cố kiến thức, các trường Sở đã liên tục đưa ra các đề thi thử.

Để tải Đề thi thử THPT 2020 môn Hóa vui lòng kéo xuống ấn link tải về

Đề chuẩn bị cho kì thì quan trọng sắp diễn ra vào 10/8/2020 VnDoc đã tổng hợp biên soạn các để thi thử THPT 2020 môn Hóa học các trường, Sở trên cả nước để giúp các bạn có tài liệu ôn tập cũng như luyện đề. Chuẩn bị tốt cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới.

Mời các bạn tham khảo nội dung Đề thi thử Hóa THPT 2020 chi tiết dưới đây

1. Đáp án Đề thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Hóa Chuyên Gia Định, Hồ Chí Minh

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Hóa học

2. Hướng dẫn giải Đề thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Hóa Chuyên Gia Định, Hồ Chí Minh

Câu 41: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch Fe2(SO4)3?

A. Cu.

B. Fe.

C. Mg.

D. Ag.

Hướng dẫn giải

\begin{array}{l}
A:2\,F{e^{3 + }} + Cu \to 2F{e^{2 + }} + C{u^{2 + }}\\
B:\,Fe + 2F{e^{3 + }} \to 3F{e^{2 + }}\\
C:\,2F{e^{3 + }} + Mg \to 2F{e^{2 + }} + M{g^{2 + }}
\end{array}

Câu 45: Chất nào sau đây có thể được dùng để làm mềm nước có tính cứng tạm thời?

A. MgCl2.

B. Ca(NO3)2.

C. Ca(OH)2.

D. MgCO3.

Hướng dẫn giải

\begin{array}{l}
C:\,HC{O_3}^ -  + O{H^ - } \to C{O_3}^{2 - } + {H_2}O\\
{M^{2 + }} + C{O_3}^{2 - } \to MC{O_3} \downarrow 
\end{array}(M là Mg; Ca)

Câu 46: Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Fe và FeCO3 trong lượng dư dung dịch HCl được 4,48 lít hỗn hợp hai khí (ở đktc) có tỉ khối so với H2 bằng 11,5. Giá trị của m là

A. 11,2.

B. 8,6.

C. 17,2.

D. 13,4.

Hướng dẫn giải

Khí gồm H2 (0,1) và CO2 (0,1) \to {n_{Fe}} = {n_{FeC{O_3}}} = 0,1 \Rightarrow m = 17,2\,gam

Câu 51: Có các nhận xét sau:

(a) Các kim loại Na và Ba đều là kim loại nhẹ.

(b) Độ cứng của Cr lớn hơn độ cứng của Al.

(c) Cho K vào dung dịch CuSO4 thu được Cu.

(d) Độ dẫn điện của các kim loại giảm dần theo thứ tự Ag, Cu, Al.

(e) Có thể điều chế Mg bằng cách cho khí CO khử MgO ở nhiệt độ cao.

Trong các nhận xét trên, số nhận xét đúng là

A. 4.

B. 3.

C. 5.

D. 2.

Hướng dẫn giải

(a); (b) đúng

(c) sai: K khử H2O trước

(d) đúng

(e) sai: CO không khử được MgO

Câu 53: Hấp thụ hết 0,3 mol khí CO2 vào 500ml dung dịch chứa Na2CO3 0,2M và NaOH 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol Na2CO3 thu được là

A. 0,30.

B. 0,10.

C. 0,20.

D. 0,25.

Hướng dẫn giải

{n_{N{a_2}C{O_3}}} = 0,1;\,{n_{NaOH}} = 0,5 \Rightarrow \sum {{n_C}}  = 0,4;\,\sum {{n_{Na}}}  = 0,7

=> Tạo 2 muối Na2CO3 (0,3) và NaHCO3 (0,1)

Câu 54: Phản ứng nào chứng minh hợp chất Fe(III) có tính oxi hóa?

A. Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2.

B. FeCl3 + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3AgCl.

C. Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O.

D. 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O.

Hướng dẫn giải

Chứng minh Fe(III) có tính oxi hóa thì phản ứng phải tạo thành Fe có số oxi hóa thấp hơn +3

Câu 56: Cho m gam hỗn hợp gồm Fe và Cu (tỉ lệ mol 1:1) tác dụng hết với lượng dư dung dịch Cu(NO3)2, thu được 12,8 gam Cu. Giá trị của m là

A. 12,0.

B. 5,6.

C. 18,0.

D. 7,8.

Hướng dẫn giải

nFe = nCu = x => Sau phản ứng nCu = 2x = 0,2 => x = 0,1 => m = 12 gam

Câu 58: Thuỷ phân este C2H5OOCCH3 trong NaOH dư, thu được muối có công thức là

A. C2H5COONa.

B. CH3COONa.

C. HCOONa.

D. C3H7COONa.

Hướng dẫn giải

{C_2}{H_5}O\,OCC{H_3} + NaOH \to {C_2}{H_5}OH + C{H_3}C\,OONa

Câu 59: Ở điều kiện thường, kim loại Al không phản ứng với chất hoặc dung dịch nào sau đây?

A. CuO.

B. HCl.

C. NaOH.

D. CuSO4

Hướng dẫn giải

\begin{array}{l}
A:3\,CuO + 2Al\overset{t^{\circ } }{\rightarrow} A{l_2}{O_3} + 3Cu\\
B:\,Al + 3HCl \to AlC{l_3} + \frac{3}{2}{H_2} \uparrow \\
C:\,Al + NaOH + {H_2}O \to NaAl{O_2} + \frac{3}{2}{H_2} \downarrow \\
D:\,2Al + 3CuS{O_4} \to A{l_2}{(S{O_4})_3} + 3Cu \downarrow 
\end{array}

Câu 65: Cho 6,6 gam Gly-Gly phản ứng với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 9,7.

B. 13,7.

C. 10,6.

D. 14,6.

Hướng dẫn giải

{n_{Gly - Gly}} = 0,05;\,{n_{NaOH}} = 0,2 \Rightarrow {n_{{H_2}O}} = 0,05

BTKL: mGly-Gly + mNaOH = mrắn => mrắn = 13,7 gam

.........................

(Hướng dẫn giải được VnDoc cập nhật TRONG FILE TẢI VỀ, vui lòng Theo dõi bài viết/ Tải tài liệu để nhận đầy đủ nội dung và đáp án Đề thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Hóa Trường Chuyên Gia Định, Hồ Chí Minh)

Mời các bạn tham khảo thêm một số đề thi thử mới nhất 2020:

Trên đây VnDoc đã gửi Đề thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Hóa Trường Chuyên Gia Định, Hồ Chí Minh tới bạn đọc tham khảo. Nhìn chung đề thi này không quá khó để các bạn được điểm 8, chỉ cần lưu ý ở các bài tập đếm, một phần dễ mất điểm đáng tiếc.

Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số đề thi thử các môn tại: Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh, Thi thpt Quốc gia môn Tiếng Anh....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Quyết tâm đỗ Đại Học Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 1.483
Sắp xếp theo
    Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm